สรุปผลการรับสมัครฯ แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่ม เทศบาล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ รร.สมัคร จำนวน นร.
1.ปฐมวัย - -
2.วิทยาศาสตร์-นักบินน้อย - -
3.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 3
4.ศิลปะ - ทัศนศิลป์ - -
5.ศิลปะ - ดนตรี - -
6.ศิลปะ-นาฏศิลป์ - -
7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี - -
8.คอมพิวเตอร์ - -
9.หุ่นยนต์ - -
10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - -
11.ศิลปวัฒนธรรมอีสาน - -
12.เรียนร่วม - ภาษาไทย - -
13.เรียนร่วม - ศิลปะ - -
14.เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี - -
15.ภาษาไทย - -
16.คณิตศาสตร์ - -
17.วิทยาศาสตร์ - -
18.สุขศึกษาและพลศึกษา - -
19.ภาษาต่างประเทศ - -
รวม 3