สรุปผลการรับสมัครฯ แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่ม วังหิน ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ รร.สมัคร จำนวน นร.
1.ปฐมวัย 13 77
2.วิทยาศาสตร์-นักบินน้อย 11 64
3.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 13 166
4.ศิลปะ - ทัศนศิลป์ 13 137
5.ศิลปะ - ดนตรี 12 64
6.ศิลปะ-นาฏศิลป์ 4 71
7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี 11 173
8.คอมพิวเตอร์ 10 60
9.หุ่นยนต์ 3 9
10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 7 71
11.ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 2 3
12.เรียนร่วม - ภาษาไทย 7 36
13.เรียนร่วม - ศิลปะ 7 35
14.เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 66
15.ภาษาไทย 12 73
16.คณิตศาสตร์ 12 56
17.วิทยาศาสตร์ 11 45
18.สุขศึกษาและพลศึกษา 9 80
19.ภาษาต่างประเทศ - -
รวม 1286