การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) กลุ่มทักษิณฯ
กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน (ทีม 7-10 คน) ชั้น ป.1-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สมัครได้ไม่เกิน 10 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงพรธีรา โหงษา นายพรรษวุฒิ เที่ยงราช แก้ไข
2 เด็กหญิงภาณิชา โสธรรมมงคล นายพรรษวุฒิ เที่ยงราช แก้ไข
3 เด็กหญิงเศรษฐวลี สารบุญ นายพรรษวุฒิ เที่ยงราช แก้ไข
4 เด็กหญิงอรวรรณ สุทาบุญ นายพรรษวุฒิ เที่ยงราช แก้ไข
5 เด็กหญิงจิราภรณ์ สารจันทร์ นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์ขาว แก้ไข
6 เด็กหญิงสาวิตรา กิ่งผา นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์ขาว แก้ไข
7 เด็กหญิงพุทธิตา นิสัยดี นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์ขาว แก้ไข

เพิ่มชื่อนักเรียน
นักเรียน:
ผู้ฝึกสอน:
1 ช่องต่อ 1 ชื่อเท่านั้น  

[ กลับรายการเดิม ]