สรุปผลการรับสมัครฯ แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่ม มิตรภาพกันทรารมย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ รร.สมัคร จำนวน นร.
1.ปฐมวัย 8 42
2.วิทยาศาสตร์-นักบินน้อย 7 30
3.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 8 140
4.ศิลปะ - ทัศนศิลป์ 9 73
5.ศิลปะ - ดนตรี 8 142
6.ศิลปะ-นาฏศิลป์ 1 5
7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี 9 168
8.คอมพิวเตอร์ 7 55
9.หุ่นยนต์ - -
10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 50
11.ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 6 21
12.เรียนร่วม - ภาษาไทย 5 24
13.เรียนร่วม - ศิลปะ 7 13
14.เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 59
15.ภาษาไทย 8 68
16.คณิตศาสตร์ 6 34
17.วิทยาศาสตร์ 7 52
18.สุขศึกษาและพลศึกษา 7 16
19.ภาษาต่างประเทศ 1 1
รวม 993