สรุปเหรียญรางวัล แยกรายกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
ที่ กิจกรรม (คลิกดูทุก รร.ที่แข่งขัน) รวม
1 ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 (ประถมศึกษา) 68 7 - 75
2 ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) 82 5 2 89
3 ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 26 - - 26
4 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 (ประถมศึกษา) 117 27 5 149
5 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) 123 28 6 157
6 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 42 - - 42
7 เขียนภาพไทยประเพณี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 27 - - 27
8 เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 17 - - 17
9 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 (ประถมศึกษา) 92 8 3 103
10 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) 107 5 - 112
11 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 29 - - 29
12 วาดภาพลายเส้น Drawing (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 33 - - 33
13 ประติมากรรมนูนต่ำ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-3 (ประถมศึกษา) 74 3 1 78
14 ประติมากรรมนูนสูง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) 73 1 - 74
15 ประติมากรรมลอยตัว (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 17 - - 17
รวม 927 84 17 1028