สรุปเหรียญรางวัล แยกรายกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ที่ กิจกรรม (คลิกดูทุก รร.ที่แข่งขัน) รวม
1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ป.1-3 (ประถมศึกษา) 98 29 8 135
2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ป.4-6 (ประถมศึกษา) 99 24 10 133
3 คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 46 2 - 48
4 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 (ประถมศึกษา) 58 17 7 82
5 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) 66 17 16 99
6 เรียงร้อยถ้อยความ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) 62 10 1 73
7 เรียงร้อยถ้อยความ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 32 - - 32
8 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 (ประถมศึกษา) 65 26 5 96
9 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) 75 8 6 89
10 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 31 - - 31
11 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-3 (ประถมศึกษา) 41 4 4 49
12 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) 38 5 5 48
13 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 19 - - 19
14 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) 60 4 2 66
15 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (8 บท)(ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 26 1 - 27
16 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 34 2 1 37
รวม 850 149 65 1064