สรุปผลการรับสมัครฯ แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่ม เมืองศรีลำดวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ รร.สมัคร จำนวน นร.
1.ปฐมวัย 16 90
2.วิทยาศาสตร์-นักบินน้อย 13 62
3.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 17 200
4.ศิลปะ - ทัศนศิลป์ 18 137
5.ศิลปะ - ดนตรี 15 104
6.ศิลปะ-นาฏศิลป์ 3 33
7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี 16 154
8.คอมพิวเตอร์ 9 82
9.หุ่นยนต์ 2 15
10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 12 113
11.ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 3 5
12.เรียนร่วม - ภาษาไทย 7 22
13.เรียนร่วม - ศิลปะ 10 31
14.เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 9 70
15.ภาษาไทย 15 105
16.คณิตศาสตร์ 14 52
17.วิทยาศาสตร์ 10 43
18.สุขศึกษาและพลศึกษา 12 41
19.ภาษาต่างประเทศ 2 3
รวม 1362