การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนมารีวิทยา กลุ่มเอกชน
กิจกรรมการแข่งขันสวดมนต์บาลีแปลไทย (ทีม 10 คน) ชั้น ป.1-ม.3 (ชั้น มัธยมศึกษา)
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สมัครได้ไม่เกิน 10 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงบวรลักษณ์ พัชรพงศ์พันธ์ นางอำไพ สอนตะคุ แก้ไข
2 เด็กหญิงพีรดา เจือจ้นทร์ นางประยูร โคตรพันธ์ แก้ไข
3 เด็กหญิงวริศรา วิเชียร นางธัญทิพย์ พงษ์ธนาทิพย์ แก้ไข
4 เด็กหญิงชนัญธิดา ขันชัย นางสาวสุนิทสา หล้าสงค์ แก้ไข
5 เด็กหญิงวิรัญชนา กันทอง นางสาววาสนา สมจันทร์ แก้ไข
6 เด็กหญิงปิยธิดา แสงทอง นางยุพา บุญสถิตย์ แก้ไข
7 เด็กหญิงจิราวรรณ ดวงสมร นางสุวรรณรา ว่องไว แก้ไข
8 เด็กหญิงพรมลิวรรณ ธัญญาหาร นายปกรณ์วุฒิ ประจันทร์ แก้ไข
9 เด็กหญิงกาญจนา จันดำ นายบุญรัตน์ บุญงาม แก้ไข
10 เด็กหญิงจิณณพัต แก้วพิลา นายอดุลย์ ธนาคุณ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]