สรุปผลการรับสมัครฯ แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่ม ฟากมูลกันทรารมย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ รร.สมัคร จำนวน นร.
1.ปฐมวัย 21 115
2.วิทยาศาสตร์-นักบินน้อย 21 115
3.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 21 329
4.ศิลปะ - ทัศนศิลป์ 23 219
5.ศิลปะ - ดนตรี 22 213
6.ศิลปะ-นาฏศิลป์ 4 78
7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 398
8.คอมพิวเตอร์ 15 102
9.หุ่นยนต์ - -
10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 16 160
11.ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 8 54
12.เรียนร่วม - ภาษาไทย 9 41
13.เรียนร่วม - ศิลปะ 11 50
14.เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 11 116
15.ภาษาไทย 19 163
16.คณิตศาสตร์ 16 90
17.วิทยาศาสตร์ 13 91
18.สุขศึกษาและพลศึกษา 15 70
19.ภาษาต่างประเทศ 3 5
รวม 2409