สรุปเหรียญรางวัล แยกรายกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
ที่ กิจกรรม (คลิกดูทุก รร.ที่แข่งขัน) รวม
1 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 (ประถมศึกษา) 83 16 7 106
2 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 2D Animation (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 12 - - 12
3 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 18 - - 18
4 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) 41 1 1 43
5 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 16 - - 16
6 การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ E-book (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) 77 6 1 84
7 การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ E-book (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 45 - - 45
8 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) 89 3 2 94
9 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 6 - - 6
10 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) 41 2 - 43
11 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 18 - - 18
12 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 6 - - 6
รวม 452 28 11 491