สรุปผลการรับสมัครฯ แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่ม พยุห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ รร.สมัคร จำนวน นร.
1.ปฐมวัย 23 126
2.วิทยาศาสตร์-นักบินน้อย 16 72
3.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 23 275
4.ศิลปะ - ทัศนศิลป์ 23 205
5.ศิลปะ - ดนตรี 22 138
6.ศิลปะ-นาฏศิลป์ 4 23
7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี 22 229
8.คอมพิวเตอร์ 14 76
9.หุ่นยนต์ - -
10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 17 160
11.ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 3 7
12.เรียนร่วม - ภาษาไทย 10 30
13.เรียนร่วม - ศิลปะ 14 40
14.เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 10 60
15.ภาษาไทย 20 154
16.คณิตศาสตร์ 15 91
17.วิทยาศาสตร์ 13 86
18.สุขศึกษาและพลศึกษา 16 106
19.ภาษาต่างประเทศ 3 5
รวม 1883