สรุปเหรียญรางวัล แยกรายกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้เรียนร่วม - ภาษาไทย
ที่ กิจกรรม (คลิกดูทุก รร.ที่แข่งขัน) รวม
1 หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (บกพร่องทางการเรียนรู้) (ประถมศึกษา) 14 - - 14
2 หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 (บกพร่องทางการเรียนรู้) (มัธยมศึกษา) 7 - - 7
3 มารยาทงามอย่างไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการได้ยิน (ประถมศึกษา) 1 - - 1
4 มารยาทงามอย่างไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา (ประถมศึกษา) 3 - - 3
5 มารยาทงามอย่างไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ (ประถมศึกษา) 41 - - 41
6 การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเห็น (ประถมศึกษา) 2 - - 2
7 การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา (ประถมศึกษา) 4 - - 4
8 การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกายฯ (ประถมศึกษา) 3 - - 3
9 การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ (ประถมศึกษา) 24 - - 24
10 การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ออทิสติก (ประถมศึกษา) 2 - - 2
11 การเล่านิทาน (เดี่ยว) บกพร่องทางการเห็น (มัธยมศึกษา) 1 - - 1
12 การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางร่างกายฯ (มัธยมศึกษา) 2 - - 2
13 การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3บกพร่องทางการเรียนรู้ (มัธยมศึกษา) 11 - - 11
14 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเห็น (ประถมศึกษา) 2 - - 2
15 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา (ประถมศึกษา) 2 - - 2
16 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกายฯ (ประถมศึกษา) 3 - - 3
17 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ (ประถมศึกษา) 25 - - 25
18 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ออทิสติก (ประถมศึกษา) 2 - - 2
รวม 149 0 0 149