สรุปผลการรับสมัครฯ แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่ม เมืองพระธาตุเรืองรอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ รร.สมัคร จำนวน นร.
1.ปฐมวัย 11 60
2.วิทยาศาสตร์-นักบินน้อย 8 36
3.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 11 161
4.ศิลปะ - ทัศนศิลป์ 11 114
5.ศิลปะ - ดนตรี 11 93
6.ศิลปะ-นาฏศิลป์ 1 10
7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี 11 130
8.คอมพิวเตอร์ 10 60
9.หุ่นยนต์ - -
10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10 96
11.ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 2 2
12.เรียนร่วม - ภาษาไทย 3 11
13.เรียนร่วม - ศิลปะ 6 17
14.เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 18
15.ภาษาไทย 11 80
16.คณิตศาสตร์ 11 37
17.วิทยาศาสตร์ 7 36
18.สุขศึกษาและพลศึกษา 8 50
19.ภาษาต่างประเทศ - -
รวม 1011