สรุปผลการรับสมัครฯ แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่ม เอกชน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ รร.สมัคร จำนวน นร.
1.ปฐมวัย 10 57
2.วิทยาศาสตร์-นักบินน้อย 7 30
3.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 8 132
4.ศิลปะ - ทัศนศิลป์ 8 58
5.ศิลปะ - ดนตรี 7 125
6.ศิลปะ-นาฏศิลป์ 2 19
7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 72
8.คอมพิวเตอร์ 8 62
9.หุ่นยนต์ 2 18
10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6 70
11.ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 2 5
12.เรียนร่วม - ภาษาไทย 1 2
13.เรียนร่วม - ศิลปะ - -
14.เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี - -
15.ภาษาไทย 8 82
16.คณิตศาสตร์ 8 45
17.วิทยาศาสตร์ 5 40
18.สุขศึกษาและพลศึกษา 6 57
19.ภาษาต่างประเทศ 3 3
รวม 877