การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน กลุ่มฟากมูลฯ
กิจกรรมการแข่งขันสวดมนต์บาลีแปลไทย (ทีม 10 คน) ชั้น ป.1-ม.3 (ชั้น มัธยมศึกษา)
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สมัครได้ไม่เกิน 10 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงอาภาพร. เวียงคำ นางสาวธีระนันทน์. พันธ์ุเพ็ง แก้ไข
2 เด็กหญิงอารียา บุญลา นางสาวธีระนันท์ พันธุ์เพ็ง แก้ไข
3 เด็กชายวันธงไทย. สุราวุธ นางสาวธีระนันท์. พันธุ์เพ็ง แก้ไข
4 เด็กหญิงปณิตา. จันชุม นางสาวธีระนันทน์. พันธ์ุเพ็ง แก้ไข
5 เด็กหญิงประภาระวี ทองมาก นางสาวธีระนันท์ พันธุ์เพ็ง แก้ไข
6 เด็กหญิงกชกร เวียงคำ นางสาวธีระนันท์ พันธุ์เพ็ง แก้ไข
7 เด็กหญิงวีนัสรา ปานดี นางสาวธีระนันท์ พันธุ์เพ็ง แก้ไข
8 เด็กหญิงปนัดดา คูหา นางสาวธีระนันท์ พันธุ์เพ็ง แก้ไข
9 เด็กชายมานะ ศิริบูรณ์ นางสาวธีระนันท์ พันธุ์เพ็ง แก้ไข
10 เด็กหญิงดารารัตน์ พันวิไล นางสาวธีระนันท์ พันธุ์เพ็ง แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]