สรุปเหรียญรางวัล แยกรายกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
ที่ กิจกรรม (คลิกดูทุก รร.ที่แข่งขัน) รวม
1 การปั้นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) (อนุบาล) 135 28 1 164
2 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ (ทีม 3 คน) (อนุบาล) 127 34 2 163
รวม 262 62 3 327