สรุปเหรียญรางวัล แยกรายกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่ กิจกรรม (คลิกดูทุก รร.ที่แข่งขัน) รวม
1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (ทีม 6 คน) ชั้น ป.1-3 (ประถมศึกษา) 69 24 7 100
2 การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย (ทีม 6 คน) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) 55 1 1 57
3 การจัดการค่ายพักแรม (ทีม 8 คน) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 4 - - 4
4 หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ป. 4-6 (ประถมศึกษา) 68 7 - 75
5 หนังสือเล่มเล็ก(ทีม 3 คน) ชั้น ม. 1-3 (มัธยมศึกษา) 32 - - 32
6 กิจกรรมสภานักเรียน (ทีม 7-10 คน) ชั้น ป.1-6 (ประถมศึกษา) 8 - - 8
7 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) (ทีมไม่เกิน 5 คน) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 3 - - 3
8 ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) 19 - - 19
9 ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 13 - - 13
รวม 271 32 8 311