สรุปเหรียญรางวัล แยกรายกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ที่ กิจกรรม (คลิกดูทุก รร.ที่แข่งขัน) รวม
1 พูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) 15 - - 15
2 พูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 7 - - 7
3 พูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 3 - - 3
4 การพูดเพื่ออาชีพ ภาษาจีน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 3 - - 3
5 การพูดเพื่ออาชีพ ภาษาญี่ปุ่น (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) 3 - - 3
รวม 31 0 0 31