สรุปเหรียญนักเรียนตัวแทน CEO โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ กลุ่มโรงเรียน ประจิมโนนคูณ
ที่ กิจกรรม (ช่วงชั้น) กลุ่มสาระชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน ตัวแทน
1 ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กชายดัสกร รองสุพรรณ นายสุภกร สิงห์วงศ์ CEO
      เด็กชายกิติวัฒน์ บัพพา นางจารุณี เอี่ยมสุข CEO
      เด็กชายสิทธิชัย คำแสนราช CEO
2 ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กชายวรเชษฐ์ รองสุพรรณ นางสงวนจิตร กัญญาบุญ CEO
      เด็กชายเทอดไทย มะลัย นางจารุณี เอี่ยมสุข CEO
      เด็กชายฐิติศักดิ์ บุญพงษ์ CEO
3 จักสานไม้ไผ่ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กชายชยากร เกษแก้ว นายสุภกร สิงห์วงศ์ CEO
      เด็กชายจักรภัทร ศรีสุวรรณ นางจารุณี เอี่ยมสุข CEO
      เด็กชายชัชรพงษ์ ทองบ่อ CEO
4 จักสานไม้ไผ่ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กชายวงศธร ทางทอง นางสงวนจิตร กัญญาบุญ CEO
      เด็กชายดนัย อิ่มเต็ม นางจารุณี เอี่ยมสุข CEO
      เด็กชายสุรเกียรติ์ เบิดสูง CEO
5 โครงงานอาชีพ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงกรณ์ลดา สุขวงค์ นางจารุณี เอี่ยมสุข CEO
      เด็กหญิงธนพร อรชร นางสาวลำไพ แถวปัตถา CEO
      เด็กหญิงจริญญา บุสภาค CEO
6 โครงงานอาชีพ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงเจษฎา เสมามิ่ง นางจารุณี เอี่ยมสุข CEO
      เด็กหญิงอาริยา สายโท นางสงวนจิตร กัญญาบุญ CEO
      เด็กหญิงวนิดา พินิจ CEO
7 การจัดสวนถาดแบบแห้ง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กชายเอกชัย นามพรม นางจารุณี เอี่ยมสุข CEO
      เด็กชายวัชระ คำศรี นางชัญญานุช พลชัย CEO
      เด็กชายอนุชิต พูลสวัสดิ์ CEO
8 การจัดสวนถาดแบบชื้น (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กชายปรัชญา นามพรม นางสงวนจิตร กัญญาบุญ CEO
      เด็กชายธีรศักดิ์ บับพาเสน นางจารุณี เอี่ยมสุข CEO
      เด็กชายธีรวัฒน์ แซ่จ๋าว CEO
9 การแปรรูปอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงสุธัญญา อินทร์ศวร นางสงวนจิตร กัญญาบุญ CEO
      เด็กหญิงนัฐนันท์ กันภัย นางจารุณี เอี่ยมสุข CEO
      เด็กหญิงนิราวรรณ บัวบุญ CEO
10 ทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงปิยดา พูพวก นางจารุณี เอี่ยมสุข CEO
      เด็กหญิงเบญญาภา สิมาขันธ์ นางสาวสายฝน CEO
      เด็กหญิงภัทรนันท์ ทองทวี CEO
11 ทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงเกศวลิน นางสงวนจิตร กัญญาบุญ CEO
      เด็กหญิงวรรณิสรา อั้วชนะ นางจารุณี เอี่ยมสุข CEO
      เด็กหญิงวาสนา ปีมา CEO
12 ทำอาหารคาวจานเดียว ประเภทข้าว และอาหารหวาน ขนมไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงนริศรา ศรีพิทักษ์ นางสงวนจิตร กัญญาบุญ CEO
      เด็กชายเทียนชัย สาเทียน นางสาวสายฝน ผาปรางค์ CEO
      เด็กหญิงอภิญญา สิมาขันธ์ CEO
13 ทำอาหารคาวจานเดียว ประเภทข้าว และอาหารหวาน ขนมไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 การงานอาชีพฯ เด็กหญิงเกศวลิน พูลสวัสดิ์ นางสงวนจิตร กัญญาบุญ CEO
      เด็กหญิงมุกขรินทร์ สายเสน นางจารุณี เอี่ยมสุข CEO
      เด็กหญิงกำไลทิพย์ วรรณทวี CEO
14 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (ทีม 6 คน) ชั้น ป.1-3 พัฒนาผู้เรียน เด็กชายเศรษฐพงษ์ เหล็กเพชร นางพรสวรรค์ CEO
      เด็กชายสุพัฒน์ ศรีทา นางฉวีวรรณ ทาปทา CEO
      เด็กชายจักรพงษ์ ไชยประสงค์ นายมานะศักดิ์ ศรีพุทธรินทร์ CEO
      เด็กชายจักรพันธ์ ไชยประสงค์ CEO
      เด็กชายเชาวฤทธิ์ สีระพล CEO
      เด็กชายภานุวัฒน์ จุลแดง นางอัญชลี ภูบัวเพชร CEO
15 หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ป. 4-6 พัฒนาผู้เรียน เด็กหญิงสุนิษา หงษ์ทอง นางจารุณี เอี่ยมสุข CEO
      เด็กหญิงศศิกานต์ กันทอง นางสาวสายฝน ผาปรางค์ CEO
      เด็กหญิงวรรณภา สมอินทร์ CEO
16 หนังสือเล่มเล็ก(ทีม 3 คน) ชั้น ม. 1-3 พัฒนาผู้เรียน เด็กหญิงอัจฉรา ศรีชมพู นายบุญเยี่ยม ทองทวี CEO
      เด็กหญิงสุธัญญา อินทร์ศวร นางอัญชลี ภูบัวเพชร CEO
      เด็กหญิงเกศวลิน พูลสวัสดิ์ CEO
17 กิจกรรมสภานักเรียน (ทีม 7-10 คน) ชั้น ม.1-3 พัฒนาผู้เรียน เด็กชายทิพย์วิภา พื้นพรม CEO
      นางสาวกุลธิดา บุสภาค นางวรวลัญช์ สิงห์วงศ์ CEO
      เด็กหญิงวาสนา ปีมา นางจารุณี เอี่ยมสุข CEO
      เด็กชายวงศธร ทางทอง นางชัญญานุช พลชัย CEO
      นางสาวณัฐธิดา คำมูล นางจิรพันธ์ พิชัย CEO
      เด็กหญิงวรรณนิภา นามทอง นางสาวสายฝน ผาปรางค์ CEO
      เด็กหญิงอนุสรา น้อยแก้ว CEO
      เด็กชายธีรภัทร จุลแดง CEO
      เด็กชายนัดธกิจ สืบสีมา CEO
      เด็กหญิงมัณฑนา คำแคว้น CEO
18 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) (ทีมไม่เกิน 5 คน) ชั้น ม.1-3 พัฒนาผู้เรียน เด็กชายธีรภัทร จุลแดง CEO
      เด็กหญิงวรรณภา นามทอง CEO
      เด็กหญิงณัฐธิดา คำมูล นางสงวนจิตร กัญญาบุญ CEO
      เด็กชายมินธาดา ราษี นางจารุณี เอี่ยมสุข CEO
      เด็กหญิงอนุสรา นางวรวลัญช์ สิงห์วงศ์ CEO
19 ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 พัฒนาผู้เรียน เด็กหญิงกนกพร บุญเอนก นางจารุณี เอี่ยมสุข CEO
      เด็กหญิงประภัสษร วงค์แก้ว นางสาวสายฝน ผาปรางค์ CEO
      เด็กหญิงภัทรนันท์ ทองทวี CEO
20 ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 พัฒนาผู้เรียน เด็กหญิงณัฐนันท์ กันภัย นางสงวนจิตร กัญญาบุญ CEO
      เด็กหญิงนิราวรรณ บัวบุญ นางจารุณี เอี่ยมสุข CEO
      เด็กหญิงวาสนา ปีมา CEO
21 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กชายภานุวัฒน์ จุลแดง นางพรสวรรค์ มนตรี CEO
22 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงณัฐนันท์ กันภัย นางวรวลัญช์ สิงห์วงศ์ CEO
23 โครงงานคณิตศาสตร์ บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงวิไลวรรณ คำแสนราช นางวรวลัญช์ สิงห์วงศ์ CEO
      เด็กชายธีรวัฒน์ แซ่จ๋าว นายทศพร ทองแดง CEO
      เด็กหญิงสุธัญญา อินทร์ศวร CEO
24 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงนริศรา ศรีพิทักษ์ นางวรวลัญช์ สิงห์วงศ์ CEO
      เด็กหญิงปิยดา ภูพวก นางพรสวรรค์ มนตรี CEO
25 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ นายนัดธกิจ สืบสีมา นางวรวลัญช์ สิงห์วงศ์ CEO
      เด็กชายธีรภัทร จุลแดง นางชัญญานุช พลชัย CEO
26 คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงสุภาพร ราษี นางพรสวรรค์ มนตรี CEO
27 คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กชายก้องภพ ศรีอินทร์ นางวรวลัญช์ สิงห์วงศ์ CEO
28 คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 คณิตศาสตร์ เด็กชายประดับชัย อ้มหอม นางวรวลัญช์ สิงห์วงศ์ CEO
29 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 คอมพิวเตอร์ เด็กชายกมล ผลบัว นางสาวลำไพ แถวปัตถา CEO
      เด็กหญิงศรัญญา เบิดสูง นางชัญญานุช พลชัย CEO
30 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 2D Animation (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงกุลธิดา บุสภาค นางชัญญานุช พลชัย CEO
      เด็กหญิงทิพย์วิภา พื้นพรม นางสาวลำไพ แถวปัตถา CEO
31 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงณัฐธิดา คำมูล นางชัญญานุช พลชัย CEO
      เด็กหญิงอนุสรา น้อยแก้ว นางสาวลำไพ แถวปัตถา CEO
32 การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ E-book (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงกำไลทิพย์ วรรณทวี นางชัญญานุช พลชัย CEO
      เด็กหญิงกมลเนตร ผาสมวงค์ นางสาวลำไพ แถวปัตถา CEO
33 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงณัฐนันท์ กันภัย นางสาวลำไพ แถวปัตถา CEO
      เด็กหญิงวรรณนิภา นามทอง นางชัญญานุช พลชัย CEO
34 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงสายแนน แสนสามารถ นางชัญญานุช พลชัย CEO
      เด็กชายปรัญชัย นัยนิตย์ นางสาวลำไพ แถวปัตถา CEO
35 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 คอมพิวเตอร์ เด็กชายวุฒิชัย สมหวัง นางชัญญานุช พลชัย CEO
      เด็กชายชนะโชค สีเหลือง นางสาวลำไพ แถวปัตถา CEO
36 การปั้นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ปฐมวัย เด็กชายวัชรพล โสพัฒน์ นางสาวสายฝน ผาปรางค์ CEO
      เด็กชายเทียนชัย ไชยวงค์ นางไพบูลย์ คนขยัน CEO
      เด็กชายวิเศรษฐพงษ์ สายอุทา CEO
37 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ (ทีม 3 คน) ปฐมวัย เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงค์กะโซ่ นางสาวสายฝน ผาปรางค์ CEO
      เด็กหญิงจรรยาภรณ์ อินทราช นางไพบูลย์ คนขยัน CEO
      เด็กหญิงจรัญญา หงษ์แก้ว CEO
38 คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงสุนิษา หงษ์ทอง นางจารุณี เอี่ยมสุข CEO
39 คัดลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ระดับ ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงเบญญาลักษณ์ หอมหวล นายบุญเยี่ยม ทองทวี CEO
40 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงวรรณภา สมอินทร์ นางจารุณี เอี่ยมสุข CEO
41 เรียงร้อยถ้อยความ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงศศิกานต์ กันทอง นางจารุณี เอี่ยมสุข CEO
42 เรียงร้อยถ้อยความ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงวิไลวรรณ คำแสนราช นายบุญเยี่ยม ทองทวี CEO
43 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงสุภาพร ราษี นางพรสวรรค์ มนตรี CEO
44 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงจริญญา บุสภาค นางจารุณี เอี่ยมสุข CEO
45 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงวาสนา ปีมา นายบุญเยี่ยม ทองทวี CEO
46 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงพิชาดา พรหมสมบัติ CEO
      เด็กหญิงศรัญญา เบิดสูง นางอัญชลี ภูบัวเพชร CEO
      เด็กชายกมล ผลบัว นางสาวอุไร ขวัญรักษ์ CEO
47 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ กันภัย นางจารุณี เอี่ยมสุข CEO
      เด็กหญิงอภิญญา สิมาขันธ์ CEO
      เด็กหญิงกนกพร บุญเอนก นายสุภกร สิงห์วงศ์ CEO
48 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงนิราวรรณ บัวบุญ นางไพบูลย์ คนขยัน CEO
      เด็กหญิงอาริยา สายโท CEO
      เด็กหญิงณัฐนันท์ กันภัย นายบุญเยี่ยม ทองทวี CEO
49 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 ภาษาไทย เด็กหญิงณีรนุช ยอดสุข CEO
      เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ กันภัย นางจารุณี เอี่ยมสุข CEO
50 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (8 บท)(ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงอนุสรา น้อยแก้ว CEO
      เด็กหญิงศศิธร โทนกิตติ นายบุญเยี่ยม ทองทวี CEO
51 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงวรรณนิภา นามทอง นายบุญเยี่ยม ทองทวี CEO
52 ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายนัทธพล สาลี นางจารุณี เอี่ยมสุข CEO
      เด็กชายนัตพล คำเพราะ นายวิชัย พลชัย CEO
      เด็กชายจิระยุทธ์ สารภาพ CEO
53 ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายเดชมงคล ไชยสนาม นางจารุณี เอี่ยมสุข CEO
      เด็กชายสังวาลย์ ภูติยา นางสาวสายฝน ผาปรางค์ CEO
      เด็กชายอภิรักษ์ รองสุพรรณ CEO
54 สวนถาดแบบชื้น (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายจิระยุทธ์ สารภาพ นางจารุณี เอี่ยมสุข CEO
      เด็กชายนัตพล คำเพราะ นายจิรพันธ์ พิชัย CEO
      เด็กชายเดชมงคล ไชยสนาม CEO
55 สวนถาดแบบแห้ง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงกันติยา ไชยพิมพ์ นางจารุณี เอี่ยมสุข CEO
      เด็กหญิงกาญจนา จุลแดง นายจิรพันธ์ พิชัย CEO
      เด็กหญิงนิธินันท์ รองสุพรรณ CEO
56 การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางสติปัญญา การศึกษาพิเศษ CEO
      CEO
57 การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายสิทธิชัย รัตนปัญญา นางสาวสุพรรณี ศิริวงษ์ CEO
      เด็กหญิงอริสรา ขวัญคุ้ม นางสาวลำไพ แถวปัตถา CEO
58 การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงวิสุดา เกษแก้ว นางสาวลำไพ แถวปัตถา CEO
      เด็กหญิงอุดมลักษณ์ ภูติยา นางจารุณี เอี่ยมสุข CEO
59 หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (บกพร่องทางการเรียนรู้) การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงกาญจนา จุลแดง นางจารุณี เอี่ยมสุข CEO
      เด็กหญิงนิธินันท์ รองสุพรรณ CEO
      เด็กหญิงกันติยา ไชยพิมพ์ นางสาวสายฝน ผาปรางค์ CEO
60 หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 (บกพร่องทางการเรียนรู้) การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงพรรณิภา บุญปก นางจารุณี เอี่ยมสุข CEO
      เด็กหญิงวิสุดา เกษแก้ว นางจารุณี เอี่ยมสุข CEO
      เด็กหญิงอุดมลักษณ์ ภูติยา นางจารุณี เอี่ยมสุข CEO
61 การเล่านิทาน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายคณิศร กันทอง นางจารุณี เอี่ยมสุข CEO
62 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายธีรภัทร สร้อยระย้า นางจารุณี เอี่ยมสุข CEO
63 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายกล้าณรงค์ อาษาสุข นางสาวอุไร ขวัญรักษ์ CEO
64 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายเกียรติศักดิ์ รักษาเชื้อ นายจิรพันธ์ พิชัย CEO
65 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายสิทธิโชค ธรรมพร นางอัญชลี ภูบัวเพชร CEO
66 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ม.1-3 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายพงษ์สิทธิ์ ทิพย์เทพา นางวรวลัญช์ สิงห์วงศ์ CEO
67 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง (ทีม 5-7 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กหญิงอริสรา ขวัญคุ้ม CEO
      เด็กหญิงอริสรา พรหมสมบัติ CEO
      เด็กหญิงพัชราพร แก่นงาม นางอัญชลี ภูบัวเพชร CEO
      เด็กชายสิทธิโชค ธรรมพร นางสาวอุไร ขวัญรักษ์ CEO
      เด็กชายกฤษฎา นายมานะศักดิ์ ศรีพุทธรินทร์ CEO
      เด็กหญิงนันทิพร นางนิธิตา เติมจิตร CEO
68 มารยาทงามอย่างไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ เด็กชายกล้าณรงค์ อาษาสุข นางสาวอุไร ขวัญรักษ์ CEO
      เด็กหญิงกาญจนา จุลแดง นายมานะศักดิ์ ศรีพุทธรินทร์ CEO
69 เครื่องร่อนแบบเดินตาม (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 นักบินน้อย เด็กชายรังสิมันต์ วรรณทวี นางอัญชลี ภูบัวเพชร CEO
      เด็กชายณัฐพล สืบสิมมา นางไพบูลย์ คนขยัน CEO
70 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ชั้น ป.4-ป.6 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย เด็กชายณัฐวัฒน์ ชมภูพื้น นางนิธิตา เติมจิตร CEO
      เด็กชายโกวิทย์ สร้อยระย้า นายมานะศักดิ์ ศรีพุทธรินทร์ CEO
71 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ชั้น ป.4-6 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย เด็กชายณัฐภูมิ ภูยาทิพย์ นางนิธิตา เติมจิตร CEO
      เด็กชายวิวัฒน์ พิมพ์สา นายจิรพันธ์ พิชัย CEO
72 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ชั้น ม.1-3 (ทีม 2 คน) นักบินน้อย เด็กชายประดับชัย อ้มหอม นายจิรพันธ์ พิชัย CEO
      เด็กชายสุริยะ โทวะดี นางสาวสุพรรณี ศิริวงษ์ CEO
73 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ เด็กชายณัฐวุฒิ ดวงแก้ว นางสาวสุพรรณี ศิริวงษ์ CEO
      เด็กชายอภิรัฐ หนองม่วง นายจิรพันธ์ พิชัย CEO
      เด็กหญิงกัญญาภัค นางสาวลำไพ แถวปัตาถา CEO
74 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 วิทยาศาสตร์ เด็กชายเอกชัย นามพรม นางสาวลำไพ แถวปัตถา CEO
      เด็กชายวัชรพงษ์ พรมโคตร CEO
      เด็กชายศรันย์ภรณ์ จันทะขำ นางสาวสุพรรณี ศิริวงษ์ CEO
75 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 วิทยาศาสตร์ เด็กชายสุธทิวา ศรีรักษา นางสาวสุพรรณี ศิริวงษ์ CEO
      เด็กชายดนัย อิ่มเต็ม นายจิรพันธ์ พิชัย CEO
      เด็กชายสุรเกียรติ เบิดสูง CEO
76 เดี่ยวพิณ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 วัฒนธรรมอีสาน เด็กชายเกียรติศักดิ์ โพธิ์กลางดอน นายบุญเยี่ยม ทองทวี CEO
77 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายมิธาดา ราษี นายบุญเยี่ยม ทองทวี CEO
78 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงมัณฑนา คำแคว้น นายบุญเยี่ยม ทองทวี CEO
79 ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-6 ศิลปะ เด็กชายสาธิน ปัตทาบาล นายสุภกร สิงห์วงศ์ CEO
80 ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายเกียรติศักดิ์ โพธิ์กลางดอน นายบุญเยี่ยม ทองทวี CEO
81 ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงเกศวลิน พูลสวัสดิ์ นายบุญเยี่ยม ทองทวี CEO
82 ขับร้องเพลงสากล ชาย ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายประดับชัย อ้มหอม นางสงวนจิตร กัญญาบุญ CEO
83 ขับร้องเพลงสากล หญิง ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงสุภาวดี เกษศรี นางสงวนจิตร กัญญาบุญ CEO
84 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กชายอัครพล ธรรมขัน นายสุภกร สิงห์วงศ์ CEO
85 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ชั้น ป.1-6 ศิลปะ เด็กหญิงวิภาวดี กองสำลี นายสุภกร สิงห์วงศ์ CEO
86 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายธีรภัทร จุลแดง นายบุญเยี่ยม ทองทวี CEO
87 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงมัณฑนา คำแคว้น นายบุญเยี่ยม ทองทวี CEO
88 ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายประดับชัย อ้มหอม นายจิรพันธ์ พิชัย CEO
89 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายธนากร แสนกล้า นายจิรพันธ์ พิชัย CEO
90 เขียนภาพไทยประเพณี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กชายเมธา โชติฉันท์ นายจิรพันธ์ พิชัย CEO
91 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงพิกุลแก้ว เหล่าศรี นางอัญชลี ภูบัวเพชร CEO
      เด็กหญิงสุภาพร ราษี นางพรสวรรค์ มนตรี CEO
92 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ เด็กหญิงกนกพร บุญเอนก นางจารุณี เอี่ยมสุข CEO
      เด็กหญิงศศิกานต์ กันทอง นางสาวสุพรรณี ศิริวงษ์ CEO
93 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 ศิลปะ เด็กหญิงมุกขรินทร์ สายเสน นางจารุณี เอี่ยมสุข CEO
      เด็กชายณัฐวุฒิ ดวงแก้ว นางสาวสุพรรณี ศิริวงษ์ CEO
94 ประติมากรรมนูนต่ำ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-3 ศิลปะ เด็กชายกฤติพงษ์ ทาหอม นางสาวพรเพ็ญ หาญกล้า CEO
      เด็กชายธนาคาร อ้มหอม นางสาวอุไร ขวัญรักษ์ CEO
      เด็กหญิงปราญาวี เสาเวียง CEO
95 การแสดงตลก (ทีม 3-5 คน) ชั้น ป.1-ม.3 ศิลปะ เด็กชายศรัณย์กร จันทะขำ นางจารุณี เอี่ยมสุข CEO
      เด็กชายภควัต เงาศรี นายสุภกร สิงห์วงศ์ CEO
      เด็กชายอนุกูล เบิดสูง CEO
      เด็กชายไฝ บุญเกิ่ง CEO
      เด็กชายสุริยะ โทวะดี นางสงวนจิตร กัญญาบุญ CEO
96 มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กชายชนะพล ยิ่งยง นางสาวอุไร ขวัญรักษ์ CEO
      เด็กหญิงปาริตา คำแสนราช นางสาวพรเพ็ญ หาญกล้า CEO
97 มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ เด็กชายวัชระ คำศรี นางสาวอุไร ขวัญรักษ์ CEO
      เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ กันภัย นางสาวพรเพ็ญ หาญกล้า CEO
98 มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กชายอภิรัฐ หนองม่วง นางสาวอุไร ขวัญรักษ์ CEO
      เด็กหญิงกนกพร เนตรใส นางสาวพรเพ็ญ หาญกล้า CEO
99 เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กชายสรศักดิ์ สมอคำ นางอัญชลี ภูบัวเพชร CEO
      เด็กหญิงพิกุลแก้ว เหล่าศรี นางสาวอุไร ขวัญรักษ์ CEO
      เด็กหญิงสุภาพร ราษี CEO
      เด็กหญิงเขมจิรา โพธิกุล นางไพบูลย์ คนขยัน CEO
      เด็กหญิงพัชราพร แก่นงาม CEO
100 เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงพินก์สุดา พิมพ์นน นางจารุณี เอี่ยมสุข CEO
      เด็กหญิงธนพร อรชร นางสาวสายฝน ผาปรางค์ CEO
      เด็กหญิงพรนภา กันหาสุข CEO
      เด็กหญิงเบญญาภา สิมาขันธ์ CEO
      เด็กหญิงกรณ์ลดา สุขวงค์ CEO
101 เพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงมัณฑนา คำแคว้น นายบุญเยี่ยม ทองทวี CEO
      เด็กหญิงผกามาศ ชมภูพื้น นางประกายเดือน อินทะนัย CEO
      เด็กหญิงศศิธร โทนกิตติ CEO
      เด็กหญิงวนิดา พินิจ CEO
      เด็กหญิงกนกพร เนตรใส CEO
102 โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงศริญญา อาษาสุข CEO
      เด็กหญิงพิชาดา พรหมสมบัติ CEO
      เด็กหญิงมณชยา หงษ์ทอง นางสาวพรเพ็ญ หาญกล้า CEO
      เด็กหญิงปราญาวี เสาเวียง นางไพบูลย์ คนขยัน CEO
      เด็กหญิงศรัญญา เบิดสูง นางสาวอุไร ขวัญรักษ์ CEO
103 โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงนัฐนรี บุญปก นางจารุณี เอี่ยมสุข CEO
      เด็กหญิงปานทิพย์ สีดา นายสุภกร สิงห์วงศ์ CEO
      เด็กหญิงสุกัญญา แก้ววิชัย CEO
      เด็กหญิงชลิดา เนื้อทอง CEO
      เด็กหญิงภูศณิษา นามบุตร CEO
104 เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงจริญญา บุสภาค นางจารุณี เอี่ยมสุข CEO
105 เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กชายธนากร แสนกล้า นางประกายเดือน อินทะนัย CEO
106 สวดมนต์บาลีแปลไทย (ทีม 10 คน) ชั้น ป.1-ม.3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงวัลลียา อิ่มสำราญ พระอิสระ ธีรปญฺโญ CEO
      เด็กหญิงปิยะดา ภูพวก นางประกายเดือน อินทะนัย CEO
      เด็กชายธีรภัทร สีดาจิตร นางนิธิตา เติมจิตร CEO
      เด็กชายเทียนชัย สาเทียน CEO
      เด็กหญิงประภาพร ตะนะสุข CEO
      เด็กหญิงวิภาดา คำเพราะ CEO
      เด็กหญิงเบญญาลักษ์ หอมหวล CEO
      เด็กหญิงอาริยา สายโท CEO
      เด็กหญิงอภิญญา สิมาขันธ์ CEO
      เด็กหญิงนริศรา ศรีพิทักษ์ CEO
107 สวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ (ทีม 10 คน) ชั้น ม.1-3 สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงวนิดา พินิจ นางประกายเดือน อินทะนัย CEO
      เด็กหญิงมุกข์รินทร์ สายเสน CEO
      เด็กหญิงวิลาวรรณ เลาพิลา CEO
      เด็กหญิงวรรณภา ศรีเพชร CEO
      เด็กหญิงสุภาวดี เกษศรี CEO
      เด็กหญิงอาริยา สายโท CEO
      เด็กชายณัฐวุฒิ ดวงแก้ว พระอิสระ ธีรปญฺโญ CEO
      เด็กชายอภิรัฐ หนองม่วง นายบุญเยี่ยม ทองทวี CEO
      เด็กหญิงเกศวลิน พูลสวัสดิ์ CEO
      เด็กหญิงเบญญาลักษ์ หอมหวล CEO
108 แอโรบิก (ทีม 15 คน) ชั้น ป.1-6 สุขศึกษาฯ เด็กหญิงณัฐนรี บุญปก นางสาวสายฝน ผาปรางค์ CEO
      เด็กหญิงชลิตา บัวงาม นางจารุณี เอี่ยมสุข CEO
      เด็กชายฐานทัพ รองสุพรรษ นางสาวสุพรรณี ศิริวงษ์ CEO
      เด็กหญิงธัญญารัตน์ คำแคว้น นายมานะศักดิ์ ศรีพุทธรินทร์ CEO
      เด็กหญิงณัฐธิดา รองสุพรรณ CEO
      เด็กหญิงทิพวิมล นามเสาร์ CEO
      เด็กหญิงปานทิพย์ สีดา CEO
      เด็กหญิงประภาพร ตะนะสุข CEO
      เด็กชายธีรภัทร สีดาจิตร CEO
      เด็กหญิงเบญญาภา สิมาขันธ์ CEO
      เด็กหญิงกัญสุดา มานัส CEO
      เด็กหญิงพินท์สุดา พิมพ์นนท์ CEO
      เด็กหญิงกรณ์ลดา สุขวงค์ CEO
      เด็กหญิงนันทภรณ์ อินทะราช นายจิรพันธ์ CEO
      เด็กหญิงศุภิสรา สารภาพ นางสงวนจิตร กัญญาบุญ CEO
109 แอโรบิก (ทีม 15 คน) ชั้น ม.1-3 สุขศึกษาฯ เด็กหญิงวาสนา ปีมา CEO
      เด็กหญิงนิลาวรรณ เลาพิลา CEO
      เด็กหญิงสุธัญญา อินทร์ศวร นายจิรพันธ์ พิชัย CEO
      เด็กหญิงอัจฉรา สีชมพุ นางจารุณี เอี่ยมสุข CEO
      เด็กหญิงเกศวลิน พูลสวัสดิ์ นางสงวนจิตร กัญญาบุญ CEO
      เด็กหญิงเบญญาลักษณ์ หอมหวล นางสาวสายฝน ผาปรางค์ CEO
      เด็กหญิงวรรณภา ศรีเพชร นายมานะศักดิ์ ศรีพุทธรินทร์ CEO
      เด็กหญิงอาริยา สายโท CEO
      เด็กหญิงเจษฎา นางสาวสุพรรณี ศิริวงษ์ CEO
      เด็กหญิงกนกพร เนตรใส CEO
      เด็กหญิงวรรณิสรา ฮั้วชนะ CEO
      เด็กหญิงสุภาวดี เกษศรี CEO
      เด็กหญิงวนิดา พินิจ CEO
      เด็กหญิงกมลเนตร ผาสมวงค์ CEO
      เด็กหญิงกัญญาภัค บุญพามา CEO
110 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 สุขศึกษาฯ เด็กหญิงอภิญญา สิมาขันธ์ นายมานะศักดิ์ ศรีพุทธรินทร์ CEO
      เด็กหญิงวัลลียา อิ่มสำราญ CEO
111 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 สุขศึกษาฯ เด็กชายวงศธร ทางทอง นายจิรพันธ์ พิชัย CEO
      เด็กชายภราดล สีดา นายจิรพันธ์ พิชัย CEO