สรุปเหรียญรางวัล แยกรายกิจกรรม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับ CEO สพป.ศก.1 ปี 2559
ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 2 3 รวมตัวแทน CEO
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 726 16 1 743 ดูตัวแทน
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 271 32 8 311 ดูตัวแทน
3 คณิตศาสตร์ 445 75 60 580 ดูตัวแทน
4 คอมพิวเตอร์ 452 28 11 491 ดูตัวแทน
5 ปฐมวัย 262 62 3 327 ดูตัวแทน
6 ภาษาต่างประเทศ 31 - - 31 ดูตัวแทน
7 ภาษาไทย 850 149 65 1064 ดูตัวแทน
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 209 - - 209 ดูตัวแทน
9 เรียนร่วม - ศิลปะ 190 - - 190 ดูตัวแทน
10 เรียนร่วม - สังคมศึกษา 149 - - 149 ดูตัวแทน
11 วิทยาศาสตร์ - นักบินน้อย 256 55 34 345 ดูตัวแทน
12 วิทยาศาสตร์ 275 15 3 293 ดูตัวแทน
13 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 171 - - 171 ดูตัวแทน
14 ศิลปะ - ดนตรี 1126 90 12 1228 ดูตัวแทน
15 ศิลปะ - ทัศนศิลป์ 927 84 17 1028 ดูตัวแทน
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 89 - - 89 ดูตัวแทน
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 793 73 9 875 ดูตัวแทน
18 สุขศึกษาและพลศึกษา 141 27 29 197 ดูตัวแทน
19 หุ่นยนต์ 38 - - 38 ดูตัวแทน
รวม7401 706252 8359