การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านหัวเหล่า กลุ่มประจิมฯ
กิจกรรมการแข่งขันสวดมนต์บาลีแปลไทย (ทีม 10 คน) ชั้น ป.1-ม.3 (ชั้น มัธยมศึกษา)
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สมัครได้ไม่เกิน 10 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงวิลาสินี ปัญญาแหลม นายสุรชาติ เสนา แก้ไข
2 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บญเจริญ นางสุภาพร เสนา แก้ไข
3 เด็กหญิงปรารถนา เวียงคำ นางนันทนา จุลทัศน์ แก้ไข
4 เด็กหญิงวริศรา สักกุณี แก้ไข
5 เด็กหญิงวริศรา พนารักษ์ แก้ไข
6 เด็กหญิงเกศราพร บุญรัตน์ แก้ไข
7 เด็กหญิงอาทิตยา จันทะสาร นางสาวณภัทรธิรา ธาตุทอง แก้ไข
8 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ เวียงคำ แก้ไข
9 เด็กชายเมธี วงษา แก้ไข
10 เด็กชายพีระพัฒน์ ศิริยานต์ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]