สรุปผลการรับสมัครฯ แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่ม เมืองสวนสมเด็จ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ รร.สมัคร จำนวน นร.
1.ปฐมวัย 15 77
2.วิทยาศาสตร์-นักบินน้อย 12 48
3.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 17 220
4.ศิลปะ - ทัศนศิลป์ 17 145
5.ศิลปะ - ดนตรี 14 211
6.ศิลปะ-นาฏศิลป์ 3 64
7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี 12 190
8.คอมพิวเตอร์ 10 82
9.หุ่นยนต์ 1 3
10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10 120
11.ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 3 36
12.เรียนร่วม - ภาษาไทย 6 30
13.เรียนร่วม - ศิลปะ 9 26
14.เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 53
15.ภาษาไทย 15 86
16.คณิตศาสตร์ 10 47
17.วิทยาศาสตร์ 7 50
18.สุขศึกษาและพลศึกษา 11 54
19.ภาษาต่างประเทศ 1 1
รวม 1543