การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนรวมสินวิทยา กลุ่มเอกชน
กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก (ทีม 15 คน) ชั้น ป.1-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา สมัครได้ไม่เกิน 15 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงศิริวงษ์ บุตรดาวงค์ แก้ไข
2 เด็กหญิงปาริฉัตร บุญสัตย์ นายเมคิณร์ ธรรมนิยม แก้ไข
3 เด็กหญิงรุจาภา ศรีหะบุตร นางสาววิยะดา พิมพ์สอน แก้ไข
4 เด็กหญิงเนตรนภา นามโคตร แก้ไข
5 เด็กหญิงธัญสุดา ยาเลิศ แก้ไข
6 เด็กหญิงพันนิภา จันทะสาร แก้ไข
7 เด็กหญิงฐิตาพร พรมชาติ แก้ไข
8 เด็กหญิงอรพรรณ บุญบำเรอ แก้ไข
9 เด็กหญิงวิชิตา เงาศรี แก้ไข
10 เด็กหญิงนฤมล ภูบาล แก้ไข
11 เด็กหญิงอนงค์นาฏ เหล็กเพชร แก้ไข
12 เด็กหญิงศุภัทชา บุญรินทร์ แก้ไข
13 เด็กหญิงพัชราภรณ์ ดวงมาลา แก้ไข
14 เด็กหญิงจินห์ตญา ปะระมาตัง แก้ไข
15 เด็กหญิงหฤทัยรัตน์ บุญบำเรอ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]