การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม กลุ่มน้ำเกลี้ยง
กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก (ทีม 15 คน) ชั้น ม.1-3 (ชั้น มัธยมศึกษา)
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา สมัครได้ไม่เกิน 15 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายชาติชาย สำราญ นางเกษชรินทร์ คนึงเพียร แก้ไข
2 เด็กชายยงยุทธ ชื่นตา นางนภาพร ศรีเสริม แก้ไข
3 เด็กหญิงฐิตาภา พลศักดิ์ นางสาววรัญชลี มีคุณ แก้ไข
4 เด็กหญิงภูษณิศา นางสาววลัยนุช อุ้มบุญ แก้ไข
5 เด็กหญิงจตุพร สู่สุข นายมิตรชัย ศรีเสริม แก้ไข
6 เด็กหญิงพนิดา ขันสุวรรณา แก้ไข
7 เด็กหญิงอภิญญา วงษ์สุธน แก้ไข
8 เด็กหญิงจุฬาภรณ์ แสงสิงห์ แก้ไข
9 เด็กหญิงพิมพ์พิไล คำโพธิ์ แก้ไข
10 เด็กหญิงกุลณัฐ หมายมั่น แก้ไข
11 เด็กหญิงพัชรพร ทองสุ แก้ไข
12 เด็กหญิงรุ่งนภา สะอาด แก้ไข
13 เด็กหญิงทิพนภา พันธ์คำภา แก้ไข
14 เด็กหญิงรติมา สายแก้ว แก้ไข
15 เด็กหญิงนงลักษณ์ เฟื่องบุญ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]