สรุปเหรียญรางวัล แยกรายกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ที่ กิจกรรม (คลิกดูทุก รร.ที่แข่งขัน) รวม
1 ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) 70 5 1 76
2 ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 30 - - 30
3 จักสานไม้ไผ่ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) 56 1 - 57
4 จักสานไม้ไผ่ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 26 - - 26
5 ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง พานพุ่มสักการะ (ไม่เกิน 6 คน) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) 40 - - 40
6 ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ (ไม่เกิน 6 คน) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 17 - - 17
7 โครงงานอาชีพ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) 73 4 - 77
8 โครงงานอาชีพ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 29 - - 29
9 การจัดสวนถาดแบบแห้ง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) 74 4 - 78
10 การจัดสวนถาดแบบชื้น (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 44 - - 44
11 การแปรรูปอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) 52 1 - 53
12 การแปรรูปอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 21 - - 21
13 ทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 (ประถมศึกษา) 52 1 - 53
14 ทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 23 - - 23
15 ทำอาหารคาวจานเดียว ประเภทข้าว และอาหารหวาน ขนมไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) 48 - - 48
16 ทำอาหารคาวจานเดียว ประเภทข้าว และอาหารหวาน ขนมไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 13 - - 13
17 การแกะสลักผลไม้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) 42 - - 42
18 การแกะสลักผลไม้ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 16 - - 16
รวม 726 16 1 743