สรุปผลการรับสมัครฯ แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่ม น้ำเกลี้ยง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ รร.สมัคร จำนวน นร.
1.ปฐมวัย 22 119
2.วิทยาศาสตร์-นักบินน้อย 21 124
3.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 21 338
4.ศิลปะ - ทัศนศิลป์ 23 193
5.ศิลปะ - ดนตรี 19 195
6.ศิลปะ-นาฏศิลป์ 6 84
7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี 22 301
8.คอมพิวเตอร์ 16 126
9.หุ่นยนต์ 1 12
10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 17 209
11.ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 7 19
12.เรียนร่วม - ภาษาไทย 9 39
13.เรียนร่วม - ศิลปะ 12 37
14.เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 61
15.ภาษาไทย 23 220
16.คณิตศาสตร์ 21 97
17.วิทยาศาสตร์ 14 111
18.สุขศึกษาและพลศึกษา 16 116
19.ภาษาต่างประเทศ 1 2
รวม 2403