การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน กลุ่มฟากมูลฯ
กิจกรรมการแข่งขันสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ (ทีม 10 คน) ชั้น ม.1-3 (ชั้น มัธยมศึกษา)
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สมัครได้ไม่เกิน 10 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงสายน้ำทิพย์ ชูชัย นางสาวธีระนันท์ พันธุ์เพ็ง แก้ไข
2 เด็กหญิงเกษวดี เวียงคำ นางสุภาภรณ์ สีหะวงษ์ แก้ไข
3 เด็กหญิงกนกวรรณ เวียงคำ นางสาวธีระนันท์ พันธุ์เพ็ง แก้ไข
4 เด็กหญิงปณิตา รักษาวัด นางสาวธีระนันท์ พันธุ์เพ็ง แก้ไข
5 เด็กหญิงมณฑิตา ลาอำ นางสุภาภรณ์ สีหะวงษ์ แก้ไข
6 เด็กหญิงกฤษติกา หว่านพืช นางสาวธีระนันท์ พันธุ์เพ็ง แก้ไข
7 เด็กหญิงพรนภา ชูวงค์ นางสาวธีระนันท์ พันธุ์เพ็ง แก้ไข
8 เด็กหญิงอนุภัทร เวียงคำ นางสาวธีระนันท์ พันธุ์เพ็ง แก้ไข
9 เด็กชายนฤดล ณลี นางธีระนันท์ พันธุ์เพ็ง แก้ไข
10 เด็กหญิงจรรยาพร เหล็กกับทอง นางสาวธีระนันท์ พันธุ์เพ็ง แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]