การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) กลุ่มมิตรภาพ
กิจกรรมการแข่งขันสวดมนต์บาลีแปลไทย (ทีม 10 คน) ชั้น ป.1-ม.3 (ชั้น มัธยมศึกษา)
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สมัครได้ไม่เกิน 10 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงมนัสนันท์ เปลี่ยนไธสงค์ นางสาวทิพวรรณ ศรีแก้ว แก้ไข
2 เด็กหญิงกมลชนก นางสาวดรุณี ลาสนธิ แก้ไข
3 เด็กหญิงนิชาดา นิลแสง นางบัณฑิตา โสรเนตร แก้ไข
4 เด็กหญิงวิภาวี โพธิ์งาม แก้ไข
5 เด็กหญิงนัทมน อิ่มหนำ แก้ไข
6 เด็กหญิงอนุสสรา ทวีชัย แก้ไข
7 เด็กหญิงรัตติกาล ธรรมลี แก้ไข
8 เด็กหญิงกุลกัลยา ชราศรี แก้ไข
9 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส มีเครือ แก้ไข
10 เด็กหญิงปรียานุช ทาระ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]