การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน กลุ่มฟากมูลฯ
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 (ชั้น มัธยมศึกษา)
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สมัครได้ไม่เกิน 5 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงนิติกุล เวียงคำ นางสาววรรณภา คำชาลี แก้ไข
2 เด็กหญิงไพลิน ยาทา นางเยาวธิดา สัตย์ซื่อ แก้ไข
3 เด็กหญิงจรรยาพร เหล็กกับทอง นางสาววรรณภา คำชาลี แก้ไข
4 เด็กหญิงปาณิสรา บุญลา แก้ไข
5 เด็กหญิงพลอยชมพู ชราศรี แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]