สรุปเหรียญนักเรียนตัวแทน CEO โรงเรียนบ้านโนนคูณ กลุ่มโรงเรียน ยางชุมน้อย
ที่ กิจกรรม (ช่วงชั้น) กลุ่มสาระชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน ตัวแทน
1 ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กชายธีรภัทร ทองทิพที นางตฏิยา แก้วภักดี CEO
      เด็กชายวงศ์เจริญ คำแท่ง นางบัวผา ทบนา CEO
      เด็กชายอาทิตย์ จำปี นางเสาวณีย์ นามวงษ์ CEO
2 จักสานไม้ไผ่ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กชายนันทพงศ์ นามโคตร นางตฏิยา แก้วภักดี CEO
      เด็กชายธนพล เนื้อทอง นางบัวผา ทบนา CEO
      เด็กชายนัฐพล เนื้อทอง นางเสาวณีย์ CEO
3 ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง พานพุ่มสักการะ (ไม่เกิน 6 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงอรทัย อุณศรี นางชื่นจิตร คงรุ่งเรือง CEO
      เด็กหญิงพลอยไพลิน สุนเทพ นางจำปา CEO
      เด็กหญิงนราทิพย์ คำนึง นางสาวปิยาภรณ์ คำนึง CEO
      เด็กหญิงกนิษฐา สายจันทร์ นางชื่นจิตร คงรุ่งเรือง CEO
      เด็กหญิงวิภาพร เนื้อทอง นางชื่นจิตร คงรุ่งเรือง CEO
4 โครงงานอาชีพ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงอัญชรินทร์ แข็งขัน นางกนกพรรณ ปักปิ่น CEO
      เด็กหญิงนงนุช โพธิวัฒน์ นางอมรา นามวงษ์ CEO
      เด็กหญิงรัตน์ชะนีกร หงษ์ทอง นางสาวดุษฎี ไชยรัตน์ CEO
5 การจัดสวนถาดแบบแห้ง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงภัทราพร นางชื่นจิตร คงรุ่งเรือง CEO
      เด็กหญิงบวรรัตน์ กุลวงค์ นางชื่นจิตร คงรุ่งเรือง CEO
      เด็กหญิงวริศรา สีหะวงษ์ นางจำปา อุทธามาตย์ CEO
6 การจัดสวนถาดแบบชื้น (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงชไมพร วิเศษพงษ์ นางตฏิยา แก้วภักดี CEO
      เด็กหญิงภุมรัตน์ เชียงกาขัน นางตฏิยา แก้วภักดี CEO
      เด็กชายชาญณรงค์ จำปี นางเสาวณีย์ นามวงษ์ CEO
7 ทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหยิงเกสรา แจ้งมณี นางเพียงเพ็ญ นามวงศ์ CEO
      เด็กหญิงสุภัสสร แก้วคำ นางสาวทิวา ชัยรัตน์ CEO
      เด็กหญิงพรสุวรรณ์ ไชยรัตน์ นางสาวมาลัย วิลัยเลิศ CEO
8 ทำอาหารคาวจานเดียว ประเภทข้าว และอาหารหวาน ขนมไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงสุทธิดา ดวงมาลา นางสาวทิวา ชัยรัตน์ CEO
      เด็กชายฉันทกร ไชยรัตน์ นางเพียงเพ็ญ นามวงศ์ CEO
      เด็กชายพีรพนธ์ อรรคจันทร์ นางสาวสุดารัตน์ แก้วเนตร CEO
9 การแกะสลักผลไม้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงวริศรา สีหะวงษ์ นางชื่นจิตร คงรุ่งเรือง CEO
      เด็กหญิงกนิษฐา สายจันทร์ นางจำปา อุทธามาตย์ CEO
      เด็กหญิงสุทธิดา สมนาค CEO
10 การแกะสลักผลไม้ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงกัญญาวีร์ กตะศิลา นางชื่นจิตร คงรุ่งเรือง CEO
      เด็กหญิงกัญญารัตน์ เนื้อทอง นางจำปา อุทธามาตย์ CEO
      เด็กหญิงณิภาพร สิทธิกุมาร CEO
11 หนังสือเล่มเล็ก(ทีม 3 คน) ชั้น ม. 1-3 พัฒนาผู้เรียน เด็กหญิงนันทิยา ทองตะคุ นางตฏิยา แก้วภักดี CEO
      เด็กหญิงพรศิกาญจน์ บุ้งทอง นายพิเชษฐ์ ศรีละพันธ์ CEO
      เด็กชายชินกร คำนึง นางเสาวณีย์ นามวงษ์ CEO
12 กิจกรรมสภานักเรียน (ทีม 7-10 คน) ชั้น ม.1-3 พัฒนาผู้เรียน เด็กหญิงมุกธิตา คำนึง CEO
      เด็กหญิงณัฐวดี ไล้ทอง CEO
      เด็กหญิงกัญญา ชัยรัตน์ CEO
      เด็กหญิงจันทิมา เนื้อทอง นางเพียงเพ็ญ นามวงศ์ CEO
      เด็กหญิงรัชนีกรณ์ หงษ์ทอง นางกนกพรรณ CEO
      เด็กชายชาญณรงค์ จำปี นางอมรา นามวงษ์ CEO
      เด็กหญิงวาสนา นนทะชัย นางทิวา CEO
      เด็กหญิงพรรณมณี แจ่มใส นางคำพูน จันทร์เติบ CEO
      เด็กหญิงธารารัตน์ หลวงหา CEO
      เด็กชายอาชานัย บุตรแผงชัย CEO
13 ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 พัฒนาผู้เรียน เด็กหญิงพรศิกาญณ์ บุ้งทอง CEO
      เด็กหญิงพรรณมณี แจ่มใส นางเพียงเพ็ญ นามวงศ์ CEO
      เด็กหญิงนันทิยา ทองตะคุ นางสาวรุ่งทิพย์ แก้วธรรมศร CEO
14 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กชายธนกร วิทศิริ นายพิเชษฐ์ ศรีละพันธ์ CEO
15 โครงงานคณิตศาสตร์ สร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงปาริชาติ บุตรศรี นางเพียงเพ็ญ นามวงศ์ CEO
      เด็กชายพีรพัฒน์ ผลาเลิศ นายพิเชษฐ์ ศรีละพันธ์ CEO
      เด็กชายปริชญา เขียวนิล CEO
16 โครงงานคณิตศาสตร์ บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กชายภานุพงษ์ ด้วงนาค นายพิเชษฐ์ ศรีละพันธ์ CEO
      เด็กหญิงบุญยานุช หงษ์ทอง นางเพียงเพ็ญ นามวงศ์ CEO
      เด็กหญิงสาวิกา บุญจิตร CEO
17 คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงณัฐนิชา รอบโลก นางจำปา อุทธามาตย์ CEO
18 คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงพรศิกาญจน์ บุ้งทอง นางตฏิยา แก้วภักดี CEO
19 เรียงร้อยถ้อยความ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย เด็กชายชาญณรงค์ จำปี นางตฏิยา แก้วภักดี CEO
20 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงนัฐพร ภูอาศัย นางจำปา CEO
21 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงกัญญารัตน์ เนื้อทอง นางตฏิยา แก้วภักดี CEO
22 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงอรอุมา เขียวนิล นางจำปา อุทธามาตย์ CEO
      เด็กหญิงบุษยมาศ เนื้อทอง นางเสาวณีย์ นามวงษ์ CEO
      เด็กหญิงดวงทอง โพธิวัฒน์ นางชื่นจิตร คงคงเรือง CEO
23 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงภูมิรัตน์ เชียงกาขัน นางตฏิยา แก้วภักดี CEO
      เด็กหญิงอมรรัตน์ เนื้อทอง นางบัวผา ทบนา CEO
      เด็กหญิงสุธาทิพย์ จำปี นางเสาวณีย์ นามวงษ์ CEO
24 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงเกสรา แจ้งมณี นางจำปา อุทธามาตย์ CEO
      เด็กหญิงวันสว่าง คำแท่ง นางชื่นจิตร คงคงเรือง CEO
25 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (8 บท)(ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย เด็กชายอาชานัย บุตรแผงชัย นางตฏิยา แก้วภักดี CEO
      เด็กหญิงคณิตตา ชาติมนตรี นางเสาวณีย์ นามวงษ์ CEO
26 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงจันทิมา เนื้อทอง นางตฏิยา แก้วภักดี CEO
27 ทำอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายปิ่นทอง เนื้อทอง นางเพียงเพ็ญ นามวงศ์ CEO
      เด็กชายวรเดช คณะพัฒ นางทิวา ชัยรัตน์ CEO
      เด็กชายนฤชา ชัยรัตน์ นางคำพูน จันทร์เติบ CEO
28 ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายณัฐพล แก้วคำ นางตฏิยา แก้วภักดี CEO
      เด็กชายชนะชล แสงสว่าง นางบัวผา ทบนา CEO
      เด็กชายณรงค์ชัย สายงาม นางคำพูน จันทร์เติบ CEO
29 ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายนพรัตน์ ละลุน นางชื่่นจิตร คงรุ่งเรือง CEO
      เด็กชายสรัศวิน อัครจันทร์ นางบัวผา ทบนา CEO
      เด็กชายวรเดช คณะพัฒ นางคำพูน จันทร์เติบ CEO
30 สวนถาดแบบชื้น (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายณัฐพล แก้วคำ นางตฏิยา แก้วภักดี CEO
      เด็กชายณรงค์ชัย สายงาม นางบัวผา CEO
      เด็กชายชนะชล แสงสว่าง นางคำพูน จันทร์เติบ CEO
31 สวนถาดแบบแห้ง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายวรเดช คณะพัฒ นางชื่่นจิตร คงรุ่งเรือง CEO
      เด็กชายสรัศวิน อัครจันทร์ นางบัวผา ทบนา CEO
      เด็กชายนพรัตน์ ละลุน นางคำพูน จันทร์เติบ CEO
32 การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายธีราพร ทองทิพที นางนางบัวผา ทบนา CEO
      เด็กชายสหชล แสงสว่าง นางคำพูน จันทร์เติบ CEO
33 การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายอภิศักดิ์ คงชู นางบัวผา ทบนา CEO
      เด็กชายวีรวัฒน์ คำนึง นางคำพูน จันทร์เติบ CEO
34 หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (บกพร่องทางการเรียนรู้) การศึกษาพิเศษ เด็กชายติมากรณ์ ทองเดือน นายพิเชษฐ์ ศรีละพันธ์ CEO
      เด็กชายนฤชา ชัยรัตน์ นางตฏิยา แก้วภักดี CEO
      เด็กชายยศพล ทองอินทร์ นางคำพูน จันทร์เติบ CEO
35 หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 (บกพร่องทางการเรียนรู้) การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงจันนิภาภรณ์ แก้วคำ นางตฏิยา แก้วภักดี CEO
      เด็กชายวัชรพล แสงสว่าง นางคำพูน จันทร์เติบ CEO
      เด็กชายฉันทพล เขียวนิล นางบัวผา ทบนา CEO
36 การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงบังอร นามโคตร นางชื่นจิตร คงคงเรือง CEO
37 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายฐิรวัฒน์ โงนเงิน นางคำพูน จันทร์เติบ CEO
38 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายอภิสิทธิ์ ไชยสุต นางคำพูน จันทร์เติบ CEO
39 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงจารุวรรณ แก้วคำ นางตฏิยา แก้วภักดี CEO
40 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงบังอร นามโคตร นางบัวผา ทบนา CEO
41 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายอาทิตย์ ชัยรัตน์ นางชื่่นจิตร คงรุ่งเรือง CEO
42 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง (ทีม 5-7 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงบังอร นามโคตร นางเสาวนีย์ นามวงษ์ CEO
      เด็กหญิงจิตดาภา อุณศรี นางตฏิยา แก้วภักดี CEO
      เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไชยรัตน์ นางชื่่นจิตร คงรุ่งเรือง CEO
      เด็กชายเมธวัน สมบูรณ์ นางบัวผา ทบนา CEO
      เด็กชายวุฒิพงษ์ คำนึง นางคำพูน จันทร์เติบ CEO
      เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คำแท่ง นางจำปา อุทธามาตย์ CEO
      เด็กชายฐิรวัฒน์ โงนเงิน นายพิเชษฐ ศรีละพันธ์ CEO
43 มารยาทงามอย่างไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายเมธวัน สมบูรณ์ นางบัวผา ทบนา CEO
      เด็กหญิงกัญญาณัฐ นางคำพูน จันทร์เติบ CEO
44 เครื่องร่อนแบบเดินตาม (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 นักบินน้อย เด็กชายฐิรวัฒน์ โงนเงิน นางเสาวณีย์ นามวงษ์ CEO
      เด็กชายจารุจินดา จันเทพ นางบัวผา ทบนา CEO
45 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ชั้น ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย เด็กชายธนกฤต คำแท่ง นางชื่นจิตร คงรุ่งเรือง CEO
      เด็กชายธนกฤต สมบูรณ์ นายมงคล อุทธามาตย์ CEO
      CEO
      CEO
46 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ชั้น ม.1-3 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย เด็กชายนันทพงศ์ นามโคตร นางอมรา นามวงษ์ CEO
      เด็กชายธนพล เนื้อทอง นางสาวรุ่งทิพย์ แก้วธรรมศร CEO
47 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ เด็กชายชาญณรงค์ จำปี นางอมรา นามวงษ์ CEO
      เด็กหญิงจันทิมา เนื้อทอง นางสาวรุ่งทิพย์ แก้วธรรมศร CEO
      เด็กหญิงกัญญา ชัยรัตน์ นางชื่นจิตร คงรุ่งเรือง CEO
48 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงพรทิพย์ จำปาทองคำ นางชื่นจิตร คงคงเรือง CEO
      เด็กหญิงวันสว่าง คำแท่ง นางสาวปิยาภรณ์ คำนึง CEO
      เด็กหญิงธิดาพร เนื้อทอง CEO
49 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงกัญญาวีย์ จันทะศิลา นางอมรา นามวงษ์ CEO
      เด็กชายกฤษณะ เนื้อทอง นางสาวรุ่งทิพย์ แก้วธรรมศร CEO
      เด็กหญิงณิภาภรณ์ นางชื่นจิตร คงรุ่งเรือง CEO
50 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ เด็กชายไววิทย์ คำโสดา นางชื่นจิตร คงคงเรือง CEO
      เด็กชายพันธวัช นามกรง นางจำปา อุทธามาตย์ CEO
      เด็กชายวีรภัทร ทานท่า นางสาวปิยาภรณ์ คำนึง CEO
51 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ เด็กชายณภัทร แสงแก้ว นางชื่นจิตร คงรุ่งเรือง CEO
      เด็กหญิงธัญญรัตน์ สาวาปี นางสาวปียาภรณ์ คำนึง CEO
      เด็กหญิงอารดา ทานุมา นางจำปา อุทธามาตย์ CEO
52 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงศศิธร ดาบุตรดี นางสาวรุ่งทิพย์ แก้วธรรมศร CEO
      เด็กหญิงคณิตตา ชาติมนตรี นางอมรา นามวงษ์ CEO
      เด็กหญิงอักษร ไชยสุต นางสาวดุษฎี ไชยรัตน์ CEO
53 ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 วิทยาศาสตร์ เด็กชายไววิทย์ จูมโสดา นางชื่นจิตร คงรุ่งเรือง CEO
      เด็กชายวีรภทร ทานท่า นางจำปา อุทธามาตย์ CEO
54 เดี่ยวโปงลาง (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 วัฒนธรรมอีสาน เด็กชายอาชาไน บุตรแผงชัย นายสถิต ไกรยา CEO
55 เดี่ยวโหวด (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 วัฒนธรรมอีสาน เด็กหญิงศศิธร ดาบุตรดี นายสถิต ไกรยา CEO
56 เดี่ยวพิณ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 วัฒนธรรมอีสาน เด็กหญิงคนิตตา ชาติมนตรี นายสถิต ไกรยา CEO
57 เดี่ยวแคน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 วัฒนธรรมอีสาน เด็กหญิงอักษร ไชยสุต นายสถิต ไกรยา CEO
58 ขิม 7 หย่อง (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงพรทิพย์ จำปาทองคำ นางชื่นจิตร คงรุ่งเรือง CEO
59 ขลุ่ยเพียงออ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงอารดา ทานุมา นางชื่นจิตร คงรุ่งเรือง CEO
60 ขับร้องเพลงไทย (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงธิดาทิพย์ บุตรแผงชัย นางชื่นจิตร คงรุ่งเรือง CEO
61 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงกัญญารัตน์ เนื้อทอง นางชื่นจิตร คงรุ่งเรือง CEO
62 ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายธีรภัทร ทองทิพที นางจำปา อุทธามาตย์ CEO
63 ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงธิดาเทพ แต่งตั้งรัมย์ นางจำปา อุทธามาตย์ CEO
64 ขับร้องเพลงสากล หญิง ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงคณิตตา ชาติมนตรี นางสาวมาลัย วิลัยเลิศ CEO
65 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายอาชานัย บุตรแผงชัย นางจำปา อุทธามาตย์ CEO
66 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงอมรรัตน์ เนื้อทอง นางจำปา อุทธามาตย์ CEO
67 ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ เด็กหญิงศิริวิมล ต้นวังหิน ว่าที่ร้อยตรีวุฒิศักดิ์ ผ่องใส CEO
68 ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายกฤษณ เนื้อทอง นายสถิต ไกรยา CEO
69 เขียนภาพไทยประเพณี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงเด็กหญิงนิภาพร สิทธิกุมาร นายสถิต ไกรยา CEO
70 เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงณัฐพร ชัยรัตน์ นายสถิต ไกรยา CEO
71 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงวันวิสา ไชฉิมพลี นายสถิต ไกรยา CEO
      เด็กหญิงปนัดดา คำทา นายสถิต ไกรยา CEO
72 วาดภาพลายเส้น Drawing (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายชูวิส นายสถิต ไกรยา CEO
73 ประติมากรรมนูนต่ำ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ เด็กชายสรัสวิน อัคจันทร์ นางเสาวณีย์ นามวงษ์ CEO
      เด็กชายกิตติภูมิ นางชื่นจิตร CEO
      เด็กหญิงไอยรา เจริญผล นางบัวผา ทบนา CEO
74 ประติมากรรมนูนสูง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ เด็กชายวีรภัทร ทานท่า นางชื่นจิตร คงรุ่งเรือง CEO
      เด็กชายไววิทย์ จูมโสดา นางจำปา อุทธามาตย์ CEO
      เด็กชายสันติภาพ จำปี นางเสาวณีย์ นามวงษ์ CEO
75 ประติมากรรมลอยตัว (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายสุวิทย์ ชูญาติ นางชื่นจิตร คงรุ่งเรือง CEO
      เด็กชายธีภบ เนื้อทอง นางจำปา อุทธามาตย์ CEO
      เด็กชายอภิศักดิ์ คงชู CEO
76 รำวงมาตรฐาน (ทีม 8-10 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ เด็กชายจีรศักดิ์ ถนอมเมือง นางเพียงเพ็ญ นามวงศ์ CEO
      เด็กชายนัฐวัฒน์ เผาสุข นางสาวมาลัย วิลัยเลิศ CEO
      เด็กชายอนันตสิทธิ์ โพธิวัฒน์ ว่าที่ร้อยตรี วุฒิศักดิ์ ผ่องใส CEO
      เด็กชายวสุพล บุญธง นางคำพูน จันทร์เติม CEO
      เด็กชายธนกฤต สมบูรณ์ นางละอองดาว นาคสิงห์ CEO
      เด็กหญิงสุทธิดา ดวงมาลา นางสุดารัตน์ แก้วเนตร CEO
      เด็กหญิงรจนา คำแท่ง นางสาวปิยาภรณ์ คำนึง CEO
      เด็กหญิงณัฐนิชา รอบโลก นายไพบูลย์ นามวงษ์ CEO
      เด็กหญิงบุญญานุช หงษ์ทอง CEO
      เด็กหญิงเฌอปรางค์ พงษ์พล CEO
77 รำวงมาตรฐาน (ทีม 8-10 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายกฤษณะ เนื้อทอง นางเพียงเพ็ญ นามวงศ์ CEO
      เด็กชายเกริกไกร ชัยรัตน์ นางกนกพรรณ ปักปิ่น CEO
      เด็กชายชิดชัย เนื้อทอง นางอมรา นามวงษ์ CEO
      เด็กชายชาญณรงค์ จำปี นางสาวทิวา ชัยรัตน์ CEO
      เด็กหญิงรัตน์ชะณีกร หงษ์ทอง นางสาวดุษฎี ชัยรัตน์ CEO
      เด็กหญิงวรรณวิสา ไชยฉิมพลี CEO
      เด็กหญิงคณิตตา ชาติมนตรี CEO
      เด็กหญิงปนัดดา คำทา CEO
      เด็กหญิงสุธาทิพย์ จำปี CEO
      เด็กชายชินกร คำนึง นางสาวรุ่งทิพย์ แก้วธรรมศร CEO
78 การแสดงตลก (ทีม 3-5 คน) ชั้น ป.1-ม.3 ศิลปะ เด็กหญิงโสรญา เขียวนิล นางชื่นจิตร คงรุ่งเรือง CEO
      เด็กหญิงศศิธร ดาบุตรดี นางจำปา อุทธามาตย์ CEO
      เด็กชายนพัทธ์ แสงแก้ว นายมงคล อุทธามาตย์ CEO
      เด็กหญิงเพ็ญนภา สัมพุทธ CEO
      เด็กชายสุทธิวัฒน์ เนื้อทอง CEO
79 ภาพยนตร์สั้น (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-6 สังคมศึกษาฯ เด็กชายอภิสิทธื์ ไชยสุต CEO
      เด็กชายภานุพงษ์ ด้วงนาค นางเพียงเพ็ญ นามวงศ์ CEO
      เด็กหญิงสาวิกา บุญจิต นางสาวสุดารัตน์ แก้วเนตร CEO
      เด็กหญิงบุญญานุช หงษ์ทอง ว่าที่ร้อยตรี วุฒิศักดิ์ ผ่องใส CEO
      เด็กหญิงขวัญจิรา เกิ่งภูเขียว นายพิเชษฐ์ ศรีละพันธ์ CEO
80 ภาพยนตร์สั้น (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กชายเจนณรงค์ ทลุมศิลป์ นางเพียงเพ็ญ นามวงศ์ CEO
      เด็กชายเมธา วิทศิริ นางกนกพรรณ ปักปิ่น CEO
      เด็กหญิงอัญชรินทร์ แข็งขัน นางสาวทิวา ชัยรัตน์ CEO
      เด็กหญิงนงนุช โพธิวัฒน์ นายพิเชษฐ์ ศรีละพันธ์ CEO
      เด็กชายกฤษฎา คำแท่ง CEO
81 มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กชายกฤษฏดิ์ คำแท่ง นางกนกพรรณ ปักปิ่น CEO
      เด็กหญิงธิดาเทพ แต่งตั้งรัมย์ CEO
82 เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงเชิญขวัญ แจ่มใส นางคำพูน CEO
      เด็กหญิงสิริวรรณ ยอดสง่า นางสาวมาลัย วิลัยเลิศ CEO
      เด็กหญิงชมพูนุท ทับขัม นางสาวสุดารัตน์ แก้วเนตร CEO
      เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชัยรัตน์ CEO
      เด็กหญิงอภัสสรา ชัยรัตน์ CEO
83 เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงวิชาดา แจ่มใส นางเพียงเพ็ญ นามวงศ์ CEO
      เด็กหญิงปวีณ์นุช มองบุญ นายพิเชษฐ์ ศรีละพันธ์ CEO
      เด็กหญิงขวัญชนก วรรณโคตร นางคำพูน จันทร์เติบ CEO
      เด็กหญิงปาริตา ปัญจรักษ์ CEO
      เด็กหญิงปาริชาติ บุตรศรี CEO
84 โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงวิภาวณี บุญถนัด นางเพียงเพ็ญ นามวงศ์ CEO
      เด็กหญิงรัตนภร ปทุม นางสาวมาลัย วิลัยเลิศ CEO
      เด็กหญิงไอยรา เจริญผล นางสาวสุดารัตน์ แก้วเนตร CEO
      เด็กหญิงรัชดาภรณ์ สันเทียะ CEO
      เด็กหญิงศรีวรรณ ยอดสง่า CEO
85 โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงรจนา คำแท่ง นางสาวสุดารัตน์ แก้วเนตร CEO
      เด็กหญิงขวัญจิรา เกิ้งภูเขียว CEO
      เด็กหญิงบุญญานุช หงษ์ทอง นางเพียงเพ็ญ นามวงศ์ CEO
      เด็กหญิงธิดาพร เนื้อทอง นางสาวทิวา ชัยรัตน์ CEO
      เด็กหญิงสาวิกา บุญจิต นางสาวมาลัย วิลัยเลิศ CEO
86 โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงรัตน์ชะนีกร หงษ์ทอง นายพิเชษฐ์ ศรีละพันธ์ CEO
      เด็กหญิงชไมพร วิเศษพงษ์ นางสาวดุษฎี ไชยรัตน์ CEO
      เด็กหญิงนงนุช โพธิวัฒน์ นางกนกพรรณ ปักปิ่น CEO
      เด็กหญิงอัญชรินทร์ แข่งขัน นางเพียงเพ็ญ นามวงศ์ CEO
      เด็กหญิงคณิตตา ชาติมนตรี นางสาวทิวา ชัยรัตน์ CEO
87 สวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ (ทีม 10 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงจันทิมา เนื้อทอง นายทองคำ พุฒพวง CEO
      เด็กหญิงกัญญา ชัยรัตน์ นางกนกพรรณ ปักปิ่น CEO
      เด็กหญิงพรรณมณี แจ่มใส นายไพบูลย์ นามวงษ์ CEO
      เด็กหญิงพรศิกาญณ์ บุ้งทอง นางสาวดุษฎี ไชยรัตน์ CEO
      เด็กหญิงสุธาทิพย์ จำปี CEO
      เด็กหญิงธารารัตน์ หลวงหา CEO
      เด็กหญิงวรรณวิสา ไชยฉิมพลี CEO
      เด็กหญิงปนัดดา คำทา CEO
      เด็กหญิงพิกุล ค่ำคูณ CEO
      เด็กหญิงธิดาเทพ แต่งตั้งรัมย์ CEO
88 แอโรบิก (ทีม 15 คน) ชั้น ป.1-6 สุขศึกษาฯ เด็กหญิงขวัญชนก วรรณโคตร นางเพียงเพ็ญ นามวงศ์ CEO
      เด็กหญิงปริชญา เขียวนิล นางเสาวณีย์ นามวงษ์ CEO
      เด็กหญิงปาริชาติ บุตรศรี นายพิเชษฐ์ ศรีละพันธ์ CEO
      เด็กหญิงธิดาทิพย์ บุตรแผงชัย นางตฏิยา แก้วภักดี CEO
      เด็กหญิงศศิรัตน์ ใจสัตย์ นางบัวผา ทบนา CEO
      เด็กหญิงเชิญขวัญ แจ่มใส CEO
      เด็กชายณภัทร แสงแก้ว CEO
      เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ประทุม CEO
      เด็กหญิงรัตมณี บุญถนัด CEO
      เด็กหญิงวิภาวนี บุญถนัด CEO
      เด็กหญิงปาริตา ปัญจรักษ์ CEO
      เด็กหญิงวริศรา สุดโท CEO
      เด็กหญิงจิตดาภา บุตรศรี CEO
      เด็กหญิงปวีร์นุช มองบุญ CEO
      เด็กหญิงวิชาดา แจ่มใส CEO
89 แอโรบิก (ทีม 15 คน) ชั้น ม.1-3 สุขศึกษาฯ เด็กหญิงจารุวรรณ แก้วคำ นายพิเชษฐ์ ศรีละพันธ์ CEO
      เด็กหญิงศุภาพร บุญสง่า CEO
      เด็กชายกฤษณะ เนื้อทอง CEO
      เด็กหญิงอักษร ไชยสุต CEO
      เด็กหญิงวิชาดา เนื้อทอง CEO
      เด็กหญิงธิดาเทพ แต่งตั้งรัมย์ CEO
      เด็กหญิงพิกุล ค่ำคูณ CEO
      เด็กหญิงภูมรัตน์ เชียงกาขัน CEO
      เด็กหญิงสกาวแก้ว อินกอง CEO
      เด็กหญิงคณิตตา ชาติมนตรี CEO
      เด็กหญิงจันนิภาภรณ์ แก้วคำ CEO
      เด็กชายเกริกไกร ชัยรัตน์ นางเพียงเพ็ญ นามวงศ์ CEO
      เด็กหญิงรัตน์ชะนีกร หงษ์ทอง นางบัวผา ทบนา CEO
      เด็กหญิงนงนุช โพธิวัฒน์ นางเสาวณีย์ นามวงษ์ CEO
      เด็กหญิงกัญญารัตน์ เนื้อทอง นางตฏิยา แก้วภักดี CEO