สรุปเหรียญนักเรียนตัวแทน CEO โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต กลุ่มโรงเรียน เมืองหลวงพ่อโต
ที่ กิจกรรม (ช่วงชั้น) กลุ่มสาระชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน ตัวแทน
1 ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงอริยา แสงรูจี นางสาวจันทร์เพ็ญ ตาราศาสตร์ CEO
      เด็กหญิงมนัสนันท์ จิตต์มูลผล นางวันเพ็ญ วงษ์นิล CEO
      เด็กหญิงนัทธมน สุขวงศ์ นางเยาวลักษณ์ จัตวานนท์ CEO
2 ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง พานพุ่มสักการะ (ไม่เกิน 6 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงศศิธร นางสาวพีรญา พันธสีมา CEO
      เด็กหญิงศุภาวรรณ ภูมิวงศ์ นางเยาวลักษณ์ จัตวานนท์ CEO
      เด็กหญิงพรทิพย์ นางสุดใจ อาสนสุวรรณ CEO
      เด็กหญิงนรีรัตน์ นางสาวพีรญา พันธสีมา CEO
      เด็กหญิงระพีพรรณ พุฒดาลพงษ์ นางเยาวลักษณ์ จัตวานนท์ CEO
      เด็กชายชินวร แสนคำ นางสาวสุพัตรา CEO
3 โครงงานอาชีพ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงยลลดา คลธา นางอัจฉราวรรณ ล้อมพรม CEO
      เด็กหญิงจันทนาพร สมวงศ์ นางเยาวลักษณ์ จัตวานนท์ CEO
      เด็กหญิงณัฐพร ศิริบัวพันธ์ นางสาวกรกนก ภาคสอง CEO
4 การจัดสวนถาดแบบแห้ง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กชายเจษฐา เพี้ยบุญมาก นายอดุลย์ศักดิ์ ล้อมพรม CEO
      เด็กชายณัฐกิจ นารินรักษ์ นางอัจฉราวรรณ ล้อมพรม CEO
      เด็กชายณภัทร มอไธสง นางเยาวลักษณ์ จัตวานนท์ CEO
5 การแกะสลักผลไม้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ผกาแดง นางเยาวลักษณ์ จัตวานนท์ CEO
      เด็กหญิงปนัสยา ฤกษ์รื่น นางสาวสุพัตรา คณะรัตน์ CEO
      เด็กหญิงจุฑารัตน์ นางสาวพีรญา พันธสีมา CEO
6 หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ป. 4-6 พัฒนาผู้เรียน เด็กหญิงฑิตยา เสาเวียง นางประคองแก้ว ภูวงษ์ CEO
      เด็กหญิงชนากานต์ เสาเวียง นางประคองแก้ว ภูวงษ์ CEO
      เด็กหญิงภัทราวดี ไกรรักษ์ นางอัจฉราภรณ์ บุญเกิ่ง CEO
7 หนังสือเล่มเล็ก(ทีม 3 คน) ชั้น ม. 1-3 พัฒนาผู้เรียน เด็กชายวุฒิไกร ศิลาโชติ อัจฉราภรณ์ บุญเกิ่ง CEO
      เด็กหญิงกัลยากร ระพีพัฒน์ ศรีวงศ์ CEO
      เด็กหญิงจุฑามาศ ธรรมวัฒ CEO
8 ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 พัฒนาผู้เรียน เด็กหญิงฐิติมา สรเดช นางผ่องศรี เมธาภัทรกุล CEO
      เด็กหญิงชมพูนุช พรหมคุณ นางสาวไดอาน่า ไพรเลียง CEO
      เด็กหญิงพัชรี นางสาวสุพรรณี สังโสม CEO
9 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กชายธนพงศ์ พาที นางสาวเสาวณีย์ พลบุญ CEO
10 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงทิพยาภรณ์ พงค์พิละ นางสาวณัฐริกาญจน์ สุขเมือง CEO
11 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กชายสัพพัญญู อัมพร นางสาวพิสมัย สีเหลือง CEO
12 โครงงานคณิตศาสตร์ สร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงประติภา สิงห์ดง นางวิลาวัลย์ วงศ์บา CEO
      เด็กหญิงภัทรธิดา เพราะพืช นางสาวเดือนเพ็ญ ดำรีห์ CEO
      เด็กหญิงอรทัย. วิชัยวงษ์ นางอัจฉราวรรณ. ล้อมพรม CEO
13 โครงงานคณิตศาสตร์ สร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงณัฐฐธิดา สีสลับ นางสาวพิสมัย สีเหลือง CEO
      เด็กหญิงณัฏฐณิชา แก้วเหลา นางสาวกิตติยา บุญชาลี CEO
      เด็กหญิงฉัตรพร ศรีบุญ CEO
14 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กชายพีรดนย์ พิมสมานฐิติกุล นางอัจฉราวรรณ ล้อมพรม CEO
      เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ เกียรติกิตติกร นางวิลาวัลย์ วงศ์บา CEO
15 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กชายใจกลาง วงษา นางสาวพิสมัย สีเหลือง CEO
      เด็กชายสรวิชญ์ วงศ์เจริญศุภโชค นายณัชพล ตัณติศิรินทร์ CEO
16 คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กชายฤทธิกร สุขประเสริฐ์ นางสาวนงนภัส ถือสัจจะ CEO
17 คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กชายจักรพรรดิ พรมชา นางอัจฉราวรรณ ล้อมพรม CEO
18 คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กชายวชินะกร เพชรเสนา นางชุติมา เหล่าแค CEO
19 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงสริดา สุรไชย นางลักษมี วงชาลี CEO
      เด็กหญิงกัญญานัท กองณรงค์ นายอดุลย์ศักดิ์ ล้อมพรม CEO
20 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กชายภาณุชพงษ์ พรสวัสดิ์ นายบัณฑิต วงษา CEO
      เด็กชายกิตติพงษ์ ทานกวีวงศ์ นางสาวภารวี รัตนพลแสน CEO
21 การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ E-book (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงชยาภา พิณสายกาญจนา นายบัณฑิต วงษา CEO
      เด็กหญิงภัทรวดี ไกรรักษ์ นางสาวภารวี รัตนพลแสน CEO
22 การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ E-book (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงสุธารินี ศรีนวล นางสาวกัญญ์ปุรัสกร ทองสุข CEO
      เด็กหญิงสายชน เกทิพย์ นางสาวกาญจนา โฮเม CEO
23 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงเสาวรัตน์ คุณุรัตน์ นายบัณฑิต วงษา CEO
      เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เศษศรี นางสาวภารวี รัตนพลแสน CEO
24 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กชายอติวิชญ์ เขตหาญ นายบัณฑิต วงษา CEO
      เด็กชายพงศ์ศิริ มะโนมัย นางสาวภารวี รัตนพลแสน CEO
25 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ เด็กชายธนพงษ์ วิชัยวงษ์ นางชุติมา เหล่าแค CEO
      เด็กหญิงปิ่นมณี ออมชมภู CEO
      เด็กหญิงศศิธร ชาติวงค์ นางสาวกัญญ์ปุรัสกร ทองสุข CEO
26 การปั้นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ปฐมวัย เด็กชายธนาคาร รักชาติ CEO
      เด็กชายภัทรภูมิ สมานชาติ นางสุภารัตน์ บุญตระการ CEO
      เด็กหญิงวรินลภัทร์ จำปี นางธัญพิชชากนก สุปัตติ CEO
27 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ (ทีม 3 คน) ปฐมวัย เด็กหญิงอภิญญา พิมพ์ทอง นางสุภาพร พลอินทร์ CEO
      เด็กหญิงอภิรดา วงศ์ใหญ่ นางสาวนิตยา ริมสหาย CEO
      เด็กหญิงณิชาภัทร ราวิชัย นางสุดใจ อาสนสุวรรณ CEO
28 พูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ต่างประเทศ เด็กหญิงชวพร จันทรา นางสาวสุพรรณี CEO
29 พูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ต่างประเทศ เด็กหญิงสุุกัญญา โพธิ์ขาว นางสาวสกาวเดือน สู่สุข CEO
30 คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงศศิธรธีรา เมตตามนุษย์ นางศุภณี ชอบเสรี CEO
31 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงพิยะดา งามทรัพย์ นางประคองแก้ว ภูวงษ์ CEO
32 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงวันวิสา ดิษฐเนตร นางสกาวเดือน เศษโถ CEO
33 เรียงร้อยถ้อยความ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงอินทิรา บรรจงจิตร นางเบญจรัตน์ ทองเถาว์ CEO
34 เรียงร้อยถ้อยความ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงสุวรรณา เชิตลาภ นางเบญจรัตน์ ทองเถาว์ CEO
35 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงวิชญาพร ใยดี นางลักษมี วงชาลี CEO
36 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กชายณัฐดนัย นายเอกพันธ์ วันศรี CEO
37 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงภัคจิรา เรืองฤทธิ์ นางอัจฉราภรณ์ บุญเกิ่ง CEO
38 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงธนพร แก้วแสน นางสกาวเดือน เศษโถ CEO
      เด็กหญิงอุษณียาภรณ์ พิมสมาน นางลักษมี วงชาลี CEO
      เด็กชายกิตติพัฒน์ แก้วแสน นางสาวนิรมล แหวนหล่อ CEO
39 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงจามีกร นางสาวศุภสุตา หลักเพชร CEO
      เด็กหญิงจิรชญา วรสา นางสำลี หุ่นงาม CEO
      เด็กชายพศวีร์ อาจหาญ นางเบญจรัตน์ ทองเถาว์ CEO
40 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงพันพัสสา บุญยม นางอัจฉราภรณ์ บุญเกิ่ง CEO
      เด็กหญิงสุทธิชา ชาติสีหราช นางประไพจิตร ภูมิภักดิ์ CEO
      เด็กหญิงอุไรพร อัตแป CEO
41 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงวนิดา นางสำลี หุ่นงาม CEO
      เด็กหญิงภัทรลัดดา เขตสกุล นางสาวศุภสุตา หลักเพชร CEO
42 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (8 บท)(ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงณิชกานต์ บุญมี นางสำลี หุ่นงาม CEO
      เด็กหญิงอำภาพร บุญหวาน อัจฉราภรณ์ บุญเกิ่ง CEO
43 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงรสสุคนธ์ โสดาลี นางอัจฉราภรณ์ บุญเกิ่ง CEO
44 ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายคำรณ โคษาราช นางเกษมณี เมตตามนุษย์ CEO
      เด็กชายอภิรักษ์ ด้วงนิล นางอักษราภัค ศรีจันทร์ CEO
      เด็กหญิงวชิราภรณ์ นางสาวอัจฉรา อินทะโคตร CEO
45 ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายจิรวัฒน์ จันทร นางเกษมณี เมตตามนุษย์ CEO
      เด็กชายอภิรักษ์ ด้วงนิล นางอักษราภัค ศรีจันทร์ CEO
      เด็กชายปิยะรัฐ นางสาวสุวิมล ตันสิงห์ CEO
46 สวนถาดแบบชื้น (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายปิยะรัฐ หัสนอก นางเกษมณี เมตตามนุษย์ CEO
      เด็กชายธนกร นางอักษราภัค ศรีจันทร์ CEO
      เด็กชายคำรณ นางสาวสุภารัตน์ มนัสโส CEO
47 สวนถาดแบบแห้ง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายพีระพัฒน์ สิงห์คะเณย์ นางเกษมณี เมตตามนุษย์ CEO
      เด็กชายธนนรรจ์ อ่อนศรี นางอักษราภัค ศรีจันทร์ CEO
      เด็กชายณรงค์ นางสาวสุภารัตน์ มนัสโส CEO
48 การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายธนกร ไดอานา ไพรเลียง CEO
      เด็กชายธนนรจ์ อ่อนศรี นางสาวอัจฉรา CEO
49 การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายณัฐนนท์ แซ่ลิ้ม นางสาวไดอาน่า ไพรเลียง CEO
50 การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ออทิสติก การศึกษาพิเศษ เด็กชายวีระไชย มณีวงษ์ นางสาวอัจฉรา อินทะโคตร CEO
51 การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงอรวรรณ โพธิ์ขาว นางนัฏฐิกานต์ CEO
52 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายศุภกฤต พิทักษา นางเกษมณี เมตตามนุษย์ CEO
53 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ออทิสติก การศึกษาพิเศษ เด็กชายสิทธิโชค มณีวงษ์ นางเกษมณี เมตตามนุษย์ CEO
54 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงสิริวิมล สีธาตุ นางเกษมณี เมตตามนุษย์ CEO
55 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายธนกร ธรรมศิริ นางเกษมณี เมตตามนุษย์ CEO
56 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ออทิสติก การศึกษาพิเศษ เด็กชายสิทธิโชค มณีวงษ์ นางเกษมณี เมตตามนุษย์ CEO
57 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 ออทิสติก การศึกษาพิเศษ เด็กชายวีระไชย มณีวงษ์ นางอักษราภัค ศรีจันทร์ CEO
58 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงอรวรรณ โพธิ์ขาว นางกนกวรรณ อรรถวัน CEO
59 มารยาทงามอย่างไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงณัฐชนก วิเศษศรี นางนิตยา อิศรมงคลรักษ์ CEO
      เด็กชายณัฐนนท์ แซ่ลิ้ม นางสาวไดอาน่า ไพรเลียง CEO
60 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ชั้น ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย เด็กชายณฐลักษณ์ คลธา นายวุฒิไกร จักรวรรณภรณ์ CEO
      เด็กชายวิศวกร นางสาววนิจฐา CEO
61 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงอนัญญา ศรีชัย นางอักษราภัค ศรีจันทร์ CEO
      เด็กหญิงขวัญแก้ว ไชยสาร นางผ่องศรี เมธาภัทรกุล CEO
      เด็กชายภัทรากร นางเบ็ญจวรรณ โลนุสิทธิ์ CEO
62 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงบุษยมาศ CEO
      เด็กหญิงพรทิพย์ กุลพัฒน์ นางระพีพัฒน์ ศรีวงศ์ CEO
      เด็กหญิงนวิยา สระ นางสาวชมภูนุช ไชยพิมพ์ CEO
63 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงสุชาวดี ไกรษี นางอักษราภัค ศรีจันทร์ CEO
      เด็กหญิงศศิธรธีรา เมตตามนุษย์ นางผ่องศรี เมธาภัทรกุล CEO
      เด็กหญิงวริศวรรณ เพชรเสนา นางสาวสุวิมล ตันสิงห์ CEO
64 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงเกศกนก โพธิ์ศรี นายสุนทร จันทศิลา CEO
      เด็กหญิงอทิตญา มะณีบุญ นางระพีพัฒน์ ศรีวงศ์ CEO
      เด็กหญิงอาริยา บุญส่ง CEO
65 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ เด็กชายพีรดนย์ พิมสมานฐิติกุล นางอักษราภัค ศรีจันทร์ CEO
      เด็กหญิงพชร พราวศรี นางสาวสุภารัตน์ CEO
      เด็กหญิงแววตะวัน บุรณะ นายภานุวัฒน์ บุญส่ง CEO
66 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ เด็กชายฤทธิชัย เกษี นายสุนทร จันทศิลา CEO
      เด็กชายเดชาธร คล่องเชิงศร นางระพีพัฒน์ ศรีวงศ์ CEO
      เด็กชายภาณุวงศ์ พรสวัสดิ์ CEO
67 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงพชร พราวศรี นางอักษราภัค ศรีจันทร์ CEO
      เด็กหญิงอริสา เทพวงค์ นางสาววนิจฐา เบ้าปัดสี CEO
      เด็กหญิงณัชชา นระสิงห์ นางสาวสุระดาภรณ์ มโนรัตน์ CEO
68 ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 วิทยาศาสตร์ เด็กชายณัฐภูมิ ไชยปัญญา นางสาวสุภารัตน์ มนัสโส CEO
      เด็กหญิงนพลดา วรรณทวี นางอักษราภัค ศรีจันทร์ CEO
69 ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ เด็กชายอภิวัฒน์ แย้มยิ้ม นายสุนทร จันทศิลา CEO
      เด็กชายฤทธิชัย คำขันธ์ CEO
70 เดี่ยวโปงลาง (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 วัฒนธรรมอีสาน เด็กชายศิริศักดิ์ เทนสุนา นายสราวุฒิ แพงศรี CEO
71 เดี่ยวโหวด (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 วัฒนธรรมอีสาน เด็กชายธรนินทร์ ศรีด้วง นายสราวุฒิ แพงศรี CEO
72 เดี่ยวพิณ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 วัฒนธรรมอีสาน เด็กชายพรหมเมศวร์ นัยพัฒน์ นายสราวุฒิ แพงศรี CEO
73 เดี่ยวแคน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 วัฒนธรรมอีสาน เด็กชายธนกร ศรีนวน นายสราวุฒิ แพงศรี CEO
74 ซอด้วง (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงพิชญภา แสนสุข นายสราวุฒิ แพงศรี CEO
75 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กชายศิริวัฒน์ สัมฤทธิ์ นายสราวุฒิ แพงศรี CEO
76 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงรัตนจันทร์ เครือแสง นางเบ็ญจวรรณ โลนุสิทธิ์ CEO
77 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงชลธิชา นางประไพจิตร CEO
78 ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-6 ศิลปะ เด็กชายนิติพงษ์ สายคง นางรัตนา พิมพ์โคตร CEO
79 ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงสุภาวดี บังศรี นางสุจิตรา ฉวีรักษ์ CEO
80 ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายสิทธิพร ศรีกุล นางสาวสกาวเดือน CEO
81 ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงเสาวภรณ์ คุณุรัตน์ นายธนพัฒน์ ศรีเสมอ CEO
82 ขับร้องเพลงสากล ชาย ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายสิทธิพร ศรีกุล นางสาวสกาวเดือน สุ่สุข CEO
83 ขับร้องเพลงสากล หญิง ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงปราณปรียา ส่งเสริม นางกนกวรรณ อรรถวัน CEO
84 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กชายณัฐดนัย กันสาย นางจันเพ็ญ อุ่นจิตรพันธุ์ CEO
85 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงพิชญภา แสนสุข นางจันเพ็ญ อุ่นจิตรพันธุ์ CEO
86 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายสิทธิพร ศรีกุล นางกนกวรรณ อรรถวัน CEO
87 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงปราณปรียา ส่งเสริม นางกนกวรรณ อรรถวัน CEO
88 ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ เด็กหญิงอรทัย ใจเรือง นายไชยมงคล สมบัติมาก CEO
89 ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงศริญญา จำปาหอม นางประไพจิตร ภูมิภักดิ์ CEO
90 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงพัชรี ปิยะไพร นางธิดารัตน์ คำขาว CEO
91 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ เด็กหญิงบุญญาพร คิงคำ นายไชยมงคล สมบัติมาก CEO
92 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายวุฒิไกร ศิลาโชติ นางประไพจิตร ภูมิภักดิ์ CEO
93 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายกิตติพล. คำทวี นางประไพจิตร ภูมิภักดิ์ CEO
      เด็กชายศุภกิต เพ็งเภา นางสาวกัญญ์ปุรัสกร ทองสุข CEO
94 รำวงมาตรฐาน (ทีม 8-10 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ เด็กหญิงกนนวรรณ ศรีคำมูล นายไชยมงคล สมบัติมาก CEO
      เด็กหญิงพรไพลิน เกษศิริ นายไชยมงคล สมบัติมาก CEO
      เด็กหญิงอังคณา จักรวรรณ นายไชยมงคล สมบัติมาก CEO
      เด็กหญิงวรินทิพย์ เปรื่องไร่ CEO
      เด็กชายภานุวัฒน์ มณีนิล CEO
      เด็กชายจตุพร ไหลประเสริฐ CEO
      เด็กชายนิธิพง สายคง CEO
      เด็กชายพงษ์ศิริ มโนมัย CEO
95 รำวงมาตรฐาน (ทีม 8-10 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายคเชนทร์ นางประไพจิตร ภูมิภักดิ์ CEO
      เด็กชายปรัชญญา นางอัจฉราภรณ์ บุญเกิ่ง CEO
      เด็กชายศิริชัย นางนัฏฐิกานต์ ทอนศรี CEO
      เด็กชายภูริภัทร นางกนกวรรณ อรรถวัน CEO
      เด็กชายศตวรรษ ไกรเพชร CEO
      เด็กหญิงกุลจิรา ผงผ่าน CEO
      เด็กหญิงกีรติกา สุขสงวน CEO
      เด็กหญิงศิริจรรยา ธาตุสุวรรณ CEO
      เด็กหญิงอินทิรา เพชรรินทร์ CEO
      เด็กหญิงอติกานต์ ชิดเชื้อ CEO
96 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (ทีมไม่เกิน 12 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ เด็กหญิงนริศรา สารทอง CEO
      เด็กหญิงศศิปรียา เสาเวียง CEO
      เด็กหญิงวรินทิพย์ เปรื่องไร่ CEO
      เด็กหญิงณัฐพร ศิริบัวพันธ์ CEO
      เด็กหญิงศิรดา สีกะชา CEO
      เด็กหญิงศศิธรธีรา เมตตามนุษย์ CEO
      เด็กหญิงพรไพลิน เกษศิริ CEO
      เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีคำมูล นายไชยมงคล สมบัติมาก CEO
      เด็กหญิงอังคณา จักรวรรณพร นางสาวซิติ์สินี จารุภูมิ CEO
      เด็กหญิงอนัญญา ศรีชัย นางธิดารัตน์ คำขาว CEO
97 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (ทีมไม่เกิน 16 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ เด็กหญิงศศิธรธีรา เมตตามนุษย์ นางสาวซิติ์สินี จารุภูมิ CEO
      เด็กหญิงศศิปรียา เสาเวียง CEO
      เด็กหญิงพรไพลิน เกษศิริ CEO
      เด็กหญิงนริศา สารทอง CEO
      เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีคำมูล CEO
      เด็กหญิงณัฐพร ศิริบัวพันธ์ CEO
      CEO
      เด็กหญิงวริณทิพย์ เปรื่องไร่ CEO
      เด็กหญิงอังคณา จักรวรรณพร นางธิดารัตน์ คำขาว CEO
      เด็กหญิงอนัญญา ศรีชัย นายไชยมงคล สมบัติมาก CEO
      เด็กหญิงศิรดา สีกะชา CEO
98 ภาพยนตร์สั้น (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-6 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงณีรนุช วิเศษไชยานุสรณ์ นางจันทร์เพ็ญ อุ่นจิตรพันธุ์ CEO
      เด็กหญิงพิชญภา แสนสุข นายอดุลย์ศักดิ์ ล้อมพรม CEO
      เด็กหญิงอังคณา จักรวรรณพร นายวุฒิไกร จักรวรรณพร CEO
      เด็กชายธรณินทร์ ศรีด้วง CEO
      เด็กชายพศวีร์ อาจหาญ CEO
99 ภาพยนตร์สั้น (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงพัชราภรณ์ ไชยเนตร CEO
      เด็กหญิงจันทิรา สิงห์กุรัง CEO
      เด็กหญิงผกามาส สมุทร นางสาวกัญญ์ปุรัสกร ทองสุข CEO
      เด็กหญิงกฤษณา ปานนาค นางนัฏฐิกานต์ ทอนศรี CEO
      เด็กหญิงจิรภิญญา ผาทอง CEO
100 มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กชายกตัญญู ทัศน์ศรี นางกฤษณา ทวีทรัพย์ CEO
      เด็กหญิงกัญญ เดชธนาธันยกร นางกฤษณา ทวีทรัพย์ CEO
101 มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กชายวิชัย โพธิ์ขาว นางนัฏฐิกานต์ ทอนศรี CEO
      เด็กหญิงปริศนา บุญพามา นางนัฏฐิกานต์ CEO
102 เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงกัญญมล เดชธนาธันยกร นางประคองแก้ว ภูวงษ์ CEO
      เด็กหญิงอาภาสินี ใจใส นางจันทร์เพ็ญ อุ่นจิตรพันธ์ CEO
      เด็กหญิงสุภาวดี แทบสี CEO
      เด็กหญิงชญานันท์ จันทรศิลปิน CEO
      เด็กหญิงมธุรดา เสนากุล CEO
103 เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงักัญญณัช นางเข็มทอง วิเศษสังข์ CEO
      เด็กหญิงธัญยธรณ์ เสือครบุรี นางประคองแก้ว ภูวงษ์ CEO
      เด็กหญิงนิถินาถ นามสิน CEO
      เด็กหญิงนริศรา จารึกธรรม CEO
      เด็กหญิงสุประวีณ์ โพธิ์ศรี CEO
104 เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงพรรณธิดา แก้วใส CEO
      เด็กหญิงสุนิษา บุญอ้อม นางนัฏฐิกานต์ ทอนศรี CEO
      เด็กหญิงปริชญา พันธ์สาลี นางสาวกาญจนา โฮเม CEO
      เด็กหญิงพัชรพร กะการดี CEO
      เด็กหญิงสุพรรณวดี หล้าสงค์ CEO
105 โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงณิรันญภัสร์ วงศ์บุตตะ นางนิตยา อิศรมงคลรักษ์ CEO
      เด็กหญิงณัฐวลัญช์ อุ่นเมือง นางสาวศิริขวัญ เสนาพันธ์ CEO
      เด็กหญิงพิมพ์กาญจน์ คำเคน นางสาวสาวิตรี เพียะวงศ์ CEO
      เด็กหญิงปัญสิตา สุภาพันธ์ CEO
      เด็กหญิงชนิดาภา วิเศษขลา CEO
106 โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงธัญจิรา ค้ำชู นางนาถณภา ไพรวรรณ CEO
      เด็กหญิงอัญชิสา นางนภัสภรณ์ สุพรรณ CEO
      เด็กหญิงอังควรา นางนภัสภรณ์ สุพรรณ CEO
      เด็กหญิงพรปวีณ์ แสงสว่าง นางนาถณภา ไพรวรรณ CEO
      เด็กหญิงปิยมาภรณื คำจ้อย นางนาถณภา ไพรวรรณ CEO
107 เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงปวัณรัตน์ อุราเลิศ นางจันทร์เพ็ญ อุ่นจิตรพันธุ์ CEO
108 เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงณีรนุช วิเศษไชยานุสรณ์ นางจันทร์เพ็ญ อุ่นจิตรพันธุ์ CEO
109 เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงกันติชา วงษ์พรม นางนัฏฐิกานต์ ทอนศรี CEO
110 สวดมนต์บาลีแปลไทย (ทีม 10 คน) ชั้น ป.1-ม.3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงอริสา ทองคำ นางประสบศรี ไชยสังข์ CEO
      เด็กหญิงบุญญาพร คิงคำ นางสาวพรสวรรค์ ปราบภัย CEO
      เด็กหญิงอรทัย ใจเรือง นางสาวจีรภรณ์ เชตะวัน CEO
      เด็กหญิงลภัสรดา ปินะกาเส CEO
      เด็กหญิงปาริชาติ ปราบภัย CEO
      เด็กหญิงวิจิตรา สุรนารถ CEO
      เด็กหญิงจารุวรรณ พรหมประดิษฐ์ CEO
      เด็กหญิงจิตรดา วรรณทวี CEO
      เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขประเสริฐ CEO
      เด็กหญิงชนัญธิดา จิตตำนาน CEO
111 แอโรบิก (ทีม 15 คน) ชั้น ป.1-6 สุขศึกษาฯ เด็กหญิงสุภาดา นายจิรัฎฐ์ พิพัฒน์ภัทรกุล CEO
      เด็กหญิงฐิตาภรณ์ นายชัยวัฒน์ สุนันต์ CEO
      เด็กหญิงณัฐวดี นายธีรภัทร์ จันทารักษ์ CEO
      เด็กชายกิตตินันท์ นายธีรพัฒน์ ศรีเสมอ CEO
      เด็กชายดนัยณัฐ์ บุญปัญญา CEO
      เด็กชายธีรนันท์ ช่วงชัย CEO
      เด็กชายปุญญพัฒน์ สกุลไทย CEO
      เด็กชายจิรพัฒน์ เสาวภากาญจน์ CEO
      เด็กชายรัชชานนท์ ปานฟัก CEO
      เด็กหญิงลิลี่ นพฤทธิ์ดนุเขต CEO
      เด็กชายพจนินทร์ ยุงประโคน CEO
      เด็กหญิงอลิศา คันศร CEO
      เด็กชายศักรินทร์ ป้องกัน CEO
      เด็กหญิงบุษยมาศ จำปี CEO
      เด็กหญิงนัทธมน สุขวงศ์ CEO
112 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 สุขศึกษาฯ เด็กหญิงพรรณชมพู นางอรจิต โกมณเฑียร CEO
      เด็กหญิงธนัญพร นางสาวจันทร์จิรา ปร่าวร้อง CEO
113 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 สุขศึกษาฯ เด็กชายธีรธรรม ครองบุญ นายธนพัฒน์ ศรีเสมอ CEO
      เด็กหญิงปุณธิกา ผุดดำ CEO