สรุปเหรียญรางวัล แยกรายกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ที่ กิจกรรม (คลิกดูทุก รร.ที่แข่งขัน) รวม
1 ทำอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ (ประถมศึกษา) 16 - - 16
2 ประดิษฐ์งานใบตอง บายสีปากชาม (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา (ประถมศึกษา) - - - -
3 ประดิษฐ์งานใบตอง บายสีปากชาม (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ (ประถมศึกษา) 14 - - 14
4 ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา (ประถมศึกษา) 1 - - 1
5 ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ (ประถมศึกษา) 32 - - 32
6 ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา (ประถมศึกษา) 2 - - 2
7 ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ (ประถมศึกษา) 28 - - 28
8 การร้อยมาลัยดอกไม้สด (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ (ประถมศึกษา) 11 - - 11
9 สวนถาดแบบชื้น (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ (ไม่กำหนดชั้น) 31 - - 31
10 สวนถาดแบบแห้ง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ (ไม่กำหนดชั้น) 32 - - 32
11 การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา (ประถมศึกษา) 2 - - 2
12 การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกายฯ (ประถมศึกษา) 1 - - 1
13 การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ (ประถมศึกษา) 27 - - 27
14 การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางสติปัญญา (มัธยมศึกษา) - - - -
15 การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางร่างกายฯ (มัธยมศึกษา) 2 - - 2
16 การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ (มัธยมศึกษา) 10 - - 10
รวม 209 0 0 209