สรุปเหรียญนักเรียนตัวแทน CEO โรงเรียนบ้านโนนดู่ กลุ่มโรงเรียน วังหิน ๒
ที่ กิจกรรม (ช่วงชั้น) กลุ่มสาระชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน ตัวแทน
1 ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กชายลิขิต วิเศษสังข์ นางกนิษฐา ดวงศรี CEO
      เด็กชายอนุวัฒน์ ศิริอ่อน CEO
      เด็กชายอดิเทพ วิเศษสังข์ CEO
2 จักสานไม้ไผ่ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กชายนิรุต สมหมาย นางกนิษฐา ดวงศรี CEO
      เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีวิลาส นางสาวระรินทิพย์ จันทะเสน CEO
      เด็กหญิงนงค์ลักษณ์ คำรินทร์ CEO
3 ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ (ไม่เกิน 6 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กชายหนึ่งฤทัย สุวรรณสุข นางสุภาวดี บุญปราณีต CEO
      เด็กหญิงภัทรชรินทร์ บุญจันทร์ นางเนรมิตร วงษ์ปลั่ง CEO
      เด็กหญิงจิราวรรณ ชิงชม นางรุ่งรวิน เทียมกัน CEO
      เด็กหญิงณัฐธิดา รัตนศรีลา นางกนิษฐา ดวงศรี CEO
      เด็กหญิงบัณฑนา แก้วอุดร นางสุยากร จันทะสนธ์ CEO
      เด็กหญิงสุมิตา ปรือปรัง นางสาวระรินทิพย์ จันทะเสน CEO
4 การจัดสวนถาดแบบชื้น (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กชายจีระพงษ์ วิเศษสังข์ นางกนิษฐา ดวงศรี CEO
      เด็กชายสมบัติ ไชยพรม CEO
      เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีวิลาส CEO
5 การแกะสลักผลไม้ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงสุมิตรา ปรือปรัง นางเนรมิตร วงษ์ปลั่ง CEO
      เด็กหญิงสรัญญา แก้วศรี นางกนิษฐา ดวงศรี CEO
      เด็กหญิงนิอร เกติยะ นางรุ่งรวิน เทียมกัน CEO
6 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (ทีม 6 คน) ชั้น ป.1-3 พัฒนาผู้เรียน เด็กชายวีรวุฒิ บุษบา นายธนานุวัฒน์ สืบสิมมา CEO
      เด็กชายอนุวัตร อุรา นางบุษบา ตังตา CEO
      เด็กชายพงศกร บุญมาก นางสาวสุนีย์ จำนงค์ CEO
      เด็กชายศักดินนท์ อ่ำสูงเนิน นางสุดาภรณ์ สุปัตติ CEO
      เด็กหญิงปัทมาพร แซ่ลี้ นางจิตภินันท์ พลยศกุลพงศ์ CEO
      เด็กหญิงกฤติยา แก้วหลอย นางอภิญญา ตามสีวัน CEO
7 หนังสือเล่มเล็ก(ทีม 3 คน) ชั้น ม. 1-3 พัฒนาผู้เรียน เด็กชายจีระพงษ์ วิเศษสังข์ นางกนิษฐา ดวงศรี CEO
      เด็กชายสมบัติ ไชยพรม นางสาวระรินทิพย์ จันทะเสน CEO
      เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีวิลาส CEO
8 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) (ทีมไม่เกิน 5 คน) ชั้น ม.1-3 พัฒนาผู้เรียน เด็กชายสมบัติ ไชยพรม นางกนิษฐา ดวงศรี CEO
      เด็กหญิงรุจิรา ประดับมุข นางรุ่งรวิน เที่ยมกัน CEO
      เด็กหญิงอรทัย คำตา นางสุภาวดี บุญปราณีต CEO
      เด็กหญิงสุพรรษา ผกาทอง นางเนรมิตร วงษ์ปลั่ง CEO
      เด็กหญิงวรรณวิสา บุญช่วย นายภูชนะ อ้อมแก้ว CEO
9 ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 พัฒนาผู้เรียน เด็กหญิงณัฐพร ลัทธิวาจา นางรุ่งรวิน เที่ยมกัน CEO
      เด็กหญิงรุจิรา ประดับมุข นางกนิษฐา ดวงศรี CEO
      เด็กหญิงอรทัย คำตา CEO
10 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กชายหนึ่งฤทัย สุวรรณสุข นางรุ่งรวิน เทียมกัน CEO
11 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กชายกฤษณกรณ์ แซ่ลี้ นางบุษบา ตังตา CEO
      เด็กชายอิทธิชัย พรมชาติ นางอัญวีณ์ วิศิษฐ์กุลวิช CEO
12 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงสุกัญญา บุญส่ง นางรุ่งรวิน เทียมกัน CEO
      เด็กหญิงนริศรา แก้วอุดร นางบุษบา ตังตา CEO
13 คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กชายเจษฎาพร เสาเวียง นางบุษบา ตังตา CEO
14 คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กชายจีระพงษ์ วิเศษสังข์ นางรุ่งรวิน เทียมกัน CEO
15 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 คอมพิวเตอร์ เด็กชายสิระ เอี่ยมสะอาด นายภูชนะ CEO
      เด็กชายพีระพัฒน์ อ้อมแก้ว CEO
16 การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ E-book (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงชุติมา พรมสารี นายกรกฎ ประเสริฐสังข์ CEO
      เด็กหญิงชนม์นิภา มิสโรจน์ นายกรกฎ ประเสริฐสังข์ CEO
17 การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ E-book (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ เด็กชาย จักรภัทร จำนงค์ นายภูชนะ อ้อมแก้ว CEO
      เด็กชายจีรศักดิ์ สมหมาย CEO
18 การปั้นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ปฐมวัย เด็กชายคมชาญ เอี่ยมสะอาด นางอรุณศรี บุรณะ CEO
      เด็กหญิงสุทธิดา วงษ์สา นางเนตรนภา วงศ์บาตร CEO
      เด็กหญิงอมลวัญ อุรา นางสาวพรรณพัตร จันอักษร CEO
19 คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงอรทัย คำตา นางกนิษฐา ดวงศรี CEO
20 เรียงร้อยถ้อยความ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงอรทัย คำตา นางกนิษฐา ดวงศรี CEO
21 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงสุพัตรา พรมชาติ นางบุษบา ตังตา CEO
22 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงพัชรี ดวนใหญ่ นางสาวจริญญา หาริชัย CEO
23 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงสุพรรษา ผกาทอง นางสาวระรินทิพย์ จันทะเสน CEO
24 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย เด็กชายสิระ เอี่ยมสะอาด นางบุษบา ตังตา CEO
      เด็กหญิงศิริลักษณ์ แก้วอุดร CEO
      เด็กหญิงพนิตพร ดวนใหญ่ CEO
25 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงชนม์นิภา มิสโรจน์ นางวนิดา ศรีสง่า CEO
      เด็กหญิงกรวิภา ก้อนทอง นางสาวจริญญา หาริชัย CEO
      เด็กหญิงจริยาพร โถเรศ CEO
26 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงรุจิรา ประดับมุข นางกนิษฐา ดวงศรี CEO
      เด็กหญิงอรทัย คำตา นางสาวระรินทิพย์ จันทะเสน CEO
      เด็กหญิงนงค์ลักษณ์ คำรินทร์ CEO
27 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงณัฐลิดา พรมชาติ นางวนิดา ศรีสง่า CEO
      เด็กหญิงยุพาพร สีชมพู นางสาวจริญญา หาริชัย CEO
28 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (8 บท)(ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงรุจิรา ประดับมุข นางกนิษฐา ดวงศรี CEO
      เด็กหญิงอรทัย คำตา นางสาวระรินทิพย์ จันทะเสน CEO
29 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงอรทัย คำตา นางกนิษฐา ดวงศรี CEO
30 ประดิษฐ์งานใบตอง บายสีปากชาม (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงน้ำฝน ทับพุดซา นางสุดาภรณ์ สุปัตติ CEO
      เด็กชายปุญญาวี กิ่งเกษ นางอัญวีณ์ วิศิษฐ์กุลวิช CEO
      เด็กชายจิรายุ พรมชาติ นางบุษบา ตังตา CEO
31 ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายธงชัย วิเศษสังข์ นางอภิญญา ตามสีวัน CEO
      เด็กชายธีระเดช แสงสุริยะ นางอัญวีณ์ วิศิษฐ์กุลวิช CEO
      เด็กชายภาคภูมิ แก้วพิลา CEO
32 ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายณัฐสิทธิ์ ทิพย์กระโทก นางสุดาภรณ์ สุปัตติ CEO
      เด็กชายอภิรักษ์ แสนทวีสุข นางอัญวีณ์ วิศิษฐ์กุลวิช CEO
      เด็กชายอนุชัย โพธ์คำ นางบุษบา ตังตา CEO
33 สวนถาดแบบชื้น (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายสุทธิศักดิ์ สมหมาย นางอัญวีณ์ วิศิษฐ์กุลวิช CEO
      เด็กชายยุทธนา มะโน นางวนิดา ศรีสง่า CEO
      เด็กชายกฤตพจน์ นึกหมาย CEO
34 สวนถาดแบบแห้ง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายธงชัย วิเศษสังข์ นางอัญวีณ์ วิศิษฐ์กุลวิช CEO
      เด็กชายภาคภูมิ แก้วพิลา นางวนิดา ศรีสง่า CEO
      เด็กชายธีรเดช แสงสุริยะ CEO
35 หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (บกพร่องทางการเรียนรู้) การศึกษาพิเศษ เด็กชายธีรเดช แสงสุริยะ นางอัญวีณ์ วิศิษฐ์กุลวิช CEO
      เด็กชายถิระพงษ์ หงษ์สระคู นางวนิดา ศรีสง่า CEO
      เด็กชายธงชัย วิเศษสังข์ CEO
36 หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 (บกพร่องทางการเรียนรู้) การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงบุษยา ทับพุทรา นางอัญวีณ์ วิศิษฐ์กุลวิช CEO
      เด็กหญิงสุภาพร เกติยะ นางสุยากร จันทะสนธ์ CEO
      เด็กหญิงสุรารัตน์ กิ่งทวยหาญ CEO
37 การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกายฯ การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงน้ำเย็น ศิริมานพ นางอภิญญา ตามสีวัน CEO
38 การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายชัยยันต์ พุดทา นางอัญวีณ์ วิศิษฐ์กุลวิช CEO
39 การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายพงศ์เทพ สวัสดี นางกนิษฐา ดวงศรี CEO
40 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกายฯ การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงน้ำเย็น ศิริมานพ นางอภิญญา ตามสีวัน CEO
41 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายธงชัย วิเศษสังข์ นางวนิดา ศรีสง่า CEO
42 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกาย การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงน้ำเย็น ศิริมานพ นางสาวสุนีย์ จำนงค์ CEO
43 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายกฤตพจน์ นึกหมาย นางอัญวีณ์ วิศิษฐ์กุลวิช CEO
44 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ ใสกระจ่าง นางรุ่งรวิน เทียมกัน CEO
45 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายธีรเดช แสงสุริยะ นางวนิดา ศรีสง่า CEO
46 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายจิรศักดิ์ ใสกระจ่าง นางรุ่งรวิน เทียมกัน CEO
47 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง (ทีม 5-7 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายกฤตพจน์ นึกหมาย นางสาวพรรณพัตร จันอักษร CEO
      เด็กชายอานนท์ ศรีสุข นางสาวจริญญา หาริชัย CEO
      เด็กชายชัยยันต์ พุดทา นางอัญวีณ์ วิศิษกุลวิช CEO
      เด็กชายถิระพงษ์ หงส์สระคู นางวนิดา ศรีสง่า CEO
      เด็กชายธงชัย วิเศษสังข์ นางสาวสุนีย์ จำนงค์ CEO
      เด็กชายธีรเดช แสงสุริยะ CEO
      เด็กชายภาคภูมิ แก้วพิลา CEO
48 มารยาทงามอย่างไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงชลธิชา แก้วอุดร นางอัญวีณ์ วิศิษฐ์กุลวิช CEO
      เด็กชายศุภวิชญ์ กิ่งทวยหาญ นางอภิญญา ตามสีวัน CEO
49 เครื่องร่อนแบบเดินตาม (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 นักบินน้อย เด็กชายอนุชัย โพธิ์คำ นายฐานันดร อินทร์คำ CEO
      เด็กชายเจษฎา สอนศิริ นายสมประสงค์ สมศิริ CEO
50 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ชั้น ป.4-ป.6 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย เด็กชายทินภัทร งามละม้าย นายฐานันดร อินทร์คำ CEO
      เด็กชายชัยยันต์ พุดทา นายสมประสงค์ สมศิริ CEO
51 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ชั้น ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย เด็กชายปฏิภาณ บุญหนัก นายฐานันดร อินทร์คำ CEO
      เด็กชายคมกิด วิลัยเลิศ นายสมประสงค์ สมศิริ CEO
52 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ชั้น ม.1-3 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย เด็กชายจักรภัทร จำนงค์ นางเนรมิตร วงษ์ปลั่ง CEO
      เด็กชายก้องนภา พุดทา นายภูชนะ อ้อมแก้ว CEO
53 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ชั้น ม.1-3 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย เด็กชายธีรภัทร สมหมาย นางเนรมิตร วงษ์ปลั่ง CEO
      เด็กชายณัฐรพล ใสกระจ่าง นายภูชนะ อ้อมแก้ว CEO
54 เดี่ยวโปงลาง (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 วัฒนธรรมอีสาน เด็กหญิงพรฐิตา แสงทอง นางสาวระรินทิพย์ จันทะเสน CEO
55 เดี่ยวแคน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 วัฒนธรรมอีสาน เด็กชายอดิเทพ วิเศษสังข์ นายณัฐพงษ์ ชมภูวงค์ CEO
56 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายกิกติศักดิ์ บุญหนัก นายณัฐพงษ์ ชมภูวงศ์ CEO
57 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงนงค์ลักษณ์ คำรินทร์ นางสาวระรินทิพย์ จันทะเสน CEO
58 ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายสมบัติ ไชยพรม นางรุ่งรวิน เทียมกัน CEO
59 ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงวราพรรณ ไฝไชยภูมิ นางรุ่งรวิน เทียมกัน CEO
60 ขับร้องเพลงสากล ชาย ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กชายพุฒิชัย บุญประจง นางสุยากร จันทะสนธ์ CEO
61 ขับร้องเพลงสากล หญิง ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงวนิดา แดงเดช นางสุยากร จันทะสนธ์ CEO
62 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงวรรณวิสา บุญช่วย นางสาวระรินทิพย์ จันทะเสน CEO
63 ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ เด็กหญิงทิพธัญญา อ้อมแก้ว นางบุษบา ตังตา CEO
64 ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงสุมิตรา ปรือปรัง นางเนรมิตร วงษ์ปลั่ง CEO
65 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ เด็กชายพุฒิชัย บุญประจง นางอัญวีณ์ วิศิษฐ์กุลวิช CEO
66 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงณัฐธิดา รัตนศรีลา นางเนรมิตร วงษ์ปลั่ง CEO
67 เขียนภาพไทยประเพณี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงสรัญญา แก้วศรี นางเนรมิตร วงษ์ปลั่ง CEO
68 เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงรัศมี บุญส่ง นางเนรมิตร วงษ์ปลั่ง CEO
69 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ เด็กหญิงวรรณประภา เฉลิม นางสาวสุนีย์ จำนงค์ CEO
      เด็กหญิงคริษฐา เเสงทอง นางสาวสุนีย์ จำนงค์ CEO
70 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงจิราวรรณ ชิงชม นางเนรมิตร วงษ์ปลั่ง CEO
      เด็กหญิงภัทรชรินทร์ บุญจันทร์ CEO
71 วาดภาพลายเส้น Drawing (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงนิอร เกติยะ นางเนรมิตร วงษ์ปลั่ง CEO
72 ประติมากรรมนูนต่ำ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ เด็กชายพีรพัฒน์ อ้อมแก้ว นางจิตภินันท์ พลยศกุลพงศ์ CEO
      เด็กชายจิรพงษ์ สมหมาย นางเนรมิตร วงษ์ปลั่ง CEO
      เด็กชายอภิศักดิ์ แสนทวีสุข CEO
73 ประติมากรรมนูนสูง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ เด็กชายคมกิด วิลัยเลิศ นางเนรมิตร วงษ์ปลั่ง CEO
      เด็กชายเจษฎาพร เสาเวียง นายวรเดช ทะรา CEO
      เด็กชายทินภัทร งามละม้าย CEO
74 ประติมากรรมลอยตัว (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายกิติศักดิ์ บุญหนัก นางเนรมิตร วงษ์ปลั่ง CEO
      เด็กชายพงศธร วิลัยเลิศ CEO
      เด็กชายถรภัทร ไชยเทพ CEO
75 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (ทีมไม่เกิน 16 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายณัฐพงศ์ พรมชาติ นางสุภาวดี บุญปราณีต CEO
      เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีวิลาส นางรุ่งรวิน เทียมกัน CEO
      เด็กหญิงวราพรรณ ไฝชัยภูมิ นางเนรมิตร วงษ์ปลั่ง CEO
      เด็กชายอมรเทพ ศิริมานพ นางกนิษฐา ดวงศรี CEO
      เด็กชายสมบัติ ไชยพรม นางสุยากรณ์ จันทะสนธ์ CEO
      เด็กหญิงสุพรรษา ไกรสุข นายภูชนะ อ้อมแก้ว CEO
      เด็กชายธงชัย วันนา นางสาวพรรณพัตร จันอักษร CEO
      เด็กหญิงกานต์ธิดา รันตศรีลา นางสาวระรินทิพย์ จันทะเสน CEO
      เด็กหญิงขวัญดาว ไชยจำ นางสาวจริญญา หาริชัย CEO
      เด็กหญิงชลธิชา บุญลือ นายฐานันดร อินทร์คำ CEO
      เด็กหญิงสุรารัตน์ กิ่งทวยหาญ นายณัฐพงษ์ ชมภูวงค์ CEO
      เด็กหญิงสุภาภรณ์ เกติยะ นายสมประสงค์ สมศิริ CEO
      เด็กหญิงณัฐพร ลัทธิวาจา CEO
      เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญส่ง CEO
      เด็กหญิงสุพรรษา ผกาทอง CEO
      เด็กหญิงพรฐิตา แสงทอง CEO
76 การแสดงตลก (ทีม 3-5 คน) ชั้น ป.1-ม.3 ศิลปะ เด็กหญิงนงค์ลักษณ์ คำรินทร์ นางกนิษฐา ดวงศรี CEO
      เด็กหญิงวรรณวิสา บุญช่วย นางสาวระรินทิพย์ จันทะเสน CEO
      เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีวิลาส CEO
      เด็กหญิงสาวิตรี ปัจเวก CEO
      เด็กหญิงรัศมี บุญสูง CEO
77 มายากล (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-ม.3 ศิลปะ เด็กชายลิขิต วิเศษสังข์ นางกนิษฐา ดวงศรี CEO
      เด็กชายนที แก้วอุดร นางระรินทิพย์ จันทะเสน CEO
78 มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กชายศุภสัณฑ์ พรมชาติ นางอภิญญา ตามสีวัน CEO
      เด็กหญิงนภัสนันท์ ประจุลลา นายสมประสงค์ สมศิริ CEO
79 มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กชายหนึ่งฤทัย สุวรรณสุข นางสุภาวดี บุญปราณีต CEO
      เด็กหญิงวนิดา แดงเดช CEO
80 โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงสโรชา สิงห์คำ นางอภิญญา ตามสีวัน CEO
      เด็กหญิงชมพูนุช พรมชาติ นายสมประสงค์ สมศิริ CEO
      เด็กหญิงทรรศนีย์ อาจสาลี CEO
      เด็กหญิงเกวลิน นึกหมาย CEO
      เด็กหญิงภัทรวดี ไกรสุข CEO
81 โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงนริศรา แก้วอุดร CEO
      เด็กหญิงรุจิรา ประดับมุข CEO
      เด็กชายสราวุธ พรมชาติ นางสุภาวดี บุญปราณีต CEO
      เด็กหญิงสุพรรษา ไกรสุข นายณัฐพงษ์ ชมภูวงศ์ CEO
      เด็กหญิงกานต์ธิดา รัตนศรีลา CEO
82 เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงจิรภิญญา ศิริมานพ นางอภิญญา ตามสีวัน CEO
83 เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ เด็กชายพุฒิชัย บุญประจง นางบุษบา ตังตา CEO
84 เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงรุจิรา ประดับมุข นางสุภาวดี บุญปราณีต CEO
85 สวดมนต์บาลีแปลไทย (ทีม 10 คน) ชั้น ป.1-ม.3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงขวัญดาว ไชยจำ CEO
      เด็กชายธงชัย วันนา CEO
      เด็กชายพงษ์เทพ สวัสดี CEO
      เด็กชายณัฐพงศ์ พรมชาติ CEO
      ร ยดรงยกร‹ยญร”ยงรŠร˜ยพรƒรƒร‰ร’ ยนร’ยงรŠร˜ร€ร’ร‡ยดร• CEO
      เด็กหญิงนงค์ลักษณ์ คำรินทร์ นางรุ่งรวิน เทียมกัน CEO
      เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีวิลาศ นางเนรมิตร วงษ์ปลั่ง CEO
      เด็กหญิงชลธิชา บุญลือ นายณัฐพงษ์ ชมภูวงค์ CEO
      เด็กหญิงกานต์ธิดา รันตศรีลา CEO
      เด็กหญิงสุพรรษา ไกรสุข CEO
86 แอโรบิก (ทีม 15 คน) ชั้น ป.1-6 สุขศึกษาฯ เด็กหญิงสุชาวดี สว่างภพ นายณัฐพงษ์ ชมภูพงษ์ CEO
      เด็กชายพลกฤต ดวนใหญ่ CEO
      เด็กชายอัมริน วิลัยเลิศ CEO
      เด็กหญิงคริษฐา แสงทอง CEO
      เด็กหญิงจิราวรรณ ศรีมาบุตร CEO
      เด็กหญิงปนัดดา ปรือปรัง CEO
      เด็กชายณัฐวุฒิ สวัสดี CEO
      เด็กหญิงวรรณประภา เฉลิม CEO
      เด็กหญิงนฤมล พรมชาติ CEO
      เด็กหญิงพรทิพา สมหมาย CEO
      เด็กหญิงทิฑัมพร พรมงาม CEO
      เด็กหญิงชนิกานต์ พุดทา CEO
      เด็กหญิงกัญญาภัทร เพ็ชรคล้าย นางสาวพรรณพัตร จันอักษร CEO
      เด็กหญิงกิตติยาพร คงคำ นางสาวจริญญา หาริชัย CEO
      เด็กหญิงศศิภา บุญส่ง นายสมประสงค์ สมศิริ CEO
87 แอโรบิก (ทีม 15 คน) ชั้น ม.1-3 สุขศึกษาฯ ร ยดรงยกร‹ยญร”ยงรŠร˜ยพรƒรƒร‰ร’ ยนร’ยงรŠร˜ร€ร’ร‡ยดร• CEO
      เด็กชายณัฐพงษ์ พรมชาติ นางรุ่งรวิน เทียมกัน CEO
      เด็กชายธงชัย วันนา นางเนรมิตร วงษ์ปลั่ง CEO
      เด็กหญิงกานต์ธิดา รันตศรีลา นางกนิษฐา ดวงศรี CEO
      เด็กหญิงขวัญดาว ไชยจำ นายภูชนะ อ้อมแก้ว CEO
      เด็กหญิงชลธิชา บุญลือ นางสุยากรณ์ จันทะสนธ์ CEO
      เด็กหญิงสุรารัตน์ กิ่งทวยหาญ นางสาวจริญญา หาริชัย CEO
      เด็กชายสราวุธ พรมชาติ นางสาวพรรณพัตร จันอักษร CEO
      เด็กหญิงสุภาภรณ์ เกติยะ นางสาวระรินทิพย์ จันทะเสน CEO
      เด็กหญิงณัฐพร ลัทธิวาจา นายณัฐพงษ์ ชมภูวงค์ CEO
      เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญส่ง นายฐานันดร อินทร์คำ CEO
      เด็กชายอมรเทพ ศิริมานพ นายสมประสงค์ สมศิริ CEO
      เด็กชายหนึ่งฤทัย สุวรรณสุข นายวรเดช ทะรา CEO
      เด็กหญิงสุพรรษา ผกาทอง CEO
      เด็กหญิงวราพรรณ ไฝชัยภูมิ CEO
88 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 สุขศึกษาฯ เด็กหญิงศรัญญา แก้วศรี นายภูชนะ อ้อมแก้ว CEO
      เด็กชายจีรศักดิ์ สมหมาย นายวรเดช ทะรา CEO