สรุปเหรียญนักเรียนตัวแทน CEO โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) กลุ่มโรงเรียน บูรพาโนนคูณ
ที่ กิจกรรม (ช่วงชั้น) กลุ่มสาระชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน ตัวแทน
1 ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ (ไม่เกิน 6 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงนิยดา พงษ์พันธ์ นางสาวตติยาพร ปรีเปรม CEO
      เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีประดับ CEO
      เด็กหญิงสุภาพร บัวรินทร์ นางวรินทร พิมพ์พันธุ์ CEO
      เด็กหญิงวิยะดา สายสิม CEO
      เด็กหญิงสวนันท์ พรมบุญ นางสาวญาณพันฒ์ ปรัสพันธ์ CEO
      เด็กหญิงดารารัตน์ อุ่นอ่อน CEO
2 โครงงานอาชีพ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงสุมณี ลาธุลี นางดอกแก้ว แก่นพิทักษ์ CEO
      เด็กหญิงอิศริยา สารภาพ นางสาวยุพิน สายสิม CEO
      เด็กหญิงบัวชมพู ช่องวารินทร์ นางสาวธัญลักษณ์ สีแสด CEO
3 โครงงานอาชีพ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ กุลบุตรดี นางดอกแก้ว แก่นพิทักษ์ CEO
      เด็กหญิงขนิษฐา วิชาชัย นางสาวยุพิน สายสิม CEO
      เด็กหญิงกานธิรา นายอภินันท์ อังคโส CEO
4 การจัดสวนถาดแบบแห้ง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงโยสิตา สีเลือด นายมารวย สาวิสิทธิ์ CEO
      เด็กหญิงณัฐธิชา อุ่นอ่อน นายเพชรมณี สิงห์แจ่ม CEO
      เด็กหญิงปภาวรินทร์ จันทง นายเพชรมณี สิงห์แจ่ม CEO
5 การจัดสวนถาดแบบชื้น (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กชายรัชชานนท์ ขันเงิน นายเพชรมณี สิงห์แจ่ม CEO
      เด็กชายพงษ์เพชร สะอาด นายเพชรมณี สิงห์แจ่ม CEO
      เด็กชายธรรยาธร บุญสูง นางวรินทร พิมพ์พันธุ์ CEO
6 ทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงวิยะดา สายสิม นางกาญจนา รบกล้า CEO
      เด็กหญิงสุภาพร บัวรินทร์ CEO
      เด็กหญิงรัตนาพร โสดา CEO
7 ทำอาหารคาวจานเดียว ประเภทข้าว และอาหารหวาน ขนมไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงพรณิชา ทำทวี นางกาญจนา รบกล้า CEO
      เด็กหญิงชลธิชา ดาวไสย์ นางวรินทร พิมพ์พันธุ์ CEO
      เด็กหญิงนลินนิพา แสงเนตร CEO
8 การแกะสลักผลไม้ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงพรสวรรค์ อินอร่าม นางวรินทร พิมพ์พันธู์ CEO
      เด็กหญิงทิพวัลย์ สะอาด นางพรพิมล แก้ววิเศษ CEO
      เด็กหญิงเบ็ญจมภรณ์ สิงห์เสน นางวรินทร. พิมพ์พันธุ์ CEO
9 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (ทีม 6 คน) ชั้น ป.1-3 พัฒนาผู้เรียน เด็กชายวีรพัทร์ บุญประเคน นายศุภชัย พิมทะปะทัง CEO
      เด็กชายชุติพันธ์ สุขอินทร์ นายสมพงษ์ แสงเนตร CEO
      เด็กชายอุตะมะ พุ่มพันธ์ นายสมพงษ์ แสงเนตร CEO
      เด็กชายภาษิต กุลบุตรดี นายสมพงษ์ แสงเนตร CEO
      เด็กชายณัฐชา เนียมพันธ์ นายศุภชัย พิมทะปะทัง CEO
      เด็กชายสุดที่รัก บุญรินทร์ นายศุภชัย พิมทะปะทัง CEO
10 การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย (ทีม 6 คน) ชั้น ป.4-6 พัฒนาผู้เรียน เด็กชายขจรยศ พรานพรหม นายสมพงษ์ แสงเนตร CEO
      เด็กชายพีระภาส พรานพรหม นายอภินันท์ อังคะโส CEO
      เด็กชายกิตติชัย คำศรีสุข นายเทอดศักดิ์ ขุขันธิน CEO
      เด็กชายสุชน สุขอินทร์ CEO
      เด็กชายวัชรินทร์ นารี CEO
      เด็กชายธนากร สิงห์เสน CEO
11 หนังสือเล่มเล็ก(ทีม 3 คน) ชั้น ม. 1-3 พัฒนาผู้เรียน เด็กหญิงปุณยนุช บุญสูง นางอารีภัทร ศรีใส CEO
      เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ กุลบุดดี นางพรพิมล แก้ววิเศษ CEO
      เด็กหญิงกิติยา ลีสี นางอารีภัทร ศรีใส CEO
12 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) (ทีมไม่เกิน 5 คน) ชั้น ม.1-3 พัฒนาผู้เรียน เด็กหญิงปราณี พละศักดิ์ นางอารีภัทร ศรีใส CEO
      เด็กหญิงสุวนันท์ พรมบุญ นางพรพิมล แก้ววิเศษ CEO
      เด็กชายนครินทร์ มีแววแสง CEO
      เด็กหญิงปุณยนุช บุญสูง CEO
      เด็กชายภาคภูมิ ปวงขุนทด CEO
13 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กชายวิรัลพัชร พิมพ์ศร นายมารวย สาวิสิทธิ์ CEO
14 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงกิติยา ลีสี นายอดิศักดิ์ บุญสาลี CEO
15 โครงงานคณิตศาสตร์ สร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงจิดาภา ใจแจ้ง นายอดิศักดิ์ บุญสาลี CEO
      เด็กหญิงนริศรา สุมล นายอดิศักดิ์ บุญสาลี CEO
      เด็กหญิงณัฐกานต์ สายเสน นางสาวธัญลักษณ์ สีแสด CEO
16 โครงงานคณิตศาสตร์ สร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กชายบัญญวัต พัดทาบ นายอดิศักดิ์ บุญสาลี CEO
      เด็กหญิงวรรณภา ชัยชนะ นายอดิศักดิ์ บุญสาลี CEO
17 โครงงานคณิตศาสตร์ บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กชายสุชน สุขอินทร์ นายอดิศักดิ์ บุญสาลี CEO
      เด็กชายพีรภาส พรานพรม นายอดิศักดิ์ บุญสาลี CEO
      เด็กชายวัชรินทร์ นารี นางสาวธัญลักษณ์ สีแสด CEO
18 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงรัตษมา หงษ์ทอง นายอดิศักดิ์ บุญสาลี CEO
      เด็กหญิงโยษิตา สีเลือด นายอดิศักดิ์ บุญสาลี CEO
19 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงปรานี พละศักดิ์ นายอดิศักดิ์ บุญสาลี CEO
      เด็กชายเฉลิมวงศ์ ทองเนตร นายอดิศักดิ์ บุญสาลี CEO
20 คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กชายพันธวัธน์ จ่างแสง นายอดิศักดิ์ บุญสาลี CEO
21 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงกอแก้ว สะอาด นางสาวจุฬลัมภา พลูไธสง CEO
      เด็กหญิงอาริสา สุรเสน นางสาววนิดา แก้วคำสอน CEO
22 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ นายเจ็ดตะวัน ชุ่มจิตร นางฎาพร ขุขันธิน CEO
      เด็กชายชลธี สีดา นายจิรวัฒน์ แก่นพิทักษ์ CEO
23 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงนลินนิภา แสงเนตร นายเทอดศักดิ์ ขุขันธิน CEO
      เด็กหญิงฐิตาพร ยิ่งยง นายจิรวัฒน์ แก่นพิทักษ์ CEO
24 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ นายเจ็ดตะวัน ชุ่มจิตร นายเทอดศักดิ์ ขุขันธิน CEO
      เด็กชายชลธี สีดา นายจิรวัฒน์ แก่นพิทักษ์ CEO
25 การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ E-book (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงสุกัญญา บุญริน นางฎาพร ขุขันธิน CEO
      เด็กหญิงนลินนิภา แสงเนตร นางสาวจุฬลัมภา พลูไธสง CEO
26 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงนลินนิภา แสงเนตร นางฎาพร ขุขันธิน CEO
      เด็กหญิงฐิตาพร ยิ่งยง นางสาววนิดา แก้วคำสอน CEO
27 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ นายเจ็ดตะวัน ชุ่มจิตร นายจิรวัฒน์ แก่นพิทักษ์ CEO
      นางสาวกันธิชา ป้องพา นางสาวจุฬลัมภา พลูไธสง CEO
      นางสาวอาทิติยา ศรีเทา นางสาววนิดา เสนคำสอน CEO
28 การปั้นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ปฐมวัย เด็กหญิงอธินันท์ วิชาชัย นางสาวญาณพัฒน์ ปรัสพันธ์ CEO
      เด็กชายธีระภัทร แก้วสง่า CEO
      เด็กหญิงอุคริสา จันทง นางสาวอมรรัตน์ บุญเสนอ CEO
29 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ (ทีม 3 คน) ปฐมวัย เด็กชายพร้อมบุญ โทวาท นางสาวญาณพัฒน์ ปรัสพันธ์ CEO
      เด็กหญิงปพิชญา มุมทอง นางสาวอมรรัตน์ บุญเสนอ CEO
      เด็กหญิงกวินธิดา ไชยคุณ CEO
30 พูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ต่างประเทศ เด็กหญิงชุติมา พละขัน นายจิรวัฒน์ แก่นพิทักษ์ CEO
31 พูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ต่างประเทศ เด็กชายชลธี สีดา นายเทอดศักดิ์ ขุขันธิน CEO
32 พูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ต่างประเทศ เด็กหญิงวรรณภา ชัยชนะ นางสาวจิราพรรณ สีแสด CEO
33 การพูดเพื่ออาชีพ ภาษาจีน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ต่างประเทศ เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ กุลบุตรดี นายจิรวัฒน์ แก่นพิทักษ์ CEO
34 การพูดเพื่ออาชีพ ภาษาญี่ปุ่น (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ต่างประเทศ เด็กหญิงวรรณภา ชัยชนะ นางสาวจิราพรรณ สีแสด CEO
35 คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ป.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงพรรณปพร พุดกลิ่น นางวรินทร พิมพ์พันธ์ CEO
36 คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงสุภาพร บุญรินทร์ นางอารีภัทร ศรีใส CEO
37 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงชลธิชา สุขชาติ นายเพชรมณี สิงห์แจ่ม CEO
38 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กชายพีรภาส พรานพรม นางดอกแก้ว แก่นพิทักษ์ CEO
39 เรียงร้อยถ้อยความ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงอิศริยา สารภาพ นางสาวยุพิน สายสิม CEO
40 เรียงร้อยถ้อยความ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ กุลบุดดี นางอารีภัทร ศรีใส CEO
41 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงชุติมา พละขัน นางดอกแก้ว แก่นพิทักษ์ CEO
42 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงวรรณิศา สายสิงห์ นายเพชรมณี สิงห์แจ่ม CEO
      เด็กหญิงชลธิชา สุขชาติ นายเพชรมณี สิงห์แจ่ม CEO
      เด็กหญิงกฤติยา ยอดจันทร์ นายเพชรมณี สิงห์แจ่ม CEO
43 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงจิดาภา ใจแจ้ง นางดอกแก้ว แก่นพิทักษ์ CEO
      เด็กชายขจรยศ พรานพรม นางสาวยุพิน สายสิม CEO
      เด็กหญิงณัฐกานต์ สายเสน นางดอกแก้ว แก่นพิทักษ์ CEO
44 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงประภาพร พละศักดิ์ นางอารีภัทร CEO
      เด็กหญิงปราณี พละศักดิ์ CEO
      เด็กหญิงกานต์ธิรา บุญมางำ CEO
45 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงสุมณี ลาธุลี นางดอกแก้ว แก่นพิทักษ์ CEO
      เด็กชายวัชรินทร์ นารี CEO
46 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (8 บท)(ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย เด็กชายอัษฎาวุธ สาวันดี CEO
      เด็กหญิงปราณี พละศักดิ์ นางอารีภัทร ศรีใส CEO
47 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงรัชนี พรมสว่าง นางอารีภัทร ศรีใส CEO
48 ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายพลวัฒน์ บุญพันธ์ นางสาวตติยาพร ปรีเปรม CEO
      เด็กหญิงเกศราภรณ์ คูหา นางสาวธัญลักษณ์ สีแสด CEO
      เด็กหญิงชญานี เดชพันธ์ นางสาวตติยาพร ปรีเปรม CEO
49 ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายปอนชัย บำรุงเอื้อ นางดอกแก้ว แก่นพิทักษ์ CEO
      เด็กชายอภิรักษ์ เจริญ นางสาวธัญลักษณ์ สีแสด CEO
      เด็กชายพลวัฒน์ บุญพันธ์ CEO
50 การร้อยมาลัยดอกไม้สด (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงกิ่งแก้ว สุขชาติ นางสาวตติยาพร ปรีเปรม CEO
      เด็กหญิงปิยะพร บรรใดทอง นางสาวธัญลักษณ์ สีแสด CEO
      เด็กหญิงชญานี เดชพันธ์ นางสาวญาณพัฒน์ ปรัสพันธ์ CEO
51 สวนถาดแบบชื้น (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายอภิวัฒน์ อาสา นายเพชรมณี สิงห์แจ่ม CEO
      เด็กชายรัฐภูมิ นพดล นางสาวธัญลักษณ์ สีแสด CEO
      เด็กชายสุดที่รัก บุญรินทร์ CEO
52 สวนถาดแบบแห้ง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายรัฐภูมิ นพดล นายเพชรมณี สิงห์แจ่ม CEO
      เด็กชายประกายเพชร สุวรรณ CEO
      เด็กชายธนโชติ บุญขจร ธัญลักษณ์ สีแสด CEO
53 หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (บกพร่องทางการเรียนรู้) การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงปิยะพร บรรใดทอง นางสาวธัญลักษณ์ สีแสด CEO
      เด็กชายพลวัฒน์ บุญพันธ์ นางสาวยุพิน สายสิม CEO
      เด็กหญิงกิ่งแก้ว สุขชาติ นางดอกแก้ว แก่นพิทักษ์ CEO
54 หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 (บกพร่องทางการเรียนรู้) การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงสำราญ บุญสูง CEO
      เด็กชายมนต์รัก ใจมั่น นางอารีภัทร ศรีใส CEO
      เด็กชายกิตติพงษ์ สันทาลุนัย นางพรพิมล แก้ววิเศษ CEO
55 การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกายฯ การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงนภัส โทวาท นางดอกแก้ว แก่นพิทักษ์ CEO
56 การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงอรทัย กันยา นางสาวนาฎสุดา บุญหวาน CEO
57 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงเกศราภรณ์ คูหา CEO
58 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกาย การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงณภัส โทวาท นางดอกแก้ว แก่นพิทักษ์ CEO
59 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายปอนชัย บำรุงเอื้อ นางดอกแก้ว แก่นพิทักษ์ CEO
60 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายรัชชานนท์ ขันเงิน นางสาวธัญลักษณ์ สีแสด CEO
61 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางร่างกาย การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงนภัส โทวาท นางดอกแก้ว แก่นพิทักษ์ CEO
62 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายปอนชัย บำรุงเอื้อ นางกาญจนา รบกล้า CEO
63 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายธรรยาธร บุญสูง นางอารีภัทร ศรีใส CEO
64 มารยาทงามอย่างไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงกิ่งแก้ว สุขชาติ นางดอกแก้ว แก่นพิทักษ์ CEO
      เด็กชายปอนชัย บำรุงเอื้อ นางดอกแก้ว แก่นพิทักษ์ CEO
65 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ชั้น ป.4-ป.6 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย เด็กชายพีรพัฒน์ บัวเงิน นางสาวปิมยภา CEO
      เด็กชายอภิรักษ์ ธัญลักษณ์ สีแสด CEO
66 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงบัวชมพู ช่องวารินทร์ นางสาวธัญลักษณ์ สีแสด CEO
      เด็กหญิงปนัดดา พรมสุ นางสาวปิมยภา วันดีรัตน์ CEO
      เด็กหญิงพรณิชา ทำทวี นายวิษณุ โพธิ์พุ่ม CEO
67 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีประดับ CEO
      เด็กหญิงักันธิชา ป้องภา นางสาวปิมยภา วันดีรัตน์ CEO
      เด็กหญิงอาทิตยา ศรีเทา นางสาวธัญลักษณ์ สีแสด CEO
68 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงบัวชมพู ช่องวารินทร์ นางสาวธัญลักษณ์ สีแสด CEO
      เด็กหญิงปนัดดา พรมสุ นางสาวปิมยภา วันดีรัตน์ CEO
      เด็กหญิงพรณิชา ทำทวี นางสาวจิราพรรณ สีแสด CEO
69 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงกาญจนา สีเลือด นางสาวปิมยภา วันดีรัตน์ CEO
      เด็กหญิงกุสุมา จันทร์สิงห์ นายวิษณุ โพธิ์พุ่ม CEO
      เด็กหญิงศศิประภา นางสาวธัญลักษณ์ สีแสด CEO
      เด็กหญิงกาญจนา สีเลือด CEO
      เด็กหญิงกุสุมา จันทร์สิงห์ CEO
      เด็กหญิงศศิประภา ประทุมวงศ์ CEO
70 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงปนัดดา พรมสุ นางสาวธัญลักษณ์ สีแสด CEO
      เด็กหญิงชโยมนต์ นางสาวจิราพรรณ สีแสด CEO
      เด็กหญิงนริศรา สุมล นางสาวตติยาพร ปรีเปรม CEO
      เด็กชายพรณิชา ทำทวี CEO
71 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ เด็กชายบุญกอง สะอาด CEO
      เด็กชายวงศธร สีเลือด CEO
      เด็กชายลำประกร โกศล CEO
72 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงชลธิชา ธัญลักษณ์ สีแสด CEO
      เด็กหญิงสุกัญญา บุญรินทร์ นางสาวจิราพรรณ สีแสด CEO
      เด็กหญิงพิมพิกา จันทเทพ CEO
73 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ วรรณภา ชัยชนะ ธัญลักษณ์ สีแสด CEO
      วรรณภา ชัยชนะ ปิมยภา วันดีรัตน์ CEO
      เด็กหญิงปรานี นางสาวจิราพรรณ สีแสด CEO
74 ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 วิทยาศาสตร์ เด็กชายกิติชัย คำศรีสุข CEO
      เด็กชายขจรยศ พรานพรม CEO
      เด็กหญิงสุกัญญา บุญรินทร์ CEO
75 ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงประภาพร พลศักิ์ CEO
      เด็กหญิงปราณี พลศักดิ์ CEO
      เด็กหญิงรัตนาพร โสดา CEO
76 เดี่ยวโปงลาง (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 วัฒนธรรมอีสาน เด็กชายธนากร สิงห์เสน นายวันเฉลิม ไพรศรี CEO
77 เดี่ยวโปงลาง (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 วัฒนธรรมอีสาน เด็กชายอัฉริยะ สิมมาเคน นายอัครเดช อ้อมแก้ว CEO
78 เดี่ยวโหวด (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 วัฒนธรรมอีสาน เด็กชายรุ่งระวิน ศรีบุญ นายวันเฉลิม ไพรศรี CEO
79 เดี่ยวโหวด (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 วัฒนธรรมอีสาน เด็กชายคชภณ โคชมัด นายอัครเดช อ้อมแก้ว CEO
80 เดี่ยวพิณ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 วัฒนธรรมอีสาน เด็กชายพันธวัช สีดาโคตร นายวันเฉลิม ไพรศรี CEO
81 เดี่ยวแคน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 วัฒนธรรมอีสาน เด็กชายธนดล สารกอง นายวันเฉลิม ไพรศรี CEO
82 เดี่ยวแคน (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 วัฒนธรรมอีสาน เด็กชายกษมา สุขชาติ นายอัครเดช อ้อมแก้ว CEO
83 ขิม 7 หย่อง (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายภาคภูมิ ปวงขุนทด นายอัครเดช อ้อมแก้ว CEO
84 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงจิรมุล วงค์งามเถ่ว์ นางกาญจนา รบกล้า CEO
85 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายจิระมินทร์ นางอารีภัทร ศรีใส CEO
86 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงกมลวรรณ ก่อสุข นางอารีภัทร ศรีไส CEO
87 ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงจิลมุล นางดอกแก้ว CEO
88 ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงประวีนา ช่วงชัย นายอัครเดช อ้อมแก้ว CEO
89 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงจิรมุล วงค์งามเถ่ว์ นางกาญจนา รบกล้า CEO
90 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงประวีนา ช่วงชัย นายอัครเดช อ้อมแก้ว CEO
91 ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงกนกอร ราชวงค์ นายเพชรมณี สิงห์แจ่ม CEO
92 ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ เด็กชายสุดที่รัก นายมารวย CEO
93 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ เด็กหญิงสุกัญญา บุญรินทร์ นายศุภชัย พิมทะปะทัง CEO
94 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงสุพัตรา สันเทียะ นายเพชรมณี สิงห์แจ่ม CEO
      เด็กหญิงธนัชพร กุลพร นายเพชรมณี สิงห์แจ่ม CEO
95 มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กชายเด็กชายธนากร รุจิโภชน์ นางวรินทร พิมพ์พันธ์ CEO
      เด็กหญิงเด็กหญิงกฤติยา ยอดจันทร์ นางวรินทร พิมพ์พันธ์ CEO
96 มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กชายเฉลิมวงค์ ทองเนตร นางดอกแก้ว แก่นพิทักษ์ CEO
      เด็กหญิงภคพร อัมพรัตน์ นางสาวยุพิน สายสิม CEO
97 เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงธัญญรัตน์ แก้วสง่า นางพรพิมล แก้ววิเศษ CEO
      เด็กหญิงพรทิพา แต้มทอง นางอารีภัทร ศรีใส CEO
      เด็กชายนครินทร์ มีแววแสง นางสาวนาฎสุดา บุญหวาน CEO
      เด็กหญิงธัญญารัตน์ ทองเนตร CEO
      เด็กหญิงรัชนีกร สิงห์เงิน CEO
98 โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กชายวิรัลพัชร พิมพ์ศร นายมารวย สาวิสิทธิ์ CEO
      เด็กหญิงวรรณิศา สายสิงห์ นางสาวยุพิน สายสิม CEO
      เด็กหญิงณัฏฐณันธร ยศม้าว นายเพชรมณี สิงห์แจ่ม CEO
      เด็กหญิงชลธิชา สุขชาติ นางดอกแก้ว แก่นพิทักษ์ CEO
      เด็กหญิงกฤติยา ยอดจันทร์ นางวรินทร พิมพ์พันธ์ CEO
99 โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงชุติมา พละขัน CEO
      เด็กหญิงสุมณี ลาธุลี นางดอกแก้ว แก่นพิทักษ์ CEO
      เด็กหญิงอิศริยา สารภาพ นางสาวยุพิน สายสิม CEO
      เด็กหญิงสุกัญญา โสภา CEO
      เด็กหญิงพรพิมล ช่วยรักษ์ CEO
100 โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงกานต์ธิรา บุญมางำ นางสาวนาฎสุดา บุญหวาน CEO
      เด็กหญิงสุภวรรณ คำศรีสุข CEO
      เด็กชายเสกสิทธ์ วอทอง CEO
      เด็กหญิงขนิษฐา วิชาชัย นางดอกแก้ว แก่นพิทักษ์ CEO
      เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ กุลบุตรดี นางสาวยุพิน สายสิม CEO
101 เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงกนกวรรณ ผาสุก นางสาวอมรรัตน์ บุญเสนอ CEO
102 เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงชลธิชา ดาวใส นางดอกแก้ว แก่นพิทักษ์ CEO
103 แอโรบิก (ทีม 15 คน) ชั้น ม.1-3 สุขศึกษาฯ เด็กชายวิทยา อ่อนวรรณะ นายสมพงษ์ แสงเนตร CEO
      เด็กหญิงปราณี นายอภินันท์ อังคะโส CEO
      เด็กหญิงรัชนีกร สิงห์เงิน นางพรพิมล แก้ววิเศษ CEO
      เด็กหญิงดารารัตน์ อุ่นอ่อน CEO
      เด็กหญิงกันทิชา ป้องพา CEO
      เด็กหญิงธัญญารัตน์ ทองเนตร CEO
      เด็กชายนครินทร์ มีแววแสง CEO
      เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ กุลบุตรดี CEO
      เด็กหญิงขนิษฐา วิชาชัย CEO
      เด็กชายกานธิรา บุญมางำ CEO
      เด็กชายบุญกอง สะอาด CEO
      เด็กชายชายวงศธร สีเลือด CEO
      เด็กชายลำประกร โกศล CEO
      เด็กชายปราณี พละศักดิ์ CEO
      เด็กชายปุณยนุช บุญสูง CEO
104 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 สุขศึกษาฯ นายวิทยา อ่อนวรรณะ นายสมพงษ์ แสงเนตร CEO
      นางสาวปราณี นายอภินันท์ อังคะโส CEO
105 โครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Thailand 4.0) ชั้น ป.1-6 หุ่นยนต์ เด็กหญิงจิลมุล วงค์งามเถาว์ นายเทอดศักดิ์ ขุขันธิน CEO
      เด็กหญิงชุติมา พละขันธ์ นางชฎาพร ขุขันธิน CEO
      เด็กหญิงชลธิชา ดาวใส CEO
106 โครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Thailand 4.0) ชั้น ม.1-3 หุ่นยนต์ นายนายเจ็ดตะวัน ชุ่มจิตร นายเทอดศักดิ์ ขุขันธิน CEO
      นางสาวกันธิชา ป้องพา นางชฎาพร ขุขันธิน CEO
      นางสาวอาทิติยา ศรีเทา CEO