สรุปผลการรับสมัครฯ แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่ม ประจิมโนนคูณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ รร.สมัคร จำนวน นร.
1.ปฐมวัย 14 82
2.วิทยาศาสตร์-นักบินน้อย 11 66
3.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 14 214
4.ศิลปะ - ทัศนศิลป์ 14 125
5.ศิลปะ - ดนตรี 13 89
6.ศิลปะ-นาฏศิลป์ 5 37
7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี 14 198
8.คอมพิวเตอร์ 9 66
9.หุ่นยนต์ - -
10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 14 156
11.ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 2 5
12.เรียนร่วม - ภาษาไทย 5 17
13.เรียนร่วม - ศิลปะ 8 22
14.เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 55
15.ภาษาไทย 15 118
16.คณิตศาสตร์ 13 52
17.วิทยาศาสตร์ 9 56
18.สุขศึกษาและพลศึกษา 12 73
19.ภาษาต่างประเทศ - -
รวม 1431