สรุปเหรียญนักเรียนตัวแทน CEO โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก กลุ่มโรงเรียน เมืองหลวงพ่อโต
ที่ กิจกรรม (ช่วงชั้น) กลุ่มสาระชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน ตัวแทน
1 ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กชายศักดา โภคา นายประจักษ์ กาประสิทธฺิ์ CEO
      เด็กชายสุธี เสนาะ นางวิจิตรา วันเลิศ CEO
      เด็กชายอุดมพล คงคา นางสาวศศิภรณ์ อินทะโร CEO
2 จักสานไม้ไผ่ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กชายยงยุทธ บุตรทะนา นายประจักษ์ กาประสิทธิ์ CEO
      เด็กชายสมเจตน์ ร่มโพธิ์ นางสาวธิดา ไกรรักษ์ CEO
      เด็กชายชัยพัฒน์ ตามบุญ นางสาวเบญจมาศ คำโสมศรี CEO
3 จักสานไม้ไผ่ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กชายธนพล บรรดาศักดิ์ นายประจักษ์ กาประสิทธิ์ CEO
      เด็กชายเอกนรินทร์ หวังรุมกลาง นางวิจิตรา วันเลิศ CEO
      เด็กชายจตุรานนท์ อ่ำพิพัฒน์ นางสาวลลิตา รันคำภา CEO
4 ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ (ไม่เกิน 6 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงสุพรรษา วรเกศ นางฐิดาภา ประสานจิตร CEO
      เด็กหญิงขวัญภิรมย์ ปาปะเก นางสมนึก บุรกรณ์ CEO
      เด็กหญิงจิราภร หนองหว้า นางพัชรินทร์ คำเพราะ CEO
      เด็กหญิงนภัส ปานเจริญ นางศิริวรรณ บุญสาร CEO
      เด็กหญิงวิภาพร สุธรรม นางสาวลลิตา รันคำภา CEO
      เด็กหญิงธิดาวรรณ จำปาเรือง CEO
5 โครงงานอาชีพ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กชายนิรวิทย์ บรมสุข นางศิริยุพา ศรีใส CEO
      เด็กหญิงศิริกัลยา วันใส นางมะลิ ปัดถา CEO
      เด็กหญิงจิราภรณ์ หนองหว้า นางสาวศศิภรณ์ อินทะโร CEO
6 การจัดสวนถาดแบบชื้น (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กชายเอกนรินทร์ หวังรุมกลาง นายสุเมศ จิมีสิก CEO
      เด็กชายสุธี เสนาะ นายพลชาติ แจ่มใส CEO
      เด็กชายบัญญัติ โพธิ์ศรี นายพลชาติ แจ่มใส CEO
      CEO
7 การแปรรูปอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงสุทธิดา แอนโก นางวรรณี พิมพา CEO
      เด็กหญิงอุไรพร วันใส นางธิดา ไกรรักษ์ CEO
      เด็กชายยงยุทธ บุตรทะนา นางสาวศิรินารถ บัวแก้ว CEO
8 การแปรรูปอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงอลิชา ยอดพงษา นางสาวนกพร นัยนิตย์ CEO
      นางสาวนภัส ปานเจริญ นางธิดา ไกรรักษ์ CEO
      เด็กชายบัญญัติ โพธิ์ศรี นางวรรณี พิมพา CEO
9 ทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงวรัญญา นามวงค์ นางสาวธิดา ไกรรักษ์ CEO
      เด็กหญิงธนัชชา การะวงค์ นางศิริวรรณ บุญสาร CEO
      เด็กหญิงกชกร จำปาเรือง นางสาวธนภรณ์ เวียงคำ CEO
10 ทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงวาสนา เหลิงศิริ นางสาวธิดา ไกรรักษ์ CEO
      เด็กหญิงวิภาพร สุธรรม นางมะลิ ปัดถา CEO
      เด็กหญิงธิดาวรรณ จำปาเรือง นางสาวศิรินารถ บัวแก้ว CEO
11 ทำอาหารคาวจานเดียว ประเภทข้าว และอาหารหวาน ขนมไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงฐิติมา โตมร นางสาวธิดา ไกรรักษ์ CEO
      เด็กหญิงดลญา ทองลอย นางสมนึก บุลกร CEO
      เด็กหญิงกรกนก จำปาเรือง นางสาวอรนุช หวังดี CEO
12 ทำอาหารคาวจานเดียว ประเภทข้าว และอาหารหวาน ขนมไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ นางสาวสุพรรษา วรเกศ นางสาวธิดา ไกรรักษ์ CEO
      นางสาวขวัญภิรมณ์ ปาปะเก นางสนธยา บุญโลก CEO
      นางสาวกมลวรรณ ตามบุญ นางสาวฉันทิกา แสนสุข CEO
13 การแกะสลักผลไม้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงวรัญญา นามวงค์ นางฐิดาภา ประสานจิตร CEO
      เด็กหญิงดาปนีย์ พลกระโทก นางพัชรินทร์ คำเพราะ CEO
      เด็กหญิงฐิติมา โตมร นางศิริวรรณ บุญสาร CEO
14 การจัดการค่ายพักแรม (ทีม 8 คน) ชั้น ม.1-3 พัฒนาผู้เรียน เด็กชายภัทรพล ขันเงิน นางวีรวัลย์ อรุณโรจน์ CEO
      เด็กชายศักดา โพธิ์ศรี นางวิจิตรา วันเลิศ CEO
      เด็กชายศราวุธ ศิริบูรณ์ CEO
      เด็กชายศราวุฒิ ทาสี CEO
      เด็กชายสิริพงษ์ มีกุล CEO
      เด็กชายบุญมี พรหมสิทธิ์ CEO
      เด็กชายจตุรานนท์ อ่ำพิพัฒน์ CEO
      เด็กชายณัฐพงษ์ ฤทธิ์ทอง CEO
15 หนังสือเล่มเล็ก(ทีม 3 คน) ชั้น ม. 1-3 พัฒนาผู้เรียน เด็กชายนิรวิทย์ บรมสุข นางศิริยุพา ศรีใส CEO
      เด็กหญิงปิยะธิดา ทองลอย นางสาวนกพร นัยนิตย์ CEO
      นางสาวกมลวรรณ ตามบุญ CEO
16 ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 พัฒนาผู้เรียน เด็กชายนิรวิทธ์ บรมสุข นางสนทยา บุญโลก CEO
      เด็กหญิงอลิชา ยอดพงษา CEO
      เด็กชายบัญญัติ โพธิ์ศรี CEO
17 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงกมลวรรณ ตามบุญ นางวีราวัลย์ อรุณโรจน์ CEO
18 โครงงานคณิตศาสตร์ สร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงกชกร จำปาเรือง นางวีรวัลย์ อรุณโรจน์ CEO
      เด็กหญิงฐิติมา โตมร นางวรรณี พิมพา CEO
      เด็กหญิงกรกนก จำปาเรือง นางสาวศิรินารถ บัวแก้ว CEO
19 โครงงานคณิตศาสตร์ สร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงจิราภรณ์ หนองหว้า นางวีรวัลย์ อรุณโรจน์ CEO
      เด็กหญิงวาสนา เหล็กศิริ นางสาวนกพร นัยนิตย์ CEO
      เด็กหญิงธิกาวรรณ จำปาเรือง CEO
20 โครงงานคณิตศาสตร์ บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงขวัญภิรมย์ ปาปะเก นางวีรวัลย์ อรุณโรจน์ CEO
      เด็กหญิงภัทรวดี ร่มโพธิ์ CEO
      เด็กหญิงอลิชา ยอดพงษ์ CEO
21 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กชายยงยุทธ บุตรทนา CEO
      เด็กชายวีรยุทธ ทองพันชั่ง นางวีรวัลย์ อรุณโรจน์ CEO
22 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กชายบุญมี พรหมสิทธิ์ นางวีรวัลย์ อรุณโรจน์ CEO
      เด็กชายจตุรานนท์ อ่ำพิพัฒน์ นางสาวฉันทิกา แสนสุข CEO
23 คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงอารยา คำเสน นางพัชรินทร์ คำเพาะ CEO
24 คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กชายสิริพงศ์ มีกุล นายวีราวัลย์ อรุณโรจน์ CEO
25 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงพนิดา แป้นเพชร นางสาวฉันทิกา แสนสุข CEO
      เด็กหญิงอารยา คำเสน นางมะลิ ปัดถา CEO
26 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ เด็กชายณัฐพงษ์ ฤทธิ์ทอง นายอรุณโรจน์ วันเลิศ CEO
      เด็กชายศักดิ์ดา โภคา นางสาวฉันทิกา แสนสุข CEO
27 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กชายสมเจต ร่มโพธิ์ นางมะลิ ปัดถา CEO
      เด็กชายธนวัฒน์ ร่มโพธิ์ นางสาวฉันทิกา แสนสุข CEO
28 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงมัทวัน นางมะลิ ปัดถา CEO
      เด็กชายณัฐพงษ์ ฤทธิ์ทอง นางสาวฉันทิกา แสนสุข CEO
29 การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ E-book (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ เด็กชายภัทรพล ขันเงิน นางมะลิ ปัดถา CEO
      เด็กชายณัฐพงษ์ ฤทธิ์ทอง นางสาวฉันทิกา แสนสุข CEO
30 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงกชกร จำปาเรือง นางมะลิ ปัดถา CEO
      เด็กหญิงนวนันท์ ทรัพย์กอง นางสาวฉันทิกา แสนสุข CEO
31 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ เด็กชายจตุรานนท์ อ่ำพิพัฒน์ นายอรุณโรจน์ วันเลิศ CEO
      เด็กชายณัฐพงษ์ ฤทธิ์ทอง นางสาวฉันทิกา แสนสุข CEO
32 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ เด็กชายสิริพงษ์ มีกุล นางมะลิ ปัดถา CEO
      เด็กชายศราวุฒิ ศิริบูรณ์ นางสาวฉันทิกา แสนสุข CEO
33 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงมัทวัน บุตรโคตร นางมะลิ ปัดถา CEO
      เด็กหญิงจิราภรณ์ หนองหว้า นางสาวฉันทิกา แสนสุข CEO
34 การปั้นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ปฐมวัย เด็กชายภัทรพล กันภัย นางสมนึก บุรกรณ์ CEO
      เด็กหญิงผกามาศ นางศิริวรรณ CEO
      เด็กหญิงจุฑามาศ สกุลรัตน์ นางสาวอรนุช หวังดี CEO
35 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ (ทีม 3 คน) ปฐมวัย เด็กหญิงพรไพลิน ศรีสอาด นางสมนึก บุรกรณ์ CEO
      เด็กหญิงอภิญญา ลุนขามป้อม นางศิริวรรณ บุญสาร CEO
      เด็กหญิงกนกพร พลกระโทก นางสาวธนภรณ์ เวียงคำ CEO
36 พูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ต่างประเทศ เด็กชายนิรวิทย์ บรมสุข นายปัญญา เปียจ CEO
37 การพูดเพื่ออาชีพ ภาษาญี่ปุ่น (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ต่างประเทศ เด็กหญิงจิราภรณ์ หนองหว้า นางสนทยา บุญโลก CEO
38 คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ม.1-3 ภาษาไทย เด็กชายจตุรานนท์ อำ่พิพัฒน์ นางศิริยุพา ศรีใส CEO
39 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย เด็กชายนิรวิทย์ บรมสุข นางศิริยุพา ศรีใส CEO
40 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงพรฤดี สุพิศ นางสาวเบญจมาศ คำโสมศรี CEO
      เด็กชายบริพัตร พวงจันทร์ นางวรรณี พิมพา CEO
      เด็กหญิงพนิดา แป้นเพ็ช นางสาวศิรินารถ บัวแก้ว CEO
41 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย นางสาวสุพรรษา วรเกษ นางศิริยุพา ศรีใส CEO
      นางสาวขัญภิรมย์ ปาปะเก นางสาวนกพร นัยนิตย์ CEO
      นางสาวภัทรวดี ร่มโพธิ์ นางศิริยุพา ศรีใส CEO
42 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงสุทธิดา แอนโก นางชาริณี อำนวยสวัสดิ์ CEO
      เด็กหญิงฐิติมา โตมร นางสาวเบญจมาศ คำโสมศรี CEO
43 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (8 บท)(ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย เด็กชายนิรวิทย์ บรมสุข นางศิริยุพา ศรีใส CEO
      เด็กหญิงจิราภรณ์ หนองหว้า นางศิริยุพา ศรีใส CEO
44 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย เด็กชายนิรวิทย์ บรมสุข นางศิริยุพา ศรีใส CEO
45 ทำอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายณํฐดนัย ยอดพงษา นางสาวธิดา ไกรรักษ์ CEO
      เด็กชายเกียรติศักดิ์ ศรีโวหะ นางพัชรินทร์ คำเพราะ CEO
      เด็กชายธนพล เดือนหงาย CEO
46 ประดิษฐ์งานใบตอง บายสีปากชาม (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายพรรษา เพียการุณ นางฐิตาภา ประสารจิต CEO
      เด็กชายนุธจักร ฤทธิ์ทอง นางสาวลลิตา รันคำภา CEO
      เด็กชายกฤษฎา ขุวงษา นางพัชรินทร์ คำเพราะ CEO
47 ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายจิราภัทร บัวซา นายสุเมศ จิมีสิก CEO
      เด็กชายํธนวัฒน์ ครรไลลักษณ์ CEO
      เด็กชายยงยุทธิ์ บุตทะนา CEO
48 ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายณัฐดนัย ยอดพงษา นายสุเมศ จิมีสิก CEO
      เด็กชายยงยุทธ บุตรทะนา นางสาวศิรินารถ บัวแก้ว CEO
      เด็กชายธนวัฒน์ ครรไลลักษณ์ CEO
49 การร้อยมาลัยดอกไม้สด (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายเกียรติศักดิ์ ศรีโวหะ นางฐิตาภา ประสารจิต CEO
      เด็กชายนพดล สุวรรณคำ นางลลิตา รันคำภา CEO
      เด็กชายจิราภัทร บัวซา CEO
50 สวนถาดแบบชื้น (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายเกีรยติ ศรีโวหะ นายสุเมศ จิมีสิก CEO
      เด็กหญิงปิยนันท์ วรเกศ นายสุเมศ จิมีสิก CEO
      เด็กหญิงมณฑาทิพย์ จันทร์มณี CEO
51 สวนถาดแบบแห้ง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายณัฐดนัย ยอดพงษา นายสุเมศ จิมีสิก CEO
      เด็กชายธนวัฒน์ ครรไลรักษ์ CEO
      เด็กชายยงยุทธิ์ บุตทะนา CEO
52 การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายธนวัฒน์ ครรไลรักษ์ นางสาวฉันทิกา แสนสุข CEO
      เด็กชายยงยุทธ บุตรทะนา CEO
53 การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายสุธี เสนาะ นางสาวฉันทิกา แสนสุข CEO
      เด็กชายอุดมพล คงคา CEO
54 หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (บกพร่องทางการเรียนรู้) การศึกษาพิเศษ เด็กชายเกียรติศักดิ์ ศรีโวหะ นางพัชรินทร์ คำเพราะ CEO
      เด็กชายนพดล สุวรรณคำ CEO
      เด็กชายจิราภัทร บัวซา CEO
55 หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 (บกพร่องทางการเรียนรู้) การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงธิดาวรรณ จำปาเรือง CEO
      เด็กหญิงมณฑาทิพย์ จันทร์มณี CEO
      เด็กหญิงปิยธิดา ทองลอย นางพัชรินทร์ คำเพราะ CEO
56 การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายธนวัฒน์ ครรไลรักษ์ นายอรุณโรจน์ วันเลิศ CEO
57 การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงมณฑาทิพย์ จันทร์มณี นางศิริยุพา ศรีใส CEO
58 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายยงยุทธ บุตรทะนา นายอรุณโรจน์ วันเลิศ CEO
59 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ เด็กชายธราเทพ ตามบุญ นายสุเมศ จิมีสิก CEO
60 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงปิยนันต์ วรเกศ นายสุเมศ จิมีสิก CEO
61 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงปิยะธิดา ทองลอย นายสุเมศ จิมีสิก CEO
62 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายธราเทพ ตามบุญ นายอรุณโรจน์ วันเลิศ CEO
63 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายอุดมพล คงคา นายอรุณโรจน์ วันเลิศ CEO
64 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง (ทีม 5-7 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงปิยะนันท์ วรเกศ นางสมนึก บุรกรณ์ CEO
      เด็กหญิงปิยะนันท์ วรเกศ นางฐิตาภา ประสานจิตร CEO
      เด็กหญิงประภัสฐิภากร ภูษาทร นางสมนึก บุรกรณ์ CEO
      เด็กชายเกียรติศักดิ์ ศรีโวหะ นางพัชรินทร์ คำเพราะ CEO
      เด็กชายยงยุทธ บุตรทะนา นางสาวฉันทิกา แสนสุข CEO
      เด็กชายธนวัฒน์ ครรไงลักษณ์ CEO
65 มารยาทงามอย่างไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายนพดล สุวรรณคำ นางพัชรินทร์ คำเพราะ CEO
      เด็กหญิงปิยนันต์ วรเกษ CEO
66 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ชั้น ม.1-3 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย เด็กชายสตายุ บุญนำ นายสุเมศ จิมีสิก CEO
      เด็กชายบุญมี พรมสิทธิ์ นายเบญจมาศ คำโสมศรี CEO
67 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ชั้น ม.1-3 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย เด็กชายศลาวุฒิ ทาสี นายสุเมศ จิมีสิก CEO
      เด็กชายณัฐพงษ์ เหี่ยวเกิด นายนิโ้ก้ CEO
68 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงอลิชา ยอดพงษา นางศิริยุพา ศรีใส CEO
      เด็กหญิงศิริกัลยา วันใส นางสมนึก บุรกรณ์ CEO
      เด็กหญิงภัทรวดี ร่มโพธิ์ CEO
69 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ นางสาวนภัส ปานเจริญ นางศิริยุพา ศรีใส CEO
      นางสาวเบญจมาศ แพ่งศรีสาร นางสมนึก บุรกรณ์ CEO
      เด็กหญิงธิดาวรรณ จำปาเรือง CEO
70 ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ เด็กชายณัฐพงษ์ ฤทธิ์ทอง นางวิจิตรา วันเลิศ CEO
      เด็กชายศักดา โภคา CEO
71 เดี่ยวพิณ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 วัฒนธรรมอีสาน เด็กชายสมเจต ร่มโพธิ์ นางวีราวัลย์ อรุณโรจน์ CEO
72 เดี่ยวพิณ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 วัฒนธรรมอีสาน เด็กชายวุฒิพงษ์ คำโสภา นายอรุณโรจน์ วันเลิศ CEO
73 ขลุ่ยเพียงออ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงกรกนก จำปาเรือง นายอรุณโรจน์ วันเลิศ CEO
74 ขลุ่ยเพียงออ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายจตุรานนท์ อำ่พิพัฒน์ นายอรุณโรจน์ วันเลิศ CEO
75 ขับร้องเพลงไทย (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงนวนันท์ ทรัพย์กอง นายอรุณโรจน์ วันเลิศ CEO
76 ขับร้องเพลงไทย (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงเบญจมาศ เพ่งศรีสาร นายอรุณโรจน์ วันเลิศ CEO
77 การประกวดวงดนตรีสตริง (ทีม 3-6 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายวุฒิพงศ์ คำโสภา CEO
      เด็กชายศราวุฒิ ศิริบูรณ์ CEO
      เด็กชายศิริพงษ์ มีกุล CEO
      เด็กชายศตายุ บุญนำ CEO
      เด็กชายจตุรานนท์ อ่ำพิพัฒน์ CEO
      เด็กหญิงมัทวัน บุตรโคตร นางวีรวัลย์ อรุณโรจน์ CEO
78 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายบุญมี พรมสิทธิ์ นางวีรวัลย์ อรุณโรจน์ CEO
79 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงเบศมาศ แพ่งศรีสาร นางวีรวัลย์ อรุณโรจน์ CEO
80 ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-6 ศิลปะ เด็กชายธราเทพ ตามบุญ นายอรุณโรจน์ วันเลิศ CEO
81 ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงนวนันท์ ทรัพย์กอง นายอรุณโรจน์ วันเลิศ CEO
82 ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายศักดา โภคา นางวีรวัลย์ อรุณโรจน์ CEO
83 ขับร้องเพลงสากล ชาย ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายจตุรานนท์ อ่ำพิพัฒน์ นางวีรวัลย์ อรุณโรจน์ CEO
84 ขับร้องเพลงสากล หญิง ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงมัทวัน บุตรโคตร นางวีรวัลย์ อรุณโรจน์ CEO
85 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กชายธนโชติ กุลมิตร นายอรุณโรจน์ วันเลิศ CEO
86 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงวรัญญา นามวงศ์ นายอรุณโรจน์ วันเลิศ CEO
87 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายณัฐพงษ์ ฤทธิ์ทอง นางวีรวัลย์ อรุณโรจน์ CEO
88 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงเบญจมาศ แพ่งศรีสาร นางวีรวัลย์ อรุณโรจน์ CEO
89 ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงกมลวรรณ ตามบุญ นายสุเมศ จิมีสิก CEO
90 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงปิยธิดา ทองลอย นายสุเมศ จิมีสิก CEO
91 เขียนภาพไทยประเพณี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงสุพรรณษา วรเกศ นายสุเมศ จิมีสิก CEO
92 เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงฺศิริกัลยา วันใส นายสุเมศ จิมีสิก CEO
93 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ เด็กหญิงดลญา ทองลอย นายสุเมศ จิมีสิก CEO
      เด็กหญิงฐิติมา โตมร นายสุเมศ จิมีสิก CEO
94 วาดภาพลายเส้น Drawing (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงกมลวรรณ ตามบุญ นายสุเมศ จิมีสิก CEO
95 ประติมากรรมลอยตัว (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงนภัส ปานเจริญ นายสุเมศ จิมีสิก CEO
      เด็กหญิงฺศิริกัลยา วันใส นายพลชาติ แจ่มใส CEO
      เด็กหญิงอริชา ยอดวงศ์ษา นายมะลื ปัดถา CEO
96 มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ เด็กชายสมเจตน์ ร่มโพธิ์ นางวิจิตรา วันเลิศ CEO
      เด็กหญิงดาปะณีย์ พลกระโทก นางชาริณี อำนวยสวัสดิ์ CEO
97 เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงอารยา คำเสน นางวิจิตรา วันเลิศ CEO
      เด็กหญิงณัฐนรี บุตรโคตร นายพลชาติ แจ่มใส CEO
      เด็กหญิงพนิดา แป้นเพชร CEO
      เด็กหญิงสุนิสา อ่อนปัดชา CEO
      เด็กหญิงกนกวรรณ ตามบุญ นางสาวศศิภรณ์ อินทะโร CEO
98 เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ นางสาวนภัส ปานเจริญ นายพลชาติ แจ่มใส CEO
      นางสาวเบญจมาศ แพ่งศรีสาร นางวิจิตรา วันเลิศ CEO
      เด็กหญิงสุพรรษา นางสาวนกพร นัยนิตย์ CEO
      เด็กหญิงกมลวรรณ ตามบุญ CEO
      เด็กหญิงภัทรวดี ร่มโพธิ์ CEO
99 โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงนภัส ปานเจริญ นางวิจิตรา วันเลิศ CEO
      เด็กหญิงขวัญภิรมย์ ปาปะเก นางสาวศศิภรณ์ อินทโร CEO
      เด็กหญิงสุพรรษา วรเกศ CEO
      เด็กหญิงนัฐวดี ร่มโพธิ์ CEO
      เด็กหญิงเบญจมาศ เพ่งศรีสาร CEO
100 เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ เด็กชายแทนคุณ นราวงศ์กุล นายพลชาติ แจ่มใส CEO
101 เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงสุพรรษา วรเกศ นางวิจิตรา วันเลิศ CEO
102 แอโรบิก (ทีม 15 คน) ชั้น ป.1-6 สุขศึกษาฯ เด็กหญิงกรกนก จำปาเรือง CEO
      เด็กหญิงนวนันท์ ทรัพย์กอง CEO
      เด็กหญิงสุทธิดา แอนโก CEO
      เด็กหญิงฐิติมา โตมร CEO
      เด็กหญิงดลยา ทองลอย CEO
      เด็กหญิงนภัสวรรณ โควเลิศ CEO
      เด็กหญิงประภัสฐิภากร ภูษาการ นางพัชรินทร์ คำเพราะ CEO
      เด็กหญิงปิยะนันท์ วรเกศ นางฐิตาภา ประสานจิตร CEO
      เด็กหญิงดาปนีย์ พลกระโทก นางสาวศิรินารถ บัวแก้ว CEO
      เด็กหญิงอุไรพร วันใส นางประจักษ์ กาประสิทธิ์ CEO
      เด็กหญิงกรกนก จำปาเรือง CEO
      เด็กหญิงธนัญชา การะวงค์ นางสมนึก บุรกรณ์ CEO
      เด็กหญิงอารยา คำเสน นางสาวลลิตา รันคำภา CEO
      เด็กหญิงณัฐนรี บุตรโคตร นางสาวเบญจมาศ คำโสมศรี CEO
      เด็กหญิงพนิดา แป้นเพชร นางวรรณี พิมพา CEO
103 แอโรบิก (ทีม 15 คน) ชั้น ม.1-3 สุขศึกษาฯ เด็กหหญิงมัทวัน บุตรโคตร นางศิริยุพา ศรีใส CEO
      เด็กชายจิราภรณ์ หนองหว้า นางวิจิตรา วันเลิศ CEO
      เด็กหญิงธิดาวรรณ จำปาเรือง นางมะลิ ปัดถา CEO
      เด็กหญิงวาสนา เหล็กศิริ นางนกพร นัยนิตย์ CEO
      เด็กหญิงวิภาพร สุธรรม นางสาวศศิภรณ์ อินทะโร CEO
      เด็กหญิงปิยธิดา ทองลอง CEO
      เด็กหญิงขวัญภิรมย์ ปาปะเก CEO
      เด็กหญิงนภัส ปานเจริญ CEO
      เด็กหญิงอลิชา ยอดพงษ์ CEO
      เด็กหญิงเบญจมาศ แพ่งศรีสาร CEO
      เด็กหญิงสุพรรษา วรเกศ CEO
      เด็กหญิงกมลวรรณ ตามบุญ CEO
      เด็กหญิงศริกัลยา วันใส CEO
      เด็กหญิงภัทรวดี ร่มโพธิ์ CEO
      เด็กหญิงสุภัทรา ปัญญานี CEO
104 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 สุขศึกษาฯ เด็กชายนิรวิทย์ บรมสุข นายประจักษ์ กาประสิทธิ์ CEO
      เด็กหญิงจิราภรณ์ หนองหว้า นางชาริณี อำนวยสวัสดิ์ CEO