สรุปเหรียญรางวัล แยกรายกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่ กิจกรรม (คลิกดูทุก รร.ที่แข่งขัน) รวม
1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) 61 9 3 73
2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 29 5 - 34
3 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) 40 - - 40
4 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 19 - - 19
5 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) 33 - - 33
6 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 13 - - 13
7 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) 30 1 - 31
8 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 13 - - 13
9 ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 (ประถมศึกษา) 23 - - 23
10 ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 14 - - 14
รวม 275 15 3 293