สรุปผลการรับสมัครฯ แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่ม เมืองหลวงพ่อโต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ รร.สมัคร จำนวน นร.
1.ปฐมวัย 10 54
2.วิทยาศาสตร์-นักบินน้อย 8 44
3.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 9 173
4.ศิลปะ - ทัศนศิลป์ 11 88
5.ศิลปะ - ดนตรี 7 68
6.ศิลปะ-นาฏศิลป์ 2 47
7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี 7 115
8.คอมพิวเตอร์ 6 53
9.หุ่นยนต์ - -
10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 8 95
11.ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 2 6
12.เรียนร่วม - ภาษาไทย 3 25
13.เรียนร่วม - ศิลปะ 5 25
14.เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 65
15.ภาษาไทย 9 85
16.คณิตศาสตร์ 10 64
17.วิทยาศาสตร์ 8 87
18.สุขศึกษาและพลศึกษา 6 63
19.ภาษาต่างประเทศ 3 5
รวม 1162