การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๓ กลุ่มศรีลำดวน
กิจกรรมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ สมัครได้ไม่เกิน 1 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงชนาภา จันทะศรี นางเบญจพร จันทะศรี แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]