การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านกระถุน กลุ่มพยุห์
กิจกรรมการแข่งขันสวดมนต์บาลีแปลไทย (ทีม 10 คน) ชั้น ป.1-ม.3 (ชั้น มัธยมศึกษา)
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สมัครได้ไม่เกิน 10 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงนันทิดา นามวิชา นางรัตน์ฐาภัทร ดีพร้อมคุณาสิน แก้ไข
2 เด็กหญิงนภาพร พูลฤทธิ์ นางสุมาลี อาทิเวช แก้ไข
3 เด็กหญิงสุพรรษา ลาภเจริญ นางสมควร ทาทอง แก้ไข
4 เด็กหญิงดาราวดี สมเสนาะ นายสมบัติ ทาทอง แก้ไข
5 เด็กหญิงปาลิตา สำราญสุข นายวันชัย ธรรมรส แก้ไข
6 เด็กหญิงสุกัญญา บุญเลิศ แก้ไข
7 เด็กหญิงสุพิชชา พรหมโลก แก้ไข
8 เด็กหญิงเอวิกา นามคำ แก้ไข
9 เด็กหญิงรุ่งนภา พรหมโลก แก้ไข
10 เด็กหญิงสุปรีญา รัตนมูล แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]