สรุปผลการรับสมัครฯ แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่ม บูรพาโนนคูณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ รร.สมัคร จำนวน นร.
1.ปฐมวัย 13 75
2.วิทยาศาสตร์-นักบินน้อย 12 64
3.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 14 219
4.ศิลปะ - ทัศนศิลป์ 13 119
5.ศิลปะ - ดนตรี 14 111
6.ศิลปะ-นาฏศิลป์ 4 23
7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี 11 147
8.คอมพิวเตอร์ 12 73
9.หุ่นยนต์ 2 14
10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 11 102
11.ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 5 18
12.เรียนร่วม - ภาษาไทย 5 26
13.เรียนร่วม - ศิลปะ 6 19
14.เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 48
15.ภาษาไทย 12 83
16.คณิตศาสตร์ 11 51
17.วิทยาศาสตร์ 3 40
18.สุขศึกษาและพลศึกษา 11 41
19.ภาษาต่างประเทศ 2 6
รวม 1279