สรุปเหรียญรางวัล แยกรายกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-นักบินน้อย
ที่ กิจกรรม (คลิกดูทุก รร.ที่แข่งขัน) รวม
1 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ชั้น ป.4-ป.6 (ทีม 2 คน) (ประถมศึกษา) 72 21 16 109
2 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ชั้น ป.4-6 (ทีม 2 คน) (ประถมศึกษา) 74 22 8 104
3 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ชั้น ม.1-3 (ทีม 2 คน) (มัธยมศึกษา) 27 4 3 34
4 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ชั้น ม.1-3 (ทีม 2 คน) (มัธยมศึกษา) 29 6 2 37
5 เครื่องร่อนแบบเดินตาม (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 (ประถมศึกษา) 54 2 5 61
รวม 256 55 34 345