การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) กลุ่มทักษิณฯ
กิจกรรมการแข่งขันสวดมนต์บาลีแปลไทย (ทีม 10 คน) ชั้น ป.1-ม.3 (ชั้น มัธยมศึกษา)
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สมัครได้ไม่เกิน 10 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงวรรณพร โพธิ์สูง นายกิตติคุณ มุงคุณดา แก้ไข
2 เด็กหญิงกนกนาถ ศิริญาณ นางอรวรรณ มุงคุณดา แก้ไข
3 เด็กหญิงจิรนันท์ สิมณี แก้ไข
4 เด็กหญิงจันทร์จิราภรณ์ ราชทวี แก้ไข
5 เด็กหญิงชลิตา แสงเนตร แก้ไข
6 เด็กหญิงชนนิกานต์ พนม แก้ไข
7 เด็กหญิงปณิดา ศิริโท แก้ไข
8 เด็กหญิงสุชาดา สร้อยจิตร แก้ไข
9 เด็กหญิงพรชิตา จันทร์สิงห์ แก้ไข
10 เด็กหญิงทานตะวัน โสดา แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]