การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม กลุ่มน้ำเกลี้ยง
กิจกรรมการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพ ภาษาญี่ปุ่น (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 (ชั้น มัธยมศึกษา)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ สมัครได้ไม่เกิน 1 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงพิมพ์พิไล คำโพธิ์ นางสาวณฐมน ค่ำคูณ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]