สรุปผลการรับสมัครฯ แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่ม วังหิน ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ รร.สมัคร จำนวน นร.
1.ปฐมวัย 19 107
2.วิทยาศาสตร์-นักบินน้อย 14 58
3.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 17 182
4.ศิลปะ - ทัศนศิลป์ 19 146
5.ศิลปะ - ดนตรี 17 98
6.ศิลปะ-นาฏศิลป์ 6 36
7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี 17 235
8.คอมพิวเตอร์ 15 86
9.หุ่นยนต์ 2 6
10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 12 105
11.ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 2 4
12.เรียนร่วม - ภาษาไทย 7 21
13.เรียนร่วม - ศิลปะ 8 19
14.เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 9 85
15.ภาษาไทย 12 68
16.คณิตศาสตร์ 12 48
17.วิทยาศาสตร์ 8 56
18.สุขศึกษาและพลศึกษา 10 67
19.ภาษาต่างประเทศ - -
รวม 1427