รายชื่อเลือกสถานศึกษา สมัครเข้าแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับ CEO สพป.ศก.1 ปี 2559 [ กลับรายการเดิม ]
ที่ สถานศึกษา (คลิกเพื่อสมัคร) กลุ่มโรงเรียน ประเภท รร. สมัครแล้ว(คน)
1 บ้านหนองกุงสนามชัย บูรพาฯ 59
2 บ้านก้อนเส้า บูรพาฯ 23
3 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ บูรพาฯ 77
4 บ้านโคกสะอาด บูรพาฯ 51
5 บ้านหนองหิน บูรพาฯ 97
6 บ้านโนนสมบูรณ์ บูรพาฯ 47
7 บ้านหนองแวง บูรพาฯ ขยายโอกาส 155
8 บ้านโนนดู่ บูรพาฯ 55
9 บ้านหนองแวงสาขาโนนรัง บูรพาฯ ขยายโอกาส 7
10 บ้านโนนคูณ บูรพาฯ 102
11 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาฯ ขยายโอกาส 323
12 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก บูรพาฯ 128
13 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว บูรพาฯ 99
14 บ้านร่องเก้า บูรพาฯ 45
15 บ้านเท่อเล่อ บูรพาฯ 60
16 บ้านละทาย ฟากมูลฯ 85
17 บ้านกอก ฟากมูลฯ 94
18 บ้านเหม้าหนองเรือ ฟากมูลฯ 15
19 บ้านเขวา ฟากมูลฯ 50
20 บ้านยางน้อยสามัคคี ฟากมูลฯ 40
21 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) ฟากมูลฯ 64
22 บ้านเปือย ฟากมูลฯ 86
23 บ้านกอกหัวนา ฟากมูลฯ ขยายโอกาส 127
24 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ฟากมูลฯ ขยายโอกาส 121
25 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ฟากมูลฯ ขยายโอกาส 251
26 บ้านหนามแท่ง ฟากมูลฯ 48
27 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) ฟากมูลฯ ขยายโอกาส 252
28 บ้านทาม ฟากมูลฯ 58
29 บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) ฟากมูลฯ 50
30 บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ ขยายโอกาส 375
31 บ้านเมืองน้อยหนองมุข ฟากมูลฯ ขยายโอกาส 137
32 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน ฟากมูลฯ 100
33 บ้านอิปาด ฟากมูลฯ 21
34 บ้านทุ่งมั่ง ฟากมูลฯ 47
35 บ้านหนองไฮ ฟากมูลฯ 75
36 กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ ขยายโอกาส 204
37 บ้านบัวน้อยโนนปอ ฟากมูลฯ 7
38 บ้านขาม ฟากมูลฯ 128
39 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง ฟากมูลฯ 36
40 อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. ขยายโอกาส 403
41 บ้านอีต้อม กลาง กร. 51
42 บ้านโนนผึ้ง กลาง กร. ขยายโอกาส 42
43 บ้านหนองหวาย กลาง กร. 19
44 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กลาง กร. ขยายโอกาส 96
45 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.๔๐) กลาง กร. 28
46 บ้านหนองบัวไชยวาน กลาง กร. ขยายโอกาส 72
47 บ้านหนองโอง กลาง กร. 35
48 บ้านหนองดุมหนองม่วง กลาง กร. 35
49 บ้านหนองถ่ม กลาง กร. 18
50 บ้านหนองหัวช้าง กลาง กร. 47
51 บ้านบกขี้ยาง กลาง กร. ขยายโอกาส 52
52 บ้านเลิงแฝก กลาง กร. 38
53 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ กลาง กร. ขยายโอกาส 101
54 บ้านทุ่งพาย กลาง กร. 33
55 บ้านกล้วย กลาง กร. ขยายโอกาส 86
56 บ้านหญ้าปล้อง พระธาตุฯ ขยายโอกาส 103
57 บ้านหอยสะเดาพัฒนา พระธาตุฯ 83
58 บ้านคูซอด พระธาตุฯ 72
59 บ้านเปือย พระธาตุฯ 91
60 บ้านง้อหนองแสง พระธาตุฯ -
61 บ้านเอกสร้างเรือง พระธาตุฯ 120
62 บ้านโนนแย้ พระธาตุฯ 97
63 บ้านหนองไผ่ พระธาตุฯ 77
64 บ้านน้ำคำ พระธาตุฯ 126
65 บ้านเวาะ พระธาตุฯ 75
66 บ้านหนองคำ พระธาตุฯ 42
67 บ้านหนองโนวิทยา พระธาตุฯ ขยายโอกาส 142
68 อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต ขยายโอกาส 288
69 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม หลวงพ่อโต 140
70 บ้านหนองแวงโพนเขวา หลวงพ่อโต ขยายโอกาส 76
71 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) หลวงพ่อโต 21
72 มหาราช ๓ หลวงพ่อโต 49
73 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก หลวงพ่อโต ขยายโอกาส 373
74 บ้านหนองแก้วสำโรง หลวงพ่อโต 99
75 บ้านหนองเข็งเหล่าแค หลวงพ่อโต 46
76 บ้านโนนอีปังโพนวัว หลวงพ่อโต 48
77 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม หลวงพ่อโต 10
78 บ้านดอนสั้น หลวงพ่อโต 25
79 อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ 480
80 บ้านหนองครก สวนสมเด็จ ขยายโอกาส 160
81 บ้านหนองสาดโนนเจริญ สวนสมเด็จ 32
82 บ้านดอนกลาง สวนสมเด็จ 26
83 บ้านหมากเขียบ สวนสมเด็จ 69
84 บ้านยางกุดนาคำ สวนสมเด็จ 38
85 บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) สวนสมเด็จ ขยายโอกาส 102
86 บ้านบก สวนสมเด็จ 36
87 บ้านแทงวิทยา สวนสมเด็จ ขยายโอกาส 53
88 บ้านซำโพธิ์ สวนสมเด็จ 48
89 บ้านหนองโพธิ์ สวนสมเด็จ 11
90 บ้านหนองสวง สวนสมเด็จ 59
91 บ้านก้านเหลือง สวนสมเด็จ ขยายโอกาส 182
92 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ สวนสมเด็จ 29
93 บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) สวนสมเด็จ ขยายโอกาส 103
94 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สวนสมเด็จ 45
95 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง สวนสมเด็จ 24
96 ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ สวนสมเด็จ 84
97 บ้านทุ่ม ศรีลำดวน 21
98 บ้านโนนแกด ศรีลำดวน ขยายโอกาส 117
99 บ้านหนองม่วงหนองแวง ศรีลำดวน 51
100 บ้านเสือบอง ศรีลำดวน 52
101 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) ศรีลำดวน 54
102 บ้านแดงเหล่ายอด ศรีลำดวน 97
103 ตะดอบวิทยา ศรีลำดวน ขยายโอกาส 153
104 บ้านขมิ้น ศรีลำดวน 73
105 บ้านหางว่าวโนนบัว ศรีลำดวน 76
106 บ้านฮ่องแข้ดำ ศรีลำดวน 15
107 บ้านโพนค้อ ศรีลำดวน 154
108 บ้านจานหนองคู ศรีลำดวน 96
109 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน ศรีลำดวน 51
110 จินดาวิทยาคาร ๓ ศรีลำดวน 136
111 บ้านก่อโนนหล่อง ศรีลำดวน 38
112 บ้านโพนแดง ศรีลำดวน 93
113 บ้านหนองแคนหนองเทา ศรีลำดวน 95
114 บ้านแกประชาสามัคคี ศรีลำดวน 40
115 เทศบาล ๗ หนองตะมะพันทาฯ เทศบาล -
116 เทศบาล ๑ วัดเจียงอี เทศบาล 3
117 เทศบาล ๒ รัชมังคลานุสรณ์ เทศบาล -
118 บ้านหนองเทา มิตรภาพ 98
119 บ้านหนองมะแซว มิตรภาพ 110
120 บ้านหนองอีกว่าง มิตรภาพ 88
121 บ้านดูนสิม (อสพป.๘) มิตรภาพ ขยายโอกาส 205
122 บ้านมะกรูด มิตรภาพ 61
123 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพ ขยายโอกาส 202
124 บ้านหนองทามใหญ่ มิตรภาพ 19
125 บ้านโพธิ์ลังกา มิตรภาพ 73
126 กลุ่มโรงเรียนโคกกกยางสร้างกี่ มิตรภาพ ขยายโอกาส 169
127 บ้านขี้เหล็ก น้ำเกลี้ยง 39
128 บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง ขยายโอกาส 95
129 บ้านละเอาะ น้ำเกลี้ยง ขยายโอกาส 198
130 บ้านแวด น้ำเกลี้ยง 77
131 บ้านหนองพะแนง น้ำเกลี้ยง 95
132 บ้านยางน้อยตองปิด น้ำเกลี้ยง 38
133 บ้านกะวัน น้ำเกลี้ยง 33
134 บ้านลุมพุกคูวงศ์ น้ำเกลี้ยง 51
135 บ้านบัวระรมย์ น้ำเกลี้ยง 61
136 บ้านสวนกล้วย น้ำเกลี้ยง 38
137 บ้านสบาย น้ำเกลี้ยง ขยายโอกาส 123
138 บ้านโนนหนองสิม น้ำเกลี้ยง ขยายโอกาส 182
139 บ้านหนองบาง น้ำเกลี้ยง 50
140 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง 242
141 บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง ขยายโอกาส 299
142 บ้านโนนสว่าง น้ำเกลี้ยง 85
143 บ้านหนองแลงระไง น้ำเกลี้ยง 92
144 บ้านหนองแวง น้ำเกลี้ยง ขยายโอกาส 176
145 บ้านสะพุง น้ำเกลี้ยง 30
146 บ้านลุมภู น้ำเกลี้ยง 48
147 บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง ขยายโอกาส 237
148 บ้านสะเต็ง น้ำเกลี้ยง 40
149 บ้านหนองนาเวียง น้ำเกลี้ยง 67
150 บ้านทุ่งสว่าง น้ำเกลี้ยง 31
151 บ้านโนนงาม น้ำเกลี้ยง 34
152 บ้านโนนเพ็ก พยุห์ 148
153 บ้านโคกเพ็ก พยุห์ 38
154 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ 197
155 บ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) พยุห์ 7
156 บ้านสร้างหว้า พยุห์ 62
157 บ้านเสมอใจ พยุห์ 88
158 บ้านหนองค้า พยุห์ 55
159 บ้านหนองออ พยุห์ 40
160 บ้านเปือยประชาสามัคคี พยุห์ ขยายโอกาส 32
161 บ้านร่องสะอาด พยุห์ ขยายโอกาส 232
162 บ้านหนองเตย พยุห์ ขยายโอกาส 99
163 บ้านกระหวันโนนเจริญ พยุห์ 63
164 บ้านสำโรงโคเฒ่า พยุห์ 45
165 บ้านป่าไร่ พยุห์ 27
166 บ้านโนนสว่าง(อสพป.๑๗) พยุห์ 32
167 อนุบาลพยุห์ พยุห์ ขยายโอกาส 213
168 บ้านหนองรัง พยุห์ 61
169 บ้านหนองหว้าทับทัย พยุห์ 49
170 บ้านหนองม่วงหนองแต้ พยุห์ 38
171 บ้านตำแยหนองเม็ก พยุห์ ขยายโอกาส 117
172 บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) พยุห์ 87
173 บ้านกระถุน พยุห์ 66
174 บ้านขนวน พยุห์ 23
175 บ้านอะลางหัวขัว พยุห์ 52
176 บ้านคูเมือง พยุห์ 44
177 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ ขยายโอกาส 199
178 บ้านหนองสนม ประจิมฯ 21
179 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ ประจิมฯ 87
180 บ้านปลาข่อ ประจิมฯ 121
181 บ้านผักขย่าใหญ่ ประจิมฯ 49
182 บ้านเวาะวิทยาคม ประจิมฯ ขยายโอกาส 89
183 บ้านหยอด ประจิมฯ 22
184 บ้านนาม่อง-นาเมือง ประจิมฯ 51
185 บ้านหนองตลาด ประจิมฯ 40
186 บ้านเหล่าฝ้าย ประจิมฯ 71
187 บ้านบกแดงผักขะย่า ประจิมฯ 90
188 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ ขยายโอกาส 324
189 บ้านโปร่ง ประจิมฯ 52
190 บ้านหัวเหล่า ประจิมฯ 119
191 บ้านโนนสว่าง ประจิมฯ 26
192 บ้านโพนงาม ประจิมฯ 86
193 มารีวิทยา เอกชน เอกชน/อปท. 216
194 รวมสินวิทยา เอกชน เอกชน/อปท. 180
195 วัดหลวงวิทยา เอกชน เอกชน/อปท. 84
196 วัดมหาพุทธาราม เอกชน เอกชน/อปท. 37
197 มานิตวิทยาคม เอกชน เอกชน/อปท. 10
198 อนุบาลน้ำเพชร เอกชน เอกชน/อปท. 122
199 มารดาทรงธรรม เอกชน เอกชน/อปท. 161
200 อนุบาลนครศึกษา เอกชน เอกชน/อปท. 6
201 วัดม่วงเปสิทธิวิทยา เอกชน เอกชน/อปท. 51
202 มัธยมจุลมณีศรีสะเกษ เอกชน เอกชน/อปท. -
203 วัลลภราษฎร์บำรุง เอกชน เอกชน/อปท. 21
204 บ้านจาน ทักษิณฯ ขยายโอกาส 166
205 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ทักษิณฯ ขยายโอกาส 169
206 บ้านอาลัย ทักษิณฯ ขยายโอกาส 171
207 บ้านบูรพา ทักษิณฯ ขยายโอกาส 99
208 บ้านพะแนงวิทยา ทักษิณฯ ขยายโอกาส 134
209 บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ ขยายโอกาส 127
210 บ้านนาดี ทักษิณฯ 35
211 บ้านโนนสะอาดอีตู้ ทักษิณฯ -
212 บ้านเกาะ ทักษิณฯ ขยายโอกาส 115
213 บ้านจิกกะลา ทักษิณฯ 77
214 บ้านดู่ ทักษิณฯ 10
215 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) ทักษิณฯ 106
216 บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ ทักษิณฯ ขยายโอกาส 116
217 บ้านหนองบัวท่าช้าง ทักษิณฯ 7
218 บ้านโพนทราย โนนเรือ ทักษิณฯ 32
219 บ้านสีถาน ทักษิณฯ 33
220 บ้านขามป้อม ทักษิณฯ 8
221 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) ทักษิณฯ ขยายโอกาส 152
222 กลุ่มห้วยกะเดินโมเดล ทักษิณฯ ขยายโอกาส 117
223 อนุบาลวังหิน วห.1 49
224 บ้านกะเอิน วห.1 ขยายโอกาส 145
225 บ้านโพนดวน วห.1 ขยายโอกาส 58
226 ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) วห.1 ขยายโอกาส 211
227 บ้านหัววัวหนองนารี วห.1 ขยายโอกาส 71
228 บ้านโนนสายหนองหว้า วห.1 46
229 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย วห.1 12
230 บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วห.1 93
231 บ้านสว่าง วห.1 ขยายโอกาส 107
232 บ้านดงยาง วห.1 51
233 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วห.1 113
234 บ้านหนองกันจอ วห.1 57
235 บ้านเจ้าทุ่ง วห.1 ขยายโอกาส 48
236 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว วห.1 53
237 บ้านลิงไอ วห.1 70
238 บ้านหนองบัว วห.1 59
239 บ้านสร้างสะแบง วห.1 57
240 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ วห.1 ขยายโอกาส 116
241 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ วห.1 56
242 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วห.2 ขยายโอกาส 187
243 บ้านโนนดู่ วห.2 ขยายโอกาส 265
244 บ้านทุ่ง วห.2 45
245 บ้านสร้างบาก วห.2 113
246 บ้านหนองนาโพธิ์ วห.2 72
247 บ้านสะมัด วห.2 31
248 บ้านหนองคู วห.2 64
249 บ้านโพนยาง วห.2 ขยายโอกาส 120
250 บ้านทุ่งน้อย วห.2 91
251 บ้านหนองทุ่ม วห.2 76
252 บ้านเห็นอ้ม วห.2 97
253 บ้านตีกา วห.2 47
254 ชุมชนหนองสังข์ วห.2 80
255 บ้านหนองตาเชียง วห.2 37
256 บ้านลิ้นฟ้า ยางชุมฯ 101
257 บ้านดินดำ ยางชุมฯ 76
258 บ้านคอนกาม ยางชุมฯ ขยายโอกาส 79
259 บ้านค้อเมืองแสน ยางชุมฯ ขยายโอกาส 130
260 บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ ขยายโอกาส 359
261 บ้านแก้ง ยางชุมฯ 40
262 บ้านยางชุมใหญ่ ยางชุมฯ 45
263 บ้านบอนวิทยา ยางชุมฯ 87
264 บ้านผักขะ ยางชุมฯ ขยายโอกาส 106
265 บ้านยางเครือ ยางชุมฯ 64
266 บ้านหอยโนนดู่ ยางชุมฯ 74
267 บ้านโนนติ้ว ยางชุมฯ 26
268 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ยางชุมฯ ขยายโอกาส 189
269 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมฯ 309
270 บ้านจอมวิทยา ยางชุมฯ 37
271 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) ยางชุมฯ 70
รวม 24153
[ กลับรายการเดิม ]