สรุปผลการรับสมัครฯ แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่ม ยางชุมน้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ รร.สมัคร จำนวน นร.
1.ปฐมวัย 14 85
2.วิทยาศาสตร์-นักบินน้อย 12 79
3.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 16 226
4.ศิลปะ - ทัศนศิลป์ 14 131
5.ศิลปะ - ดนตรี 12 147
6.ศิลปะ-นาฏศิลป์ 4 88
7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี 14 200
8.คอมพิวเตอร์ 10 68
9.หุ่นยนต์ 1 6
10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 11 141
11.ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 5 11
12.เรียนร่วม - ภาษาไทย 9 38
13.เรียนร่วม - ศิลปะ 9 51
14.เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 11 106
15.ภาษาไทย 15 117
16.คณิตศาสตร์ 14 70
17.วิทยาศาสตร์ 8 65
18.สุขศึกษาและพลศึกษา 14 109
19.ภาษาต่างประเทศ - -
รวม 1738