สรุปเหรียญนักเรียนตัวแทน CEO โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ กลุ่มโรงเรียน เมืองสวนสมเด็จ
ที่ กิจกรรม (ช่วงชั้น) กลุ่มสาระชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน ตัวแทน
1 ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง พานพุ่มสักการะ (ไม่เกิน 6 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กชายโชคชัย มกรนันท์ นางลิษา โพธิคลัง CEO
      เด็กหญิงกมลชนก ขันชะลี CEO
      เด็กหญิงขวัญอนงค์ สิมะวัฒนะ CEO
      เด็กหญิงณัชชา สามทอง CEO
      เด็กหญิงมนัญชญา ตันสกุล CEO
      เด็กหญิงสโรชา รักธง CEO
2 โครงงานอาชีพ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงกัญญาภัค อินทรา นางวีระยา CEO
      เด็กหญิงสุรัมภา วิเศษพงษ์ CEO
      เด็กหญิงปัณชญา พันธสีมา CEO
3 การจัดสวนถาดแบบแห้ง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงกนกรัตน์ มะโนรัตน์ นายประกาย พรมลังกา CEO
      เด็กชายจิระศักดิ์ แขมคำ นายวีระชัย สุตะพันธ์ CEO
      เด็กหญิงปัญญาพร สีน้ำคำ CEO
4 การแปรรูปอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงดาวผ่องเพ็ญ ออไธสง นางวีระยา ศิริรัฏานันท์ CEO
      เด็กหญิงวันวิสา พรหมทา CEO
      เด็กชายชัชวาล สุขแสวง CEO
5 ทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงฐิติกานต์ สุระโยธิน CEO
      เด็กหญิงกรณัฐ ทิพย์คุณ นางสาวดาริษา ขุนคำแหง CEO
      เด็กหญิงลลิตภัทร สุวรรพัฒน์ นางวีระยา ศิริรัชฎานันท์ CEO
6 ทำอาหารคาวจานเดียว ประเภทข้าว และอาหารหวาน ขนมไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงณัฎฐ์ชานนท์ บุญพิคำ นางสาวดาริษา ขุนคำแหง CEO
      เด็กหญิงณิชาภัทร ดารากร CEO
      เด็กหญิงณัฐชนน ชิณพันธ์ CEO
7 การแกะสลักผลไม้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงนิราภร โมทะจิต CEO
      เด็กหญิงฐิตินันท์ ทองน้อย CEO
      เด็กหญิงวิชญาดา มะลิ นางมัณธมณ สารสมัคร CEO
8 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (ทีม 6 คน) ชั้น ป.1-3 พัฒนาผู้เรียน เด็กชายสุทธินันท์ นามวงษ์ นางกาจนาภรณ์ วงษ์โสภา CEO
      เด็กชายณภัทร หนองหงอก นายวิฑูรย์ สุขท่า CEO
      เด็กชายธนพัฒน์ หลอมทอง CEO
      เด็กชายณัธพงษ์ พลพาก CEO
      เด็กชายพงศ์ธวัฒน์ ทุมพัฒน์ CEO
      เด็กชายธีร์ นามวงศ์ นางภัทรมัย อุ้มอุราน CEO
9 การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย (ทีม 6 คน) ชั้น ป.4-6 พัฒนาผู้เรียน เด็กชายปฏิภาณ รัตนโสภา นางสาวนิตยา จิตสมัคร CEO
      เด็กชายชัยวัฒน์ พาเจริญ นางวัฒนา ไชยจันดา CEO
      เด็กชายจณกร สายจันทร์ นางสาวนันทพร ศักดิ์เทวินทร์ CEO
      เด็กชายพิชยุตม์ หงษ์อินทร์ CEO
      เด็กชายอัครวินท์ สีหะวงษ์ CEO
      เด็กชายนภทีป์ พรมคำน้อย CEO
10 หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ป. 4-6 พัฒนาผู้เรียน เด็กหญิงณัชชาเปรี่ยมรัตนชัย นางวีระยา ศิริรัชฎานันท์ นางธัญพร สมหมาย CEO
      เด็กหญิงจิราภรณ์ แสนคำ CEO
      เด็กหญิงมุทิตา สุวรรณวงค์ CEO
11 กิจกรรมสภานักเรียน (ทีม 7-10 คน) ชั้น ป.1-6 พัฒนาผู้เรียน เด็กหญิงบุญสิตา นางวีระยา CEO
      เด็กหญิงปานชีวา เพ็งชัย นางอรอุมา ธรรมวันนา CEO
      เด็กหญิงปานปรียา เพ็งชัย CEO
      เด็กหญิงกนกเรขา วิเศษชาติ CEO
      เด็กหญิงสิริยากร พลภักดี CEO
      เด็กหญิงณัชชาเปรี่ยมรัตนชัย CEO
      เด็กชายวชิร บุญวัน CEO
      เด็กชายโชติพงษ์ ชูรัตน์ CEO
      เด็กชายอภิภูมิ ขุมเงิน CEO
      เด็กหญิงณิชารีย์ ไทยสะเทือน CEO
12 ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 พัฒนาผู้เรียน เด็กหญิงณัฐกานต์ พรหมคุณ นางบังอร ศรีดา CEO
      เด็กหญิงฐิติพร สระโสม นางนิตยา บุตรเสมียน CEO
      เด็กหญิงพิชญาภา สมาน CEO
13 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กชายธีรภัทร ปรัชญาประเสริฐ นางกาญจนานาภรณ์ วงษ์โสภา CEO
      CEO
14 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กชายศวัสกร แซ่อึ้ง นางสสิยาภรณ์ เพลียซ้าย CEO
15 โครงงานคณิตศาสตร์ บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงตรงลักษณ์ ทองไทย นายภัควัน ขุนนามวงษ์ CEO
      เด็กหญิงอรวรรยา การะเกษ นางสาวนิตยา จิตสมัคร CEO
      เด็กหญิงสรัลชนา ชาน้อย นางมัทธมณ สารสมัคร CEO
16 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงณัชชารีย์ อารยะสิทธินนท์ นางสาวอรุณี ส่องศรี CEO
      เด็กหญิงอรจิรา พลรัมย์ นางสาวคำเพียร จำปาทอง CEO
17 คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงปาลีนา ทุมมา นางสุทิน อารีย์ CEO
18 คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กชายภูรินท์ รังษี นางนิตยา ปัญญาคม CEO
19 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงครองขวัญ อมรพิมลธรรม นางทัศนพร สีหาภาค CEO
      เด็กหญิงพิชญา นางสาวนันทพร ศักดิ์เทวิน CEO
20 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ศรีวงษา นางอรอุมา ธรรมวันนา CEO
      เด็กชายภัทรพล ทัดเทียม นางสาวนันทพร ศักดิ์เทวินทร์ CEO
21 การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ E-book (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงขวัญจิรา ไชยโชค นางสาวนันทพร ศักดิ์เทวินทร์ CEO
      เด็กหญิงกัญญาภัค อินสุวรรณ นางอรอุมา ธรรมวันนา CEO
22 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงพิชญาดา งางาม นางสาวนันทพร ศักดิ์เทวินทร์ CEO
      เด็กหญิงญาณภัทร์ วรรณทอง นางอรอุมา ธรรมวันนา CEO
23 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กชายทองนุรัก หลักคำ นางอรอุมา ธรรมวันนา CEO
      เด็กชายภิสักพัฒน์ วราพฤกษ์ นางสาวนันทพร ศักดิ์เทวินทร์ CEO
24 การปั้นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ปฐมวัย เด็กชายอาณกร ทัดเทียม นางพนมพร สุนทรวิทย์ CEO
      เด็กหญิงดรัลพร แนบเนียม นางอุไร กงแก้ว CEO
      เด็กหญิงประทุมมา รักชาติ นางอัจฉรา เบ็ญเจิด CEO
25 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ (ทีม 3 คน) ปฐมวัย เด็กชายชุติเทพ ศรีวงษ์ นางสนิท สอลอ CEO
      เด็กชายก้องกิดาภร เสนะ นางสำราญ ทองคำ CEO
      เด็กหญิงจิราพร สุขศรี CEO
26 พูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ต่างประเทศ เด็กหญิงบุษยมาศ มีบุญ นางสาวณัฐิยา โสรเนตร CEO
27 คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ป.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงกัญญาภัค ธรรมคุณ นางเขษมศรี จุลวรรณา CEO
28 คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงกนกเรขา วิเศษชาติ นางผ่องเพ็ญ คำลอย CEO
29 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงฤสฎาภรณ์ พละบุตร นางอโณทัย สีส่วน CEO
30 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงธารน้ำ แจ่มจันทร์ นางสาวพาณี พิทักษา CEO
31 เรียงร้อยถ้อยความ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงปริมฐิตา สมัย นางศุภากร CEO
32 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงสุจินันท์ ธนิยะวัฒนาศิริ นางสาวนิตยาพร ลาลุน CEO
33 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กชายชิษณุพงศ์ อินทริง นางธัญพร สมหมาย CEO
34 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงกัญญลักษณ์ แฟงคล้ายวรกิตต์ นางกัลยา เอื้อสามาลย์ CEO
      เด็กหญิงนันท์นลิน อนุพันธ์ นางศริญญา วงศ์คำจันทร์ CEO
      เด็กชายชนะภัย สุพัฒน์โชติวัฒน์ นางยุพยงค์ ศรีนวล CEO
35 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กชายเจสัน ชาวสวน นางวราภรณ์ ทองรอง CEO
      เด็กหญิงเนตรอัปสร บัวรอด นางวัฒนา ไชยจันดา CEO
      เด็กหญิงฟ้าพราว ศิริประไพ นางอรุณี พรหมโส CEO
36 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กชายประกาศิต ทองสาย นางกาญจนา บริสุทธิ์ CEO
      เด็กหญิงศุภิสรา จิริวิภากร CEO
37 ทำอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงธนัยนันท์ วุฒิวรเศรษฐ์ นางสาวดริษา ขุนคำแหง CEO
      เด็กหญิงพิชญาวี นางสาวจุฬาลักษณ์ หันพรมมา CEO
      เด็กชายชนม์ณวัฒน์ ศรีรักษา CEO
38 ประดิษฐ์งานใบตอง บายสีปากชาม (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายภูดิท ประสานโชค นางลิษา โพธิ์คลัง CEO
      เด็กชายพศิน ภาระหอม นางเบญชญา สมจิตร CEO
      เด็กชายธนูชัย แซ่ฉั่ว CEO
39 ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายณัฐภัทร บัวจูม นางสาวรุ่งทิวา บุญยอ CEO
      เด็กชายณัฐพงศ์ นางกมลรส สมาฤกษ์ CEO
      เด็กหญิงนิวาริน อภัยพงษ์ นางกมลรส สมาฤกษ์ CEO
40 ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ CEO
      CEO
      CEO
41 ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายณัฐภัทร บัวจูม นางสาวรุ่งทิวา บุญยอ CEO
      เด็กชายณัฐพงศ์ อัครธีระพงศ์ นางกมลรส สมาฤกษ์ CEO
      เด็กหญิงนิวาริน อภัยพงษ์ CEO
42 การร้อยมาลัยดอกไม้สด (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงกุลจิรา งามละม่อม นางมัทธมณ สารสมัคร CEO
      เด็กหญิงวรัญญาพร สุทธิสนธิ์ นางอรุณี พรหมโส CEO
      เด็กหญิงพิชญาวี ทิพย์รักษา CEO
43 สวนถาดแบบชื้น (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายสรชิญ พิลา นางสาวชะไมพร จันทร์ทรง CEO
      เด็กหญิงเมธาสิทธิ์ คำเอี่ยม นางนิตยา บุตรเสมียน CEO
      เด็กหญิงสุทธิดา คำเอี่ยม CEO
44 สวนถาดแบบแห้ง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายกิตติศักดิ์ ประวาฬ นางกาญจนาภรณ์ วงษ์โสภา CEO
      เด็กชายอธิกิตต์ สาระ นางสาวสุภาพร ศิลาวงศ์ CEO
      เด็กชายฉัตรศิริ พิมษร CEO
45 การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ เด็กชายอัครนนท์ สุขเสริม นางจุฬาลักษณ์ หันพรมมา CEO
      เด็กชายกิตติภพ ฟิตตอล นายนิติพัฒน์ พิพัฒน์ภัทรกุล CEO
46 การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายสิรวิชญ์ อ่อนเหลา นางสาวนันทพร ศักดิ์เทวินทร์ CEO
      เด็กชายภคภูมิ มรรคนา นางสาวนันทพร ศักดิ์เทวินทร์ CEO
47 หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (บกพร่องทางการเรียนรู้) การศึกษาพิเศษ เด็กชายธรรมนิตย์ จารุนัย นางเบญชญา สมจิตร CEO
      เด็กชายปัณณวิชญ์ เยระบุตร CEO
      เด็กชายธนิก โสดาโคตร นางผ่องเพ็ญ คำลอย CEO
48 การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ เด็กชายอัครนนท์ สุขเสริม นางวิลาวัลย์ แก้วธานี CEO
49 การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงศศิพร ระยับศรี นางพัชรี บุญทน CEO
50 การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ออทิสติก การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงสุภวรรณ สวาทวงค์ นางสาวกาญจณนภา ประมวล CEO
51 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ เด็กชายอัครนนท์ สุขเสริม นายนิติพัฒน์ พิพัฒน์ภัทรกุล CEO
52 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงศศิพร ระยับศรี นางนิตยา บุตรเสมียน CEO
53 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ออทิสติก การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงสุภวรรณ สวาทวงค์ นางสาวกาญจณนภา ประมวล CEO
54 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ เด็กชายอัครนนท์ สุขเสริม นายสมนึก พรมจันทร์ CEO
55 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงพิชญาวี ทิพย์รักษา นายสมนึก พรมจันทร์ CEO
56 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ออทิสติก การศึกษาพิเศษ เด็กชายธนภัทร พันละบุตร นายสมนึก พรมจันทร์ CEO
57 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ เด็กชายอัครนนท์ สุขเสริม นายนิติพัฒน์ พิพัฒน์ภัทรกุล CEO
58 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายชนม์ณวัฒน์ ศรีรักษา นางกาญจนา บริสุทธิ์ CEO
59 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 ออทิสติก การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงสุภวรรณ สวาทวงศ์ นายสมนึก พรมจันทร์ CEO
60 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง (ทีม 5-7 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จันทร์สิงห์ นางภัทรวดี เชื้อพนมนิธิยา CEO
      เด็กหญิงธีมาพร พันธนาม นายกษิตินาจ วิเศษศรี CEO
      เด็กชายณัฐวัตร จันทะมาตย์ นางกมลรส สมาฤกษ์ CEO
      เด็กชายอนันต์ พรหมชา CEO
      เด็กชายพัชรวุฒิ พวงยอด CEO
      เด็กหญิงสิริกัญญา โสภาพันธ์ CEO
61 มารยาทงามอย่างไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ เด็กชายกิตติภพ ฟิตตอล นางวิลาวัลย์ แก้วธานี CEO
      เด็กชายอัครนนท์ สุขเสริม นางสาวกาญจณนภา ประมวล CEO
62 มารยาทงามอย่างไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงอรปรียา การะเกษ นางผ่องเพ็ญ คำลอย CEO
      เด็กชายวรภพ สอสอน นางกมลรส สมาฤกษ์ CEO
63 เครื่องร่อนแบบเดินตาม (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 นักบินน้อย เด็กชายภูวดี โสพัฒน์ นายภควัน ขุนนามวงษ์ CEO
      เด็กชายกิตติพิชญ์ พิมณุวงศ์ นางภิญสุภา เครือพงษ์ศักดิ์ CEO
64 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ชั้น ป.4-ป.6 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย เด็กชายณัฐวัฒน์ ขาวสะอาด นางกันยารัตน์ ภูมิภักดี CEO
      เด็กชายกันตภณ สมทอง นายภควัน ขุนนามวงษ์ CEO
65 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ชั้น ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย เด็กชายอภินันท์ บุญพามา นายภควัน ขุนนามวงษ์ CEO
      เด็กชายชัยณรงค์ ไชยมณี นางนพมาศ แก้วภักดี CEO
66 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ เด็กชายนรวีร์ วงค์ละคร นางสำเภา บุญสมศรี CEO
      เด็กชายขจรศักดิ์ ดาวเรือง นางมณี โอชารส CEO
      เด็กหญิงปวันรัตน์ จุลพล CEO
67 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ เด็กชายนพณัฐ อารีย์ นางสำเภา บุญสมศรี CEO
      เด็กหญิงจินต์ศุจี กองสะดี นางสิริภรณ์ เพ็งแจ่ม CEO
      เด็กหญิงธีรนาฎ ขอร่ม CEO
68 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ เด็กชายนภัสกรณ์ นวลสาย นางเสาวลักษณ์ บรรเทิงสุข CEO
      เด็กชายวชิรวิชญ์ ทีมา นางกันยารัตน์ ภูมิภักดี CEO
      เด็กชายแสนปิติ วงศ์ละคร CEO
69 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงไปรยา คุ้มศรีวัย นางสุพิชฌาย์ จิตสม CEO
      เด็กหญิงอัญรินทร์ นิธิโพธิ์พงศ์ นางมณี โอชารส CEO
      เด็กหญิงบัญญาดา แก้วภักดี นางธัญญธร ไชยมณี CEO
70 ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงคุณัญชญา บุญรมย์ นางผกามาศ หงษ์ทอง CEO
      เด็กหญิงทิตยาภรณ์ ลาลุน นางวาสินี ศิริบูรณ์ CEO
71 เดี่ยวโปงลาง (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 วัฒนธรรมอีสาน เด็กชายวรโชติ ลาลุน นายณัฌฌา เสนาะ CEO
72 เดี่ยวโหวด (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 วัฒนธรรมอีสาน เด็กชายวรโชติ ลาลุน นายณัฌฌา เสนาะ CEO
73 เดี่ยวพิณ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 วัฒนธรรมอีสาน เด็กชายฐานิศ กิ่งแก้ว นายประจักษ์ ฝักบัว CEO
74 เดี่ยวแคน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 วัฒนธรรมอีสาน เด็กชายฐานิศ กิ่งแก้ว นายประจักษ์ ฝักบัว CEO
75 วงดนตรีพื้นเมือง โปงลาง (ทีม 30 คน) ชั้น ป.1-6 วัฒนธรรมอีสาน เด็กชายสิรวิชญ์ แผลงฤทธ์ CEO
      เด็กชายนันภัส ฐิติสมบูรณ์ CEO
      เด็กชายเกียรติศักดิ์ ทองแพรว CEO
      เด็กชายธนภัทร ท้าวอ่ำ CEO
      เด็กชายฐานิศ กิ่งแก้ว นายณัฌฌา เสนาะ CEO
      เด็กชายวรโชติ ลาลุน นางภัทรียา วิเศษศรี CEO
      เด็กชายนครินทร์ ทองบุราณ นายประจักษ์ ฝักบัว CEO
      เด็กชายมนัสวิน ทราบรัมย์ นางสาววิสุดา สบายดี CEO
      เด็กชายทรงพล สมสะอาด นายครรชิต บัวภา CEO
      เด็กชายณัฐภูมิ พาลี CEO
      เด็กชายวชิรวิทย์ กันสาย CEO
      เด็กชายชลวิทย์ ปัญญาคม CEO
      เด็กชายศุภกฤษณ์ สารีบุตร CEO
      เด็กชายดลชนก สำเภาเงิน CEO
      เด็กชายวิชรวิชย์ บุญศักดิ์ CEO
      เด็กหญิงเบญญาภา จันสุตะ CEO
      เด็กหญิงมาริษา อมรวิทยาการ CEO
      เด็กหญิงภัทราพร บุรกรณ์ CEO
      เด็กหญิงพัชรินธรณ์ บุญจรัส CEO
      เด็กหญิงกัญญลักษณ์ ทวีก้องกิจสิริ CEO
      เด็กหญิงกมลลักษณ์ บัวนิล CEO
      เด็กหญิงธนพร จันทะแจ่ม CEO
      เด็กหญิงอาภากร ภิรมย์ CEO
      เด็กหญิงขวัญข้าว ครรณา CEO
      เด็กหญิงสุพิชญา ทองวัน CEO
      เด็กหญิงทิพานันฑ์ รวีโรจน์กรสกุล CEO
      เด็กหญิงธัญวรัตน์ ไพรสารฤทธิ์ CEO
      เด็กหญิงปอปรียา แก้วภักดี CEO
76 ระนาดเอก (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กชายภัทรกร จันทร์แจ้ง นายกษิตินาจ วิเศษศรี CEO
77 ระนาดทุ้ม (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กชายปวีณ จิตรโภคา นายกษิตินาจ วิเศษศรี CEO
78 ฆ้องวงใหญ่ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กชายปวีณ จิตรโภคา นายกษิตินาจ วิเศษศรี CEO
79 ฆ้องวงเล็ก (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงชาลิสา ลักษวุธ นางสุนทรา ทองสูบ CEO
80 ซอด้วง (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงบุญรัศมี บุญข่าย นางสุนทรา ทองสูบ CEO
81 ซออู้ (เดี่ยว)ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงจุฑาญา คำอุดม นางสุนทรา ทองสูบ CEO
82 จะเข้ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงชัชชฎาภรณ์ ตังตา นางสุนทรา ทองสูบ CEO
83 ขิม 7 หย่อง (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงพิมพ์นิภา คาคำดวน นางสุนทรา ทองสูบ CEO
84 ขลุ่ยเพียงออ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กชายแทนคุณ บุญข่าย นายกษิตินาจ วิเศษศรี CEO
85 ขับร้องเพลงไทย (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กชายโสภณวิช ทองพันชั่ง นายกษิตินาจ วิเศษศรี CEO
86 วงเครื่องสายวงเล็ก (ทีม 8-9 คน) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงบุญรัศมี บุญข่าย นายกษิตินาจ วิเศษศรี CEO
      เด็กหญิงจุฑาญา คำอุดม นางสุนทรา ทองสูบ CEO
      เด็กหญิงพิมพ์นิภา คาคำดวน นางภัทรียา วิเศษศรี CEO
      เด็กหญิงสุพิชญา บัวจูม CEO
      เด็กชายนันทภูมิ จักรวรรณพร CEO
      เด็กหญิงปุญญิศา พิศวงปราการ CEO
      เด็กหญิงนัชชา นนทศิรา CEO
      เด็กหญิงอนันตญา ทองแป CEO
      เด็กหญิงฐิติรัตน์ ประกอบเสียง CEO
87 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว (ทีม 15 คน) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กชายภัทรกร จันทร์แจ้ง นางสุนทรา ทองสูบ CEO
      เด็กชายพิตตินนท์ กงศรี นายกษิตินาจ วิเศษศรี CEO
      เด็กชายปวีณ จิตโภคา นางภัทรียา วิเศษศรี CEO
      เด็กหญิงณัฐนิชา งามแสง CEO
      เด็กหญิงบุญรัศมี บุญข่าย CEO
      เด็กหญิงจุฑาญา คำอุดม CEO
      เด็กชายถิร วังวรวุฒิ CEO
      เด็กชายนันทภูมิ จักวรรณพร CEO
      เด็กหญิงปุญญิศา พิศวงปราการ CEO
      เด็กชายแทนคุณ บุญข่าย CEO
      เด็กหญิงสุพิชญา บัวจูม CEO
      เด็กหญิงภัทรสุดา มูลสาร CEO
      เด็กชายวิมลชัย ด่านประสิทธิ์ผล CEO
      เด็กหญิงอนันตญา ทองแป CEO
      เด็กหญิงขนิษฐาป์กร เจริญศรีรัฎถกร CEO
88 วงปี่พาทไม้แข็งเครื่องคู่ (ทีม 12 คน) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กชายภัทรกร จันทร์แจ้ง นางสุนทรา ทองสูบ CEO
      เด็กชายปวีณ จิตรโคศรี นายกษิตินาจ วิเศษศรี CEO
      เด็กชายพิตตินนท์ กงศรี นางภัทรียา วิเศษศรี CEO
      เด็กชายวิมลชัย ค่ายประสิทธิ์ผล CEO
      เด็กหญิงณัฐนิชา งามแสง CEO
      เด็กหญิงขนิษฐาป์กร เจริญศรีรฎลกร CEO
      เด็กหญิงพิมพ์นิภา คาคำดวน CEO
      เด็กหญิงจุฑาญา คำอุดม CEO
      เด็กชายชลสิทธิ์ สีหบัณฑ์ CEO
      เด็กชายนภนนท์ มณฑาทิพย์ CEO
      เด็กชายเด็กชายถิร วังวรวุฒิ CEO
      เด็กชายนันทภูมิ จักรวรรณพร CEO
89 วงอังกะลุง (ทีมไม่เกิน 20 คน) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กชายณัฐวัตร มัสเรส CEO
      เด็กชายวิทวัส ลูกอินทร์ CEO
      เด็กชายก้องภพ ครรณา CEO
      เด็กชายวิศรุต หลาวทอง CEO
      เด็กชายอุดมศักดิ์ แก่นแก้ว CEO
      เด็กชายวุฒิพงศ์ ทรงกลด CEO
      เด็กชายนิติศักดิ์ อร่ามเรือง CEO
      เด็กชายธีรภัทร ยางนอก CEO
      เด็กชายณัฐดนัย อาษาศรี CEO
      เด็กชายตฤณ คำโต CEO
      เด็กชายธารฟ้า ชลาศัย CEO
      เด็กชายสรลิช วิปุละ นายกษิตินาจ วิเศษศรี CEO
      เด็กชายธนภัทร ทิพยวรรณ นางสุนทรา ทองสูบ CEO
      เด็กชายอรรคพล แก้วราช นางภัทรียา วิเศษศรี CEO
      เด็กชายเจษฎาพล ชาญศรี CEO
      เด็กชายวชิระวิทย์ วังทอง CEO
      เด็กชายภูเบศ สุขสำอางค์ CEO
      เด็กชายภัคพล วิงวัน CEO
      เด็กชายเหนือภูมิ การัมย์ CEO
      เด็กชายญาณภัทร สมนึก CEO
90 วงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข (ทีมไม่เกิน 40 คน) ชั้น ป.1-ม.3 ศิลปะ เด็กชายอัฏฐวัฒน์ หงษ์สมบัติ นางเพ็ญศิริ ศรีรส CEO
      เด็กชายชนะชัย สุพัฒน์โชติวัต นายชัยณรงค์ ปัดถา CEO
      เด็กหญิงสุประวีน์ ขันธเสน นายครรชิต บัวภา CEO
      เด็กหญิงปิยพัชร์ บุรีสการ นายอานนท์ พรรณา CEO
      เด็กหญิงปัณณ์ โยธิคาร์ นายเอกพงษ์ สายสินธุ์ CEO
      เด็กหญิงณิชานาฏ อามาตย์ นางสาวพิมพ์ใจ เจียงแก้ว CEO
      เด็กหญิงอัญรินทร์ นิธิโพธิพงศ์ นางสาวธัญญารัตน์ ธรรมวันนา CEO
      เด็กหญิงญาณวรรณ รัตนวรรณ นางสาวสริตา เข็มทอง CEO
      เด็กหญิงไพริน วิลเลี่ยม CEO
      เด็กหญิงสุพิชญา ยวงจันทร์ นายเอกพงษ์ เนตรวงศ์ CEO
      เด็กหญิงวรินกร เหลือล้น CEO
      เด็กชายพลกฤต สงโสด นางวันเพ็ญ พากเพียร CEO
      เด็กหญิงปิยะธิดา สุภาพ CEO
      เด็กหญิงกัญญาภัค นันทวงษ์ CEO
      เด็กชายสุตาภัทร พงษ์เพชร นางภัทรียา วิเศษศรี CEO
      เด็กหญิงฉันทพิชญา ศรีศักดิ์ CEO
      เด็กชายนนธวัฒน์ แก้วคำ นางวราภรณ์ ทองรอง CEO
      เด็กหญิงอภิสรา บุญเกื้อ CEO
      เด็กชายณัฏฐ์ฆเนศร์ พรมจันทร์ นางรัชนีวรรณ แสงใสแก้ว CEO
      เด็กชายธีภพ พันแสน CEO
      เด็กชายภัทรวุฒิ ชัยศรี นางบัวสอน สุพล CEO
      เด็กหญิงภคพร บุนนาค นางกงพาน นนทวงษ์ CEO
      เด็กหญิงพิมพ์ชนก สืบเสน นางนางณัฐยา อนุพันธ์ CEO
      เด็กชายณัฐภัทร จันทะเสน นางนางนิตยา ปัญญาคม CEO
      เด็กชายบวร แก้วหล่อ นางสุพิชฌาย์ จิตสม CEO
      เด็กชายณัฐวัฒน์ อินรัสพงศ์ นางศรีสุดา สิทธิ CEO
      เด็กชายภูมิระพี ภูมิวงศ์ นางสำอางค์ หงษ์ทอง CEO
      เด็กชายอัฏฐวัฒน์ หงษ์สมบัติ นางเพ็ญศิริ ศรีรส CEO
      เด็กชายสรกฤช หมื่นผ่อง นางสาวนิตยา ลาลุน CEO
      เด็กชายเอกชัย เลิศจิตเลขา นางศิริญญา วงศ์คำจันทร์ CEO
      เด็กชายวิชยุตม์ พินิจกิจ นางสาวอารีรัตน์ ผาลี CEO
91 การประกวดวงดนตรีสตริง (ทีม 3-6 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ CEO
      CEO
      CEO
      CEO
      CEO
92 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กชายโสภณวิช ทองพันชั่ง นายกษิตินาจ วิเศษศรี CEO
93 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงสุพิชญา ยวงจันทร์ นายเอกพงษ์ เนตรวงศ์ CEO
94 ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-6 ศิลปะ เด็กชายชนะภัย นายนิติ พันธ์ภา CEO
95 ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงไปรยา คุ้มศรีวัย นายนิติ พันธ์ภา CEO
96 ขับร้องเพลงสากล ชาย ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กชายปานเพชร ทองพันชั่ง นายกษิตินาจ วิเศษศรี CEO
97 ขับร้องเพลงสากล หญิง ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงภัทรภร เติมทานาม นายเอกพงษ์ เนตรวงศ์ CEO
98 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กชายพลกฤต สงโสด นายเอกพงษ์ เนตรวงศ์ CEO
99 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงอภิสรา สมา นางภัทรวดี เชื้อพนมนิธิยา CEO
100 ขับขานประสานเสียง (ทีมไม่เกิน 40 คน) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กชายธรรมรัตน์ คงศรี CEO
      เด็กชายโยธวาทิตพล ใจนวล นายณรงค์ แสงงาม CEO
      เด็กชายเนตรวัฒน์ จันตะ นางวัฒนา ไชยจันดา CEO
      เด็กชายธนกานต์ ดวนใหญ่ CEO
      เด็กชายภานุมาศ พิมพ์จันทร์ นางวัฒนา ไชยจันดา CEO
      เด็กหญิงสิริวัลยา บริบูรณ์ CEO
      เด็กชายณัฐวัชต์ เลิศศิริวานิชกุล นายณรงค์ แสงงาม CEO
      เด็กหญิงชลิตา มุลสุมาลย์ CEO
      เด็กชายกิตติวัฒน์ แซงเพชร นายสุนทร ชัยถาวร CEO
      เด็กชายรชานนท์ พรรณา นายสุนทร ชัยถาวร CEO
      เด็กหญิงปวริศา ผิวงาม นายสุนทร ชัยถาวร CEO
      เด็กหญิงมิ่งแก้ว ทองเกษมสกุล นายณรงค์ แสงงาม CEO
      เด็กหญิงขวัญจิรา โชติกุล นางวัฒนา ไชยจันดา CEO
      เด็กหญิงภัทรานันต์ นพรัตน์ นางวัฒนา ไชยจันดา CEO
      เด็กหญิงจุฑามาศ ไชยปัญญา นางวัฒนา ไชยจันดา CEO
      เด็กชายจิโรจ จันทร นายสุนทร ชัยถาวร CEO
      เด็กชายพลพล แซ่เตีย นายณรงค์ แสงงาม CEO
      เด็กชายชัยธวัช นามวงศ์ นายณรงค์ แสงงาม CEO
      เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์ อ่อนมัง นายณรงค์ แสงงาม CEO
      เด็กหญิงณัฏฐธิดา ไชยปัญญา นายณรงค์ แสงงาม CEO
      เด็กชายณัฐภัทร สูงเรือง CEO
      เด็กชายอนุรักษ์ ศรีเลิศ CEO
      เด็กชายธนภัทร คำเพราะ นายณรงค์ แสงงาม CEO
      เด็กชายศดิศเทพ เทศะบำรุง CEO
      เด็กชายณัฐกิตติ์ ทองน้อย นายสุนทร ชัยถาวร CEO
      เด็กชายณัฏฐกิตติ์ สุทธิโส นายสุนทร ชัญถาวร CEO
      เด็กชายสุชานน เวียงจันทร์ นายณรงค์ แสงงาม CEO
      เด็กชายสิรภพ อยู่ยงสินธ์ นางวัฒนา ไชยจินดา CEO
      เด็กชายศภวิน โทนะพันธ์ นายสุนทร ชัยถาวร CEO
      เด็กชายกฤษฏิ์ดนัย ใจแจ้ง นายสุนทร ชัยถาวร CEO
      เด็กชายอธิภัทร เจียมเจริญศักดิ์ นายณรงค์ แสงงาม CEO
      เด็กชายชยพล พลศักดิ์ นายณรงค์ แสงงาม CEO
      เด็กชายธนภัทร สมสุข นายณรงค์ แสงงาม CEO
      เด็กชายวชิรวิทย์ ธงภักดี นายณรงค์ แสงงาม CEO
      เด็กชายภูธเนศ เพียงแก้ว นายณรงค์ แสงงาม CEO
      เด็กชายธนพนธ์ บุญเอก นายสุนทร ชัยถาวร CEO
      เด็กชายเมธา กฤษฎาการภิญโญ นายสุนทร ชัยถาวร CEO
      เด็กชายพิพัฒน์ สามส นางวัฒนา ไชยจันดา CEO
      เด็กชายนิติธร สระโสม นางวัฒนา ไชยจันดา CEO
      เด็กชายชาคริต วงษ์ทา นางวัฒนา ไชยจันดา CEO
101 ดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) (ทีม 8 คน) ชั้น ป.1-ม.3 ศิลปะ เด็กชายธนวัฒน์ ทองพันชั่ง นายณรงค์ แสงงาม CEO
      เด็กชายจักรภัทร สังขาว นายสุนทร ชัญถาวร CEO
      เด็กชายวัฒนา ลาศรี CEO
      เด็กชายวัชสัณห์ จันทะเสน CEO
      เด็กชายศุภวิญ์ บุญเสนอ CEO
      เด็กชายธนวัฒน์ บุญมีวิเศษ CEO
102 ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงแพรทอง วงษ์พินิจ นางสาวรุ่งทิวา บุญยอ CEO
103 ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ เด็กหญิงศศิรัศมี สมปาน นายสมนึก พรมจันทร์ CEO
104 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงกัญญาพัชร์ สีหะวงษ์ นางสาวรุ่งทิวา บุญยอ CEO
105 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ เด็กหญิงพชรกนก ขันตี นายสมนึก พรมจันทร์ CEO
106 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงญาณิศา พวงชมพู CEO
      เด็กหญิงสิริขวัญ นายคิมหันต์ หารไชย CEO
107 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ เด็กหญิงปานระพี ห่มสิงห์ นายคิมหันต์ หารไชย CEO
      เด็กหญิงพรบุณยา สีมาตย์ CEO
108 ประติมากรรมนูนต่ำ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ เด็กชายจิรัฏฐ์ มหาสุวีระชัย นายไสว นิยม CEO
      เด็กชายต้นกล้า สุภากุล CEO
      เด็กชายภาณุวัฒน์ วรธรรมปัญญา CEO
109 ประติมากรรมนูนสูง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ เด็กชายณัฏฐ์ฆเนศร์ พรมจันทร์ นายไสว นิยม CEO
      เด็กชายศิขชนม์ คำขาว CEO
      เด็กชายภัทรการุณย์ มีชูทรัพย์ CEO
110 รำวงมาตรฐาน (ทีม 8-10 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ เด็กชายชิษณุพงศ์ อินทริง นางสาววิสุดา สบายดี CEO
      เด็กหญิงชนินทร พาหา นายครรชิต บัวภา CEO
      เด็กชายศักย์ศรณ์ คำเหลี่ยม CEO
      เด็กหญิงจันทมณี พานพรหม CEO
      เด็กชายธีรเดช แกล้วกล้า CEO
      เด็กหญิงวรัชยา อินตะนัย CEO
      เด็กชายณฏฐพล ทองคำ CEO
      เด็กหญิงลลิตสุดา อำนวย CEO
      เด็กชายศุภณัฐ สาระบัว นางภัทรวดี เชื้อพนมนิธิยา CEO
      เด็กหญิงธาริณี ชวนกระโทก นางภัทรียา วิเศษศรี CEO
111 ระบำมาตรฐาน (ทีม 6-12คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ เด็กหญิงสุทธิดา รักความสุข CEO
      เด็กหญิงเกศมณี เทียมสิงห์ CEO
      เด็กหญิงวิชชุดาภรณ์ วงษ์เรียนรอต CEO
      เด็กหญิงพิมตะวัน คนมั่น CEO
      เด็กหญิงจิรวดี สิทธิโชค นางภัทรียา วิเศษศรี CEO
      เด็กหญิงปวีณ์ธิดา คงต่าย นางภัทรวดี เชื้อพนมนิธิยา CEO
      เด็กหญิงพิมพ์ชนก หลักทองคำ นายครรชิต บัวภา CEO
      เด็กหญิงวัชราภรณ์ เสาเวียง นางสาววิสุดา สบายดี CEO
      เด็กหญิงขวัญข้าว ฉิมงาม CEO
      เด็กหญิงภูริชญา สีหบุตร CEO
      เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ เหมือนมาตย์ CEO
      เด็กหญิงกฤตพร ถนอมทรัพย์ CEO
112 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (ทีมไม่เกิน 12 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ เด็กหญิงปวีณ์ธิดา คงตาย CEO
      เด็กหญิงชนนิกานต์ พันสีดา CEO
      เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ เหมือนมาตย์ CEO
      เด็กหญิงกฤตพร ถนอมทรัพย์ CEO
      เด็กหญิงกัญญภัทร สอนสี นางภัทรียา วิเศษศรี CEO
      เด็กหญิงเมธาวดี นรชัย นางภัทรวดี เชื้อพนมนิธิยา CEO
      เด็กหญิงชนนิกานต์ พันสีดา นางศุภากร พลตรี CEO
      เด็กหญิงปาริฉัตร บำรุงราษฎษ์ นายครรชิต บัวภา CEO
113 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (ทีมไม่เกิน 16 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ เด็กหญิงกัญญาภัทร สอนสี CEO
      เด็กหญิงเมธาวดี นรชัย CEO
      เด็กหญิงสุรดา เชื้อดี CEO
      เด็กหญิงวิชญาพร สัมนา CEO
      เด็กหญิงณัฐชาวดี ไพบูลย์ CEO
      เด็กหญิงเพชรน้ำงาม ต้นวงศ์ CEO
      เด็กหญิงปิยะนันท์ กาละเมฆ CEO
      เด็กหญิงปภาวรินท์ พิทักษ์ CEO
      เด็กหญิงธัณพร ไทยปิยะ CEO
      เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ พิทักษ์ นางภัทรียา วิเศษศรี CEO
      เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรมมาศ CEO
      เด็กหญิงปาณิสรา กันภัย นางภัทรวดี เชื้อพนมนิธิยา CEO
      เด็กหญิงปวริศา เตชะสุข CEO
      เด็กหญิงกชกร พลศักดิ์ นายครรชิต บัวภา CEO
      เด็กหญิงปรียาพร ธรรมทวี นางสาววิสุดา สบายดี CEO
      เด็กหญิงสุทธิดา รักความสุข นางขวัญใจ ใจจง CEO
114 การแสดงตลก (ทีม 3-5 คน) ชั้น ป.1-ม.3 ศิลปะ เด็กชายปานเพรช ทองพันชั่ง นายประจักษ์ ฝักบัว CEO
      เด็กชายจุฑาญา คำอุดม นางภัทรียา วิเศษศรี CEO
115 มายากล (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-ม.3 ศิลปะ เด็กชายณัชพล คงต่าย นายกษิตินาจ วิเศษศรี CEO
      เด็กชายวุฒิชัย ทวีเจริญศิริโภคา นางภัทรียา วิเศษศรี CEO
116 มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กชายคุณาสิน นิตยวัน นางจันทราพร เสนาะ CEO
      เด็กหญิงณัฎฐ์รดา กองไพบูลย์ นางเพ็ญศิริ ศรีรส CEO
117 มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ เด็กชายนพ สายแก้ว นางรัชนีวรรณ แสงใสแก้ว CEO
      เด็กหญิงณัฐณิชา อังคสกุลเกียรติ นางกงพาน นนทวงศ์ CEO
118 เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงกุลรภัส แสงใสแก้ว นางบัวสอน สุพล CEO
      เด็กหญิงญาณิศา พรหมคุณ นางกงพาน นนทวงษ์ CEO
      เด็กหญิงรุจิภา จึงธนาวัฒน์สกุล CEO
      เด็กหญิงธนพร ขอร่ม CEO
      เด็กหญิงสิริจิตร ขอร่ม CEO
119 เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงณธร ภัทรทิวานนท์ นางบัวสอน สุพล CEO
      เด็กหญิงภคภร สมภาวะ นางกงพาน นนทวงษ์ CEO
      เด็กหญิงณิชาราฎ อามาตย์ CEO
      เด็กหญิงปิยพัชร์ บุรัสการ CEO
      เด็กหญิงปิยะธิดา สุภาพ CEO
120 โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กชายภูตะวัน กันยา นางรัชนีวรรณ แสงใสแก้ว CEO
      เด็กชายกิษดิ์เดช สุวรรณดี CEO
      เด็กหญิงณัฐนันท์ อินพานิช CEO
      เด็กหญิงฐานิสา ทิณพัฒน์ CEO
      เด็กหญิงปิยาพัชร โสพัฒน์ CEO
121 โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงเพียรขวัญ สันโสภา นางขวัญใจ ใจจง CEO
      เด็กหญิงนภัทร จันทะกรณ์ นางธนัทกัญน์ มีชัยธนกิตติ์ CEO
      เด็กหญิงปรียากร ขันคำ CEO
      เด็กหญิงสุธาสินี เจตินัย CEO
      เด็กหญิงปาริฉัตร บำรุงราษฎ์ CEO
122 เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงนันทาภิวัฒน์ ศรีหะโคตร์ นางศศิธร อินตะนัย CEO
123 เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงเปรมยุดา สุวรรณ นางสาวฐิตาภา พัฒนธัญญา CEO
124 สวดมนต์บาลีแปลไทย (ทีม 10 คน) ชั้น ป.1-ม.3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงธิยาภรณ์ ศรีคำ นางสุภาวดี พวงพันธ์ CEO
      เด็กหญิงธนพร ศรีษะธรรม นางสาวพิมพ์บุญ สุรภาภิภพปารมี CEO
      เด็กหญิงธัญชนก ยิ่งกำแหง นางพิสมัย ชินโคตรพงษ์ CEO
      เด็กหญิงชวัลรัตน์ ศรีนนท์ CEO
      เด็กหญิงจารวี อังควานิช CEO
      เด็กหญิงอัจฉริยากร เบ้าทอง CEO
      เด็กหญิงสุวภัทร ขุนพันธ์ CEO
      เด็กหญิงนิติตราพร อสิพงษ์ CEO
      เด็กหญิงกวินชญาภรณ์ นามวงศ์ CEO
      เด็กหญิงจันทิมา แสงอรุณ CEO
125 แอโรบิก (ทีม 15 คน) ชั้น ป.1-6 สุขศึกษาฯ เด็กหญิงธันยกานต์ เรืองรอง CEO
      เด็กหญิงทิวาพร อินทร์สุวรรณ CEO
      เด็กหญิงสุวิชญา ดวงเนต CEO
      เด็กหญิงกนกกาญจน์ วราพฤกษ์ CEO
      เด็กหญิงนฤมล โทมี CEO
      เด็กหญิงปานไพลิน ทัดเทียม CEO
      เด็กหญิงณัฐนันท์ เรืองศรี CEO
      เด็กหญิงนราภร โมทะจิต CEO
      เด็กหญิงกมลรส ทวีชัย นางสนอง สาทอง CEO
      เด็กหญิงปารีณา จุลเหลา นายถวัลย์ สมศรี CEO
      เด็กหญิงณัชชา ลือขจร นายวิฑูรย์ สุขท่า CEO
      เด็กหญิงบัณฑิตา ไชยสุรินทร์ นางอรวรรณ มณีพันธ์ุเจริญ CEO
      เด็กหญิงปิยนันท์ บุญมิ่ง CEO
      เด็กหญิงนันทภัทร แก้วสง่า CEO
      เด็กหญิงกนกวรรณ ดวนใหญ่ CEO
126 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 สุขศึกษาฯ เด็กหญิงธัญลักษณ์ ช่วยสุข นายกิตติพงษ์ พันคง CEO
      เด็กหญิงจิรัชญา เทพเกษตรกุล นางจันทร์ศรี ขันธ์เพชร CEO