สรุปตัวแทน CEO เข้าแข่งขันระดับ สพท.
ที่ โรงเรียน กลุ่ม ตัวแทน
1 อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ 126
2 อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. 126
3 อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต 113
4 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ 111
5 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาฯ 106
6 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก หลวงพ่อโต 104
7 บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ 92
8 บ้านดูนสิม (อสพป.๘) มิตรภาพ 89
9 บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ 89
10 บ้านโนนดู่ วห.2 88
11 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง 87
12 บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง 87
13 ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) วห.1 80
14 บ้านร่องสะอาด พยุห์ 78
15 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมฯ 77
16 บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง 76
17 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ฟากมูลฯ 74
18 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพ 72
19 อนุบาลพยุห์ พยุห์ 68
20 บ้านกะเอิน วห.1 67
21 บ้านก้านเหลือง สวนสมเด็จ 65
22 มารีวิทยา เอกชน 65
23 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ยางชุมฯ 64
24 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วห.2 63
25 บ้านอาลัย ทักษิณฯ 60
26 กลุ่มโรงเรียนโคกกกยางสร้างกี่ มิตรภาพ 60
27 บ้านหนองแวง น้ำเกลี้ยง 59
28 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) ฟากมูลฯ 58
29 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ทักษิณฯ 56
30 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ 56
31 บ้านจาน ทักษิณฯ 55
32 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ 55
33 บ้านละเอาะ น้ำเกลี้ยง 55
34 บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ 48
35 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก บูรพาฯ 48
36 ตะดอบวิทยา ศรีลำดวน 47
37 บ้านโนนเพ็ก พยุห์ 47
38 บ้านโนนหนองสิม น้ำเกลี้ยง 47
39 บ้านสบาย น้ำเกลี้ยง 45
40 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) ทักษิณฯ 45
41 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ฟากมูลฯ 45
42 บ้านโพนค้อ ศรีลำดวน 44
43 บ้านกอกหัวนา ฟากมูลฯ 44
44 บ้านเกาะ ทักษิณฯ 44
45 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ กลาง กร. 44
46 บ้านสว่าง วห.1 43
47 บ้านหนองครก สวนสมเด็จ 43
48 บ้านพะแนงวิทยา ทักษิณฯ 42
49 บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) สวนสมเด็จ 41
50 บ้านหนองแวง บูรพาฯ 40
51 กลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน ฟากมูลฯ 38
52 บ้านหนองมะแซว มิตรภาพ 38
53 บ้านเมืองน้อยหนองมุข ฟากมูลฯ 37
54 บ้านหนองบัวไชยวาน กลาง กร. 37
55 บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ ทักษิณฯ 37
56 บ้านค้อเมืองแสน ยางชุมฯ 37
57 บ้านโพนยาง วห.2 37
58 บ้านตำแยหนองเม็ก พยุห์ 36
59 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ วห.1 35
60 บ้านหนองโนวิทยา พระธาตุฯ 35
61 บ้านบูรพา ทักษิณฯ 35
62 บ้านลิ้นฟ้า ยางชุมฯ 35
63 บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) พยุห์ 34
64 บ้านหญ้าปล้อง พระธาตุฯ 33
65 บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) สวนสมเด็จ 32
66 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว บูรพาฯ 32
67 มารดาทรงธรรม เอกชน 32
68 บ้านโนนแกด ศรีลำดวน 31
69 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม หลวงพ่อโต 31
70 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กลาง กร. 31
71 บ้านหัวเหล่า ประจิมฯ 30
72 บ้านกล้วย กลาง กร. 30
73 บ้านหนองอีกว่าง มิตรภาพ 29
74 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วห.1 29
75 บ้านผักขะ ยางชุมฯ 28
76 จินดาวิทยาคาร ๓ ศรีลำดวน 28
77 บ้านขาม ฟากมูลฯ 28
78 บ้านหนองเตย พยุห์ 28
79 บ้านสร้างบาก วห.2 27
80 รวมสินวิทยา เอกชน 27
81 ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ สวนสมเด็จ 27
82 บ้านหัววัวหนองนารี วห.1 26
83 บ้านหนองเทา มิตรภาพ 26
84 บ้านโนนคูณ บูรพาฯ 26
85 ชุมชนหนองสังข์ วห.2 25
86 บ้านคอนกาม ยางชุมฯ 25
87 บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง 25
88 บ้านหนองแก้วสำโรง หลวงพ่อโต 25
89 บ้านโนนแย้ พระธาตุฯ 24
90 บ้านหนองแคนหนองเทา ศรีลำดวน 23
91 บ้านเห็นอ้ม วห.2 23
92 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ ประจิมฯ 23
93 บ้านน้ำคำ พระธาตุฯ 23
94 บ้านจิกกะลา ทักษิณฯ 23
95 วัดหลวงวิทยา เอกชน 23
96 บ้านโพนงาม ประจิมฯ 22
97 บ้านดินดำ ยางชุมฯ 21
98 บ้านจานหนองคู ศรีลำดวน 21
99 บ้านบอนวิทยา ยางชุมฯ 21
100 บ้านหนองทุ่ม วห.2 21
101 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน ฟากมูลฯ 21
102 บ้านมะกรูด มิตรภาพ 21
103 บ้านหนองกุงสนามชัย บูรพาฯ 21
104 บ้านเปือย ฟากมูลฯ 20
105 บ้านหนองพะแนง น้ำเกลี้ยง 20
106 อนุบาลน้ำเพชร เอกชน 20
107 บ้านโพธิ์ลังกา มิตรภาพ 20
108 บ้านบกขี้ยาง กลาง กร. 20
109 บ้านละทาย ฟากมูลฯ 20
110 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) ทักษิณฯ 19
111 บ้านกระถุน พยุห์ 19
112 บ้านสร้างหว้า พยุห์ 19
113 บ้านหนองแลงระไง น้ำเกลี้ยง 19
114 บ้านเจ้าทุ่ง วห.1 19
115 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ วห.1 18
116 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ บูรพาฯ 18
117 บ้านคูซอด พระธาตุฯ 18
118 บ้านโพนดวน วห.1 18
119 บ้านหมากเขียบ สวนสมเด็จ 18
120 บ้านหนองนาเวียง น้ำเกลี้ยง 17
121 บ้านทุ่งน้อย วห.2 17
122 บ้านหนองนาโพธิ์ วห.2 17
123 บ้านลุมภู น้ำเกลี้ยง 17
124 บ้านเวาะวิทยาคม ประจิมฯ 17
125 บ้านอีต้อม กลาง กร. 17
126 บ้านหางว่าวโนนบัว ศรีลำดวน 17
127 บ้านแดงเหล่ายอด ศรีลำดวน 17
128 บ้านหนองแวงโพนเขวา หลวงพ่อโต 16
129 อนุบาลวังหิน วห.1 16
130 บ้านบกแดงผักขะย่า ประจิมฯ 16
131 บ้านโนนสว่าง น้ำเกลี้ยง 16
132 บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วห.1 16
133 บ้านโนนสายหนองหว้า วห.1 15
134 บ้านโนนผึ้ง กลาง กร. 15
135 บ้านปลาข่อ ประจิมฯ 15
136 บ้านหนองค้า พยุห์ 14
137 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) ยางชุมฯ 14
138 บ้านโพนแดง ศรีลำดวน 14
139 บ้านเหล่าฝ้าย ประจิมฯ 14
140 บ้านนาดี ทักษิณฯ 14
141 บ้านขมิ้น ศรีลำดวน 14
142 บ้านเอกสร้างเรือง พระธาตุฯ 13
143 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน ศรีลำดวน 13
144 บ้านหนองบัว วห.1 13
145 บ้านแทงวิทยา สวนสมเด็จ 13
146 บ้านหนองรัง พยุห์ 12
147 บ้านหนองออ พยุห์ 12
148 บ้านซำโพธิ์ สวนสมเด็จ 12
149 บ้านทุ่งมั่ง ฟากมูลฯ 12
150 บ้านยางชุมใหญ่ ยางชุมฯ 11
151 บ้านผักขย่าใหญ่ ประจิมฯ 11
152 บ้านลิงไอ วห.1 11
153 บ้านอะลางหัวขัว พยุห์ 11
154 บ้านหนองดุมหนองม่วง กลาง กร. 11
155 บ้านเสมอใจ พยุห์ 11
156 บ้านบัวระรมย์ น้ำเกลี้ยง 11
157 บ้านสีถาน ทักษิณฯ 10
158 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว วห.1 10
159 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สวนสมเด็จ 10
160 บ้านหอยสะเดาพัฒนา พระธาตุฯ 10
161 บ้านหนองสวง สวนสมเด็จ 10
162 บ้านเขวา ฟากมูลฯ 10
163 บ้านเปือยประชาสามัคคี พยุห์ 10
164 บ้านหนองกันจอ วห.1 10
165 บ้านลุมพุกคูวงศ์ น้ำเกลี้ยง 10
166 บ้านหนามแท่ง ฟากมูลฯ 10
167 บ้านกอก ฟากมูลฯ 10
168 บ้านหนองไฮ ฟากมูลฯ 9
169 บ้านหนองทามใหญ่ มิตรภาพ 9
170 บ้านสำโรงโคเฒ่า พยุห์ 9
171 บ้านหนองไผ่ พระธาตุฯ 9
172 บ้านแกประชาสามัคคี ศรีลำดวน 9
173 บ้านเลิงแฝก กลาง กร. 9
174 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) ศรีลำดวน 9
175 บ้านโคกเพ็ก พยุห์ 9
176 บ้านหนองคู วห.2 9
177 บ้านนาม่อง-นาเมือง ประจิมฯ 9
178 บ้านสร้างสะแบง วห.1 9
179 บ้านโปร่ง ประจิมฯ 9
180 บ้านเวาะ พระธาตุฯ 9
181 บ้านขี้เหล็ก น้ำเกลี้ยง 8
182 บ้านหนองหัวช้าง กลาง กร. 8
183 บ้านเสือบอง ศรีลำดวน 8
184 บ้านป่าไร่ พยุห์ 8
185 บ้านดอนกลาง สวนสมเด็จ 8
186 บ้านคูเมือง พยุห์ 8
187 บ้านตีกา วห.2 8
188 บ้านโนนอีปังโพนวัว หลวงพ่อโต 7
189 บ้านทุ่งพาย กลาง กร. 7
190 บ้านหนองม่วงหนองแวง ศรีลำดวน 7
191 บ้านหนองตาเชียง วห.2 7
192 บ้านยางน้อยตองปิด น้ำเกลี้ยง 7
193 บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) ฟากมูลฯ 7
194 บ้านโคกสะอาด บูรพาฯ 7
195 บ้านเปือย พระธาตุฯ 7
196 บ้านร่องเก้า บูรพาฯ 7
197 บ้านจอมวิทยา ยางชุมฯ 7
198 บ้านแวด น้ำเกลี้ยง 7
199 บ้านก่อโนนหล่อง ศรีลำดวน 7
200 บ้านหอยโนนดู่ ยางชุมฯ 7
201 บ้านเท่อเล่อ บูรพาฯ 6
202 บ้านโนนสมบูรณ์ บูรพาฯ 6
203 บ้านกระหวันโนนเจริญ พยุห์ 6
204 บ้านหนองสาดโนนเจริญ สวนสมเด็จ 6
205 บ้านหนองหว้าทับทัย พยุห์ 6
206 บ้านอิปาด ฟากมูลฯ 6
207 บ้านสะเต็ง น้ำเกลี้ยง 6
208 บ้านหนองบาง น้ำเกลี้ยง 6
209 บ้านหนองเข็งเหล่าแค หลวงพ่อโต 6
210 บ้านหนองหิน บูรพาฯ 6
211 บ้านทุ่ง วห.2 6
212 บ้านหนองตลาด ประจิมฯ 5
213 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.๔๐) กลาง กร. 5
214 บ้านทุ่งสว่าง น้ำเกลี้ยง 5
215 บ้านดอนสั้น หลวงพ่อโต 5
216 บ้านหนองสนม ประจิมฯ 5
217 บ้านหนองโอง กลาง กร. 5
218 บ้านบัวน้อยโนนปอ ฟากมูลฯ 5
219 บ้านหนองม่วงหนองแต้ พยุห์ 5
220 บ้านหนองหวาย กลาง กร. 5
221 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง ฟากมูลฯ 5
222 บ้านยางเครือ ยางชุมฯ 5
223 บ้านยางกุดนาคำ สวนสมเด็จ 4
224 บ้านสวนกล้วย น้ำเกลี้ยง 4
225 บ้านดงยาง วห.1 4
226 บ้านทาม ฟากมูลฯ 4
227 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง สวนสมเด็จ 4
228 บ้านบก สวนสมเด็จ 4
229 บ้านสะมัด วห.2 4
230 บ้านโพนทราย โนนเรือ ทักษิณฯ 4
231 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) ฟากมูลฯ 4
232 บ้านแก้ง ยางชุมฯ 4
233 บ้านหนองถ่ม กลาง กร. 3
234 บ้านสะพุง น้ำเกลี้ยง 3
235 บ้านหนองคำ พระธาตุฯ 3
236 บ้านโนนดู่ บูรพาฯ 3
237 บ้านขนวน พยุห์ 3
238 บ้านหนองบัวท่าช้าง ทักษิณฯ 3
239 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ สวนสมเด็จ 3
240 บ้านทุ่ม ศรีลำดวน 3
241 กลุ่มห้วยกะเดินโมเดล ทักษิณฯ 3
242 บ้านหนองโพธิ์ สวนสมเด็จ 2
243 บ้านเหม้าหนองเรือ ฟากมูลฯ 2
244 บ้านโนนติ้ว ยางชุมฯ 2
245 บ้านโนนสว่าง ประจิมฯ 2
246 วัดม่วงเปสิทธิวิทยา เอกชน 2
247 มหาราช ๓ หลวงพ่อโต 2
248 วัดมหาพุทธาราม เอกชน 2
249 บ้านฮ่องแข้ดำ ศรีลำดวน 2
250 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) หลวงพ่อโต 1
251 บ้านโนนงาม น้ำเกลี้ยง 1
252 วัลลภราษฎร์บำรุง เอกชน 1
253 บ้านหยอด ประจิมฯ 1
254 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย วห.1 1
255 บ้านหนองแวงสาขาโนนรัง บูรพาฯ 1
256 อนุบาลนครศึกษา เอกชน 0
257 บ้านก้อนเส้า บูรพาฯ 0
258 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม หลวงพ่อโต 0
259 บ้านขามป้อม ทักษิณฯ 0
260 บ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) พยุห์ 0
261 บ้านกะวัน น้ำเกลี้ยง 0
262 บ้านยางน้อยสามัคคี ฟากมูลฯ 0
263 บ้านโนนสว่าง(อสพป.๑๗) พยุห์ 0
264 เทศบาล ๑ วัดเจียงอี เทศบาล 0
265 มานิตวิทยาคม เอกชน 0
266 บ้านดู่ ทักษิณฯ 0
<< กลับรายการ >>