สรุปเหรียญรางวัล แยกรายกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้เรียนร่วม - ศิลปะ
ที่ กิจกรรม (คลิกดูทุก รร.ที่แข่งขัน) รวม
1 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการได้ยิน (ประถมศึกษา) - - - -
2 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา (ประถมศึกษา) 15 - - 15
3 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกาย (ประถมศึกษา) 7 - - 7
4 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ (ประถมศึกษา) 56 - - 56
5 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ออทิสติก (ประถมศึกษา) 3 - - 3
6 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการได้ยิน (มัธยมศึกษา) - - - -
7 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางสติปัญญา (มัธยมศึกษา) 2 - - 2
8 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางร่างกาย (มัธยมศึกษา) 5 - - 5
9 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ (มัธยมศึกษา) 17 - - 17
10 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ออทิสติก (มัธยมศึกษา) 1 - - 1
11 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเห็น (ประถมศึกษา) 3 - - 3
12 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา (ประถมศึกษา) 6 - - 6
13 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกาย (ประถมศึกษา) 3 - - 3
14 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ (ประถมศึกษา) 38 - - 38
15 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 ออทิสติก (ประถมศึกษา) 3 - - 3
16 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเห็น (มัธยมศึกษา) 2 - - 2
17 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางสติปัญญา (มัธยมศึกษา) 1 - - 1
18 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางร่างกาย (มัธยมศึกษา) 2 - - 2
19 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ (มัธยมศึกษา) 14 - - 14
20 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 ออทิสติก (มัธยมศึกษา) 1 - - 1
21 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง (ทีม 5-7 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ (ประถมศึกษา) 11 - - 11
รวม 190 0 0 190